Javni natječaj za izbor kandidata za ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju

Na temelju članka 25. stavka 1. i 4. Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/18) i članka 1. stavka 5. i članka 11. Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (NN 12/19, dalje u tekstu: Uredba), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb, objavljuje
 

JAVNI NATJEČAJ

 za izbor kandidata za ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju
– 1 izvršitelj na razdoblje od četiri godine
 

 Kandidati za izbor ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju iz Zagreba (dalje u tekstu: CERP), osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij;
 2. najmanje deset godina radnog iskustva nakon završetka studija u stečenoj stručnoj spremi, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima;
 3. radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova, te naročito istaknuti rezultati u organizaciji rada i vođenja poslova;
 4. nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisom koji uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele (NN 132/17.);
 5. znanje najmanje jednog svjetskog jezika;
 6. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
 • da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
 • da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana;
 1. biti državljanin Republike Hrvatske;
 2. protiv kandidata ne smije biti doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, ne smije postojati potvrđena optužnica, ne smije biti donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te ne smije biti donesena nepravomoćna presuda.
 

Također, protiv kandidata ne smije biti donesena pravomoćna presuda kojom je osuđen za:

 1. kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina (glava XI.), kaznena djela protiv Republike Hrvatske (glava XII.), kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži (glava XVI.), kaznena djela protiv imovine (glava XVII.), kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), kaznena djela protiv pravosuđa (glava XXI.), kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII.), kaznena djela protiv javnog reda (glava XXIV.), kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV. iz Kaznenog zakona) (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.)
 2. kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kazneno djelo protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda (glava XI.), kaznena djela protiv osobne slobode (glava XIII.), kaznena djela protiv spolne slobode (glava XVI.), kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.), kaznena djela protiv braka, obitelji i djece (glava XVIII.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznena djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kaznena djela krivotvorenja (glava XXVI.), kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), kaznena djela protiv pravosuđa (glava XXIX.), kaznena djela protiv javnog reda (glava XXX.), kaznena djela protiv Republike Hrvatske (glava XXXII.) i kaznena djela protiv strane države ili međunarodne organizacije (glava XXXIII. iz Kaznenog zakona) (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.)

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za javni natječaj, u kojoj se navode osobni podatci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e- adresa) kandidati za izbor ravnatelja CERP-a obvezni su priložiti:

 • životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. uvjeta ovog natječaja (izvornik ili preslika diplome), a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske;
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat ima najmanje deset godina radnog iskustva nakon završetka studija u stečenoj stručnoj spremi;
 • potvrdu poslodavca iz koje je razvidno da je na rukovodećim položajima do sada imao najmanje pet godina iskustva ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje pet godina osoba ovlaštena za zastupanje određenog trgovačkog društva ili pravne osobe
 • kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva nakon završetka studija u stečenoj stručnoj spremi i najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima, a kojom se takva činjenica dokazuje u državi u kojoj je radio na rukovodećim položajima;
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave;
 • izjavu kandidata, ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanju okolnosti iz članka 11. stavka 1. podstavka 4. Uredbe, koja ne smije biti starija od 15 dana od podnošenja prijave na javni natječaj;
 • potvrdu sveučilišne ustanove ili ovlaštene škole ili centra za strane jezike o znanju najmanje jednoga svjetskog jezika;
 • potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da kandidat nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od podnošenja prijave na javni natječaj;
 • potvrdu nadležne porezne uprave iz koje je razvidno da trgovačko društvo u kojem je kandidat imatelj dionica ili vlasnik poslovnog udjela od najmanje 25% temeljnog kapitala nema nepodmirenih poreznih dugovanja prema Republici Hrvatskoj koja ne smije biti starija od 15 dana od podnošenja prijave na javni natječaj, a u slučaju da kandidat nije imatelj dionica ili udjela, o predmetnoj činjenici dužan je dostaviti izjavu ovjerenu od javnog bilježnika;
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu.

Ravnatelj CERP-a imenuje se na razdoblje od četiri godine.

Javni natječaj za izbor kandidata za ravnatelja CERP-a objavit će se u Narodnim novinama, Jutarnjem listu, na službenim internetskim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i CERP-a.

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava na javni natječaj za izbor kandidata za ravnatelja CERP-a – ne otvarati«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu na javni natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Ogledni primjerak izjave kandidata o nepostojanju okolnosti iz točke 4. i 6. uvjeta javnog natječaja, koja se ovjerena prilaže uz prijavu, biti će objavljen na službenim stranicama CERP-a.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune bit će pozvani na razgovor u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, o čemu će biti pravovremeno izviješteni. Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova, poznavanje korporativnog upravljanja, odnosno neprofitnog upravljanja ili poznavanje financija i računovodstva te poznavanje primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnom okruženju.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Kandidat koji pristupi razgovoru obvezan je predočiti izvornike dokumentacije za koje se u ovom natječaju nije tražila preslika ovjerena kod javnog bilježnika.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

Nakon završetka javnog natječaja kandidati će biti izviješteni o rezultatima istog.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Dokumenti