Europski strukturni i investicijski fondovi

Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi) temelj su hrvatske razvojne  strategije. Mobilizacijom dodatnih javnih nacionalnih i privatnih sredstva za rast i  otvaranje radnih mjesta umanjit će se regionalne nejednakosti unutar zemlje.

Ulaganja ESI fondova usmjeravaju se na rješavanje glavnih razvojnih nedostataka i jačanje socijalne, gospodarske i teritorijalne kohezije, što će pomoći Hrvatskoj u  ostvarivanju nacionalnih ciljeva iz strategije EUROPA 2020 i njezinih glavnih  inicijativa.

U financijskom razdoblju 2014.-2020. Republici Hrvatskoj je iz ESI fondova na raspolaganju ukupno 10,676 milijardi eura.


Operativni program 'Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.'

Europska komisija odobrila je Operativni program 'Konkurentnost i kohezija' 12.  prosinca 2014. godine, i to među prvih 50 od tada zaprimljenih 205 prijedloga  operativnih programa svih država članica. Time je Republici Hrvatskoj omogućeno  korištenje sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda,  koji su sastavni dio ESI fondova.

Operativni program 'Konkurentnost i kohezija' izrađen je u suradnji tijela državne  uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnog društva.

CILJ: Programom se provodi kohezijska politika EU i doprinosi rastu i stvaranju  radnih mjesta poticanjem ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima  prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanjem potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.


Kako je energetska obnova javnih zgrada povezana s ESI fondovima?

Operativni program 'Konkurentnost i kohezija' 2014.-2020. sastoji se od 10  prioritetnih osi - jedna od njih je i prioritetna os 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Cilj prioritetne osi je doprinijeti učinkovitom i održivom korištenju energije te smanjenju emisija stakleničkih plinova. Ova prioritetna os izravno doprinosi ostvarenju energetsko-klimatskih ciljeva sadržanih u strategiji EUROPA 2020.

Unutar prioritetne osi nalazi se investicijski prioritet 4c -Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE-a u javnoj infrastrukturi, uključujući javne i zgrade u stambenom sektoru.

Specifični ciljevi iz nadležnosti MGIPU

  • 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora - alokacija: 211.810.805 €
  • 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama) - alokacija: 100.000.000 €

Ukupna alokacija: 311.810.805 €


Uloga MGIPU u sustavu upravljanja ESI fondovima?

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je Posredničko tijelo razine 1, dok je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Posredničko tijelo razine 2 – oba su nadležna za specifične ciljeve 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora i 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama.

Oba specifična cilja obuhvaćena su investicijskim prioritetom 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE-a u javnoj infrastrukturi, uključujući javne i zgrade u stambenom sektoru, koji je dio prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Za više informacija o pozivima Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja saznajte odabirom određenog poziva a za ostale informacije obratite se Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije: https://razvoj.gov.hr/
 

Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 u Sustavu upravljanja i kontrole korisnik je bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Svrha projekta „Tehnička pomoć za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja“ je doprinijeti odgovarajućim ljudskim i materijalnim resursima za provedbu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Sektoru za programe i projekte Europske unije, potpora učinkovitoj provedbi, praćenju i evaluaciji programa te podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu.

Plan Ministarstva je osigurati potrebna sredstva za plaće zaposlenika, analize povezane s upravljanjem ljudskim resursima, kroz edukacije osposobljavati zaposlenike za učinkovito upravljanje i provedbu Operativnog programa, osigurati logističku potporu za rad i osposobljavanje, angažiranje vanjskih stručnjaka za potporu provedbi programa i poslovnim procesima, unaprjeđenje postojećih i razvoj novih IT sustava, potpora radu odbora, radnih skupina i mreža te podršku informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu kroz pripremu  i izradu promidžbenih materijala te organizaciju naših informativnih i provedbenih radionica.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 14.756.000,00 kn od čega bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 12.542.600,00 kn.
 

Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja - projekt „Tehnička pomoć MGIPU kao tijelu iz mjere 11“

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć, MGIPU je podnio Pisani iskaz interesa na „Poziv za iskaz interesa sektorski nadležnim tijelima i tijelima za pružanje stručne podrške za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, šifra Poziva: KK.10.1.1.03 za Projekt „Tehnička pomoć MGIPU kao tijelu iz mjere 11“.

Svrha projekta „Tehnička pomoć MGIPU kao tijelu iz mjere 11“ je pružanje stručne pomoći kod pripreme EU projekata, koordinacija provedbe EU projekata i administrativna i stručna pomoć investitorima prilikom pripremanja potrebne dokumentacije u postupcima ishođenja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola. Nositelj navedenog projekta je Uprava za projekte i programe Europske unije i međunarodnu suradnju. 

U okviru  projekta Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja se obvezuje osigurati odgovarajuće administrativne kapacitete, stručnjake ili stručne timove koji će doprinijeti brzom i efikasnom ispunjenju općih uvjeta za realizaciju EU projekata, u svrhu povećanja zalihe projekata spremnih za investiranje.

Na temelju podnesenog Pisanog iskaza interesa Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja za projekt KK.10.1.1.03 „Tehnička pomoć MGIPU kao tijelu iz mjere 11“ dodijeljena su bespovratna sredstva iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 24.999.148,39 kuna