Poništenje javnog natječaja - društvo Zračna luka Dubrovnik d.o.o.

Klasa: 943-06/17-05/130
Urbroj: 536-04-01-01/01-18-11 od 30. I. 2018.  (590)
Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb, objavljuje


PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA


Poništava se javni natječaj za odabir kandidata za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o. – 1 (jedan) izvršitelj na razdoblje od 4 (četiri) godine objavljen u Narodnim novinama br. 59 od 21. lipnja 2017. godine.
Ministarstvo državne imovine