Energetsko certificiranje zgrada

Energetsko certificiranje je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata a uključuje energetski pregled zgrade, potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, specifične godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje emisije CO2, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.
 

Što je energetski certifikat?

Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade a izrađuju ga ovlaštene osobe za energetsko certificiranje – energetski certifikatori.

Registar osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

Dokument vrijedi deset godina od dana njegova izdavanja i sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, rok važenja certifikata, podatke o osobi koja je izdala i izradila energetski certifikat, podatke o osobama koje su sudjelovale u izradi energetskog certifikata, oznaku energetskog certifikata, podatke o termotehničkim sustavima, energetske potrebe zgrade, podatke o korištenju obnovljivih izvora energije, prijedlog mjera, detaljnije informacije i objašnjenje sadržaja energetskog certifikata. 

Izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio, za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za:

 • zgradu koja se koristi za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti
 • privremenu zgradu čiji je rok uporabe dvije godine ili manje, industrijsko postrojenje, radionicu i nestambenu poljoprivrednu zgradu s malim energetskim potrebama
 • stambenu zgradu koja se koristi manje od četiri mjeseca godišnje
 • slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2. 
 
Investitor, odnosno vlasnik zgrade dužan je prije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat, ako Zakonom nije propisano drukčije.

Vlasnik zgrade, odnosno njezina posebnog dijela dužan je:
 
 • prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat
 • kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga predati energetski certifikat ili njegovu fotokopiju
 • energetski certifikat predočiti mogućem kupcu, najmoprimcu, zakupcu, odnosno primatelju leasinga
 • u oglasu za prodaju, iznajmljivanje, davanje u zakup ili davanje na leasing zgrade ili njezina posebnog dijela koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade.
 

Što je energetski razred zgrade?

Energetski razred iskazuje se za referentne klimatske podatke i pokazatelj je:

 • specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sustava,
 • specifične godišnje primarne energije za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i režim rada tehničkih sustava, koja kod stambenih zgrada obuhvaća energiju za grijanje, pripremu potrošne tople vode i ventilaciju/klimatizaciju (ventilacija/klimatizacija se uzima u obzir ukoliko postoji i to samo kroz grijanje), a kod nestambenih zgrada obuhvaća energiju za rasvjetu i energije onih termotehničkih sustava naznačenih u Metodologiji u Tablici 5.18 (Definirani tehnički sustavi za proračun do primarne energije za referentne klimatske podatke za pojedine vrste zgrada) za pojedinu vrstu nestambene zgrade (uredske zgrade, zgrade za obrazovanje, bolnice, hoteli i restorani, sportske dvorane, zgrade trgovine, ostale nestambene zgrade);

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.


Kako se provodi energetsko certificiranje?

Pregled zgrade provode ovlaštene osobe svaka u dijelu svoje struke na temelju metodologije provođenja energetskog pregleda zgrada (skupa radnji i postupaka za provođenje energetskog pregleda zgrada koja sadrži i algoritam za izračun energetskog svojstva zgrada).
 
Energetski pregled zgrade uključuje:
 
 • pripremne radnje,
 • prikupljanje svih potrebnih podataka i informacija o zgradi koji su nužni za provođenje postupka energetskog certificiranja zgrade i određivanja energetskog razreda zgrade,
 • provođenje kontrolnih mjerenja prema potrebi,
 • analizu potrošnje i troškova svih oblika energije, energenata i vode za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine,
 • prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade odnosno za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane s proračunom razdoblja povrata investicija i izvore cijena za provođenje predloženih mjera,
 • izvješće i zaključak s preporukama i redoslijedom provedbe ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade odnosno energetskih svojstava zgrade. 

U postupku provođenja energetskog pregleda zgrade provode se analize koje se odnose na:
 
 • način gospodarenja energijom u zgradi,
 • toplinske karakteristike vanjske ovojnice,
 • sustav grijanja,
 • sustav hlađenja,
 • sustav ventilacije i klimatizacije,
 • sustav za pripremu potrošne tople vode,
 • sustav napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije,
 • sustav električne rasvjete,
 • sustav opskrbe vodom,
 • sustav mjerenja, regulacije i upravljanja,
 • alternativne sustave za opskrbu energijom.

Energetski certifikat nove zgrade izdaje se na temelju podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu zgrade, pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja zgrade, vizualnog pregleda zgrade i završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi ukoliko je postojala obveza njegove izrade.

Energetsko certificiranje postojeće zgrade uključuje energetski pregled zgrade, potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, specifične godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje emisije CO2, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.

Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji.

Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu.

Za eventualna dodatna stručna pitanja i informacije vezane uz ovu temu možete nam se obratiti svakim radnim danom od 13 do 15 sati na tel: 01 3782 444.


Dodatne informacije: