EU programi i fondovi vezani uz energetsku učinkovitost

Financijska potpora programima i projektima energetske učinkovitosti omogućena je kroz više EU programa i instrumenata u svrhu potpore provedbi politike Europske unije u području energetske učinkovitosti te iniciranja pridruženih investicija.

Trenutno je institucijama i tvrtkama Republike Hrvatske dostupno nekoliko Programa Unije za potporu programima i projektima energetske učinkovitosti:

 • IEE
  The Intelligent Energy – Europe

IEE programi pomažu stvaranju povoljnih uvjeta na tržištu te oblikovanju i implementaciji politike razvoja, pripremajući teren za ulaganja, izgradnju kapaciteta i vještina te informiranje.
Usredotočuje na uklanjanje ne-tehnoloških prepreka u politici provođenja energetske učinkovitost i obnovljivih izvora energije.
IEE također uključuje projekte o financiranju energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene.

Više informacija o programu dostupno je ovdje.

 • ELENA
  European Local Energy Assistance

Ovo je financijski instrument u smislu darovnica ili grantova lokalnim i regionalnim javnim vlastima za razvoj, strukturiranje i pokretanje investicija u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.
Provedba se omogućuje kroz četiri međunarodne financijske institucije (International financial institutions - IFI), a to su: europska investicijska banka (European Investment Bank - EIB), vladina razvojna banka iz Frankfurta (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW), razvojna banka Vijeća Europe (Council of Europe Development Bank - CEB) i europska banka za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD).
ELENA instrument omogućava financiranje ulaganja i privatnih i javnih izvora te olakšava povezivanje s drugim financijskim instrumentima (kao što je Jessica).
Elena osigurava do 90 % troškova tehničke pomoći za feasibility / market studije, energetske preglede i pripremu natječajne dokumentacije.

Više informacija o programu dostupno je ovdje.

 • MLEI PDA
  Mobilising Local Energy Investments

Usmjeren je na manje projekte. Podupire razvoj samostalnih ili zajedničkih projekata za lokalne i regionalne javne vlasti koji surađuju s financijskim institucijama i fond menadžerima na mobilizaciji sredstava za pokretanje investicija u projekte održive energije.
Projekti omogućavaju tri glavna cilja: poticanje energetske učinkovitosti i poticanje na racionalno korištenje izvora energije; povećanje korištenja novih i obnovljivih izvora energije, kao i poticanje energetske diversifikacije; poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u području prometa.
Ovaj financijski instrument zapravo nadopunjuje financijski instrument Elena-u.

Više informacija o programu dostupno je ovdje.

 • EEEF
  European Energy Efficiency Fund

Financijski instrument lokalnim, regionalnim i (ukoliko je to opravdano) nacionalnim javnim vlastima ili javnim ili privatnim osobama koje djeluju u njihovo ime. EEEF financira investicije i projekte u području energetske učinkovitosti (70%), obnovljivih izvora energije (20%) i čistog gradskog prijevoza (10%) putem inovativnih instrumenata. Darovnica u smislu tehničke podrške dostupna je za usluge razvojnih projekata (tehničke, financijske) povezane s ulaganjima financirane od strane Fonda.

Više informacija o programu dostupno je ovdje.

Za financiranju projekata za razvoj europskih regija, osobito za male i srednje poduzetnike, osim ovih glavnih instrumenata kohezijske politike Europske unije (strukturni fondovi i Kohezijski fond) Europska unija je uvela i tzv. inicijative JASPERS, JASMINE, JEREMIE i JESSICA, koje nazivamo još i J-inicijative. Oni maksimalno usmjeravaju sredstva strukturnih fondova prema poboljšanju pristupa financiranju europskih malih i srednjih poduzeća.

 • JASPERS
  Joint Assistance to Support Projects in European Regions

Ovo je financijski instrument kojemu je cilj pružiti podršku projektima u europskim regijama. Provodi ga Europska komisija u suradnji s Europskom investicijskom bankom i Europskom bankom za obnovu i razvoj. Cilj je inicijative pružiti tehničku/konzultantsku pomoć državama članicama u pripremi velikih infrastrukturnih projekata koji se financiraju iz Kohezijskog fonda. Usluge su besplatne i namijenjene ubrzanju realizacije dostupnih sredstava.

 • JEREMIE
  Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises
  Zajednički europski resursi za mikro, mala i srednja poduzeća

Ovo je financijski instrument koji omogućava zemljama članicama EU da dio sredstava strukturnih fondova usmjere u svrhu podrške malim i srednjim poduzećima, i to u obliku kredita, garanciae, ulaganja u osnivački kapital i vlasnički ulog. Financijski instrumenti JEREMIE provode se putem financijskih posrednika, odnosno banaka u zemljama članicama EU.

 • JESSICA
  Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
  Zajednička europska podrška održivom ulaganju u gradska područja

Inicijativu provodi Europska komisija u suradnji s Europskom investicijskom bankom i Razvojnom bankom Vijeća Europe s ciljem promicanja održivog razvoja, rasta i zapošljavanja u urbanim područjima Europe.

 • JASMINE
  Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe
  Zajednička akcija za podršku institucijama za mikrofinanciranje u Europi

JASMINE nadopunjava inicijativu JEREMIE te omogućava državama članicama i regijama da dio sredstva strukturnih fondova usmjeri u financijske proizvode namijenjene isključivo mikropoduzetnicima.

Više informacija o inicijativama dostupno je ovdje.

Važno je napomenuti da sama država članica bira hoće li i koju će od J-inicijativa koristiti.

Europska komisija je u srpnju 2012. godine otvorila novi program namijenjen održivom razvoju gradova pod nazivom Smart Cities and Communities European Innovation Partnership. Cilj programa je objedinjavanje resursa za potporu energetskim, transportnim te infomacijskim I komunikacijskim tehnologijama u urbanim područjima.

Više informacija o programu dostupno je ovdje.