Zračna luka Zadar d.o.o. - javni natječaj za odabir direktora društva 27.07.2016

Poništeno.

Klasa: 943-06/16-005/0128
Urbroj: 536-0422/03-2016-2 od 21. VII. 2016. (3111)

Na temelju Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine broj 33/16 i 43/16), objavljuje se


JAVNI NATJEČAJ

za odabir direktora društva ZRAČNA LUKA ZADAR d.o.o.,
Ulica I. br. 2/a, 23222 Zemunik Donji


Kandidati za direktora Društva, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog, ekonomskog, prometnog ili tehničkog smjera

2. najmanje pet godina radnog iskustva stečenog na rukovodećim položajima u zrakoplovnoj djelatnosti

3. radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova

4. poznavanje korporativnog upravljanja, poznavanje financija i računovodstva

5. nepostojanje sukoba interesa, sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine broj 26/11, 12/12, 124/12, 48/13. i 57/15), te Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele (Narodne novine broj 112/10.)

6. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
 
– da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske, i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne

– da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva dok traje ta zabrana

7. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga, te nepostojanje nepravomoćne presude

8. znanje engleskog jezika razine B2 po Zajedničkom europskom referentnom okviru (u govoru i pismu).

Kandidati za direktora Društva moraju biti državljani Republike Hrvatske.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati za direktora Društva dužni su dostaviti:

– životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. ovog natječaja – preslik diplome ovjeren kod javnog bilježnika

– potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima u zrakoplovnoj djelatnosti do sada imao najmanje pet godina radnog iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva u zrakoplovnoj djelatnosti

– dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik domovnice ovjeren kod javnog bilježnika)

– uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donijeta nepravomoćna presuda – ne starije od šest mjeseci

– izjavu kandidata iz članka 5. stavka 1. podstavka 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, ovjerenu kod javnog bilježnika, koja ne smije biti starija od 45 dana od dana podnošenja prijave na natječaj

– potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o poznavanju engleskog jezika razine B2 sukladno Zajedničkom europskom referentnom okviru

– kandidatov plan poslovanja Zračne luke Zadar d.o.o. za četverogodišnje razdoblje.

Direktora Društva imenuje Skupština na neodređeno vrijeme. Skupština može u svako doba opozvati direktora Društva.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Javni natječaj za izbor direktora Društva objavit će se u Narodnim novinama.

Javni natječaj će se objaviti i na službenim internetskim stranicama Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, društva Zračna luka Zadar d.o.o., te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na natječaj – za odabir direktora društva Zračna luka Zadar d.o.o. – ne otvarati.«

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Ogledni primjerak izjave iz članka 5. stavka 1. podstavka 6. Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koja se ovjerena prilaže uz prijavu, objavljena je na web-stranici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, bit će pozvani na razgovor u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, na kojem će prezentirati plan poslovanja društva, a o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Kandidat koji pristupi razgovoru dužan je predočiti izvornike svih dokumenata za koje se u ovom natječaju nije tražio preslik ovjeren kod javnog bilježnika.

O rezultatima izbora kandidati će pisano biti obaviješteni u roku od 15 dana od završetka natječaja.

Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.