Komunalna infrastruktura

Komunalna infrastruktura i njezin pravni status

Komunalnu infrastrukturu čine:

 • nerazvrstane ceste
 • javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
 • javna parkirališta
 • javne garaže
 • javne zelene površine
 • građevine i uređaji javne namjene
 • javna rasvjeta
 • groblja i krematoriji na grobljima
 • građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Osim navedenih građevina, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i druge građevine komunalne infrastrukture, ako služe za obavljanje komunalne djelatnosti.

Komunalna infrastruktura je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost. Komunalna infrastruktura može biti u pravnom prometu isključivo između jedinica lokalne samouprave i pravnih osoba koje obavljaju komunalne djelatnosti te druge osobe na toj infrastrukturi ne mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja sukladno odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave ustrojava i vodi evidenciju komunalne infrastrukture.
 

Građenje i održavanje komunalne infrastrukture

Građenje i održavanje komunalne infrastrukture obveza je jedinica lokalne samouprave odnosno osoba na koje je ta obveza prenesena u skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu ili posebnim zakonom.

Građenje komunalne infrastrukture obuhvaća sljedeće radnje i radove:

 • rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
 • uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
 • pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
 • građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

Građenje komunalne infrastrukture od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Komunalna infrastruktura gradi se u skladu s programom građenja komunalne infrastrukture ili u skladu s ugovorom ili drugim aktom određenim posebnim zakonom. Program građenja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu i to istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave. Program se zatim objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Programom građenja komunalne infrastrukture određuju se:

 • građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
 • građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
 • građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
 • postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
 • građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
 • druga pitanja određena Zakonom o komunalnom gospodarstvu i posebnim zakonom.

Gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Komunalna infrastruktura održava se u skladu s programom održavanja komunalne infrastrukture ili u skladu s ugovorom ili drugim aktom određenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu ili posebnim zakonom. Program održavanja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu i to istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave. Program se zatim objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju se:

 • opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i
 • iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.
 

Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture

Građenje i održavanje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

 • iz komunalnog doprinosa
 • iz komunalne naknade
 • iz cijene komunalne usluge
 • iz naknade za koncesiju
 • iz proračuna jedinice lokalne samouprave
 • iz fondova Europske unije
 • iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i
 • iz donacija

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine. Komunalni doprinos je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa. Komunalni doprinos plaća se jednokratno, a odlukom o komunalnom doprinosu može se propisati mogućnost njegove obročne otplate.

Jedinica lokalne samouprave ne plaća komunalni doprinos na svom području.

Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:

 • komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova
 • vojnih građevina
 • prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture
 • nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova
 • sportskih i dječjih igrališta
 • ograda, zidova i potpornih zidova
 • parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine
 • spomenika

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju:

 • zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa
 • jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u jedinici lokalne samouprave
 • način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa
 • opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave tako da je ta vrijednost najviša za prvu zonu, a manja za svaku iduću zonu. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za prvu zonu u jedinici lokalne samouprave ne može biti viša od 10% prosječnih troškova građenja kubnog metra (m³) građevine u Republici Hrvatskoj.

Komunalna naknada
Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada plaća se za:

 • stambeni prostor
 • garažni prostor
 • poslovni prostor
 • građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti
 • neizgrađeno građevinsko zemljište.

Komunalna naknada plaća se za navedene nekretnine koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave.

Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik nekretnine.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju:

 • područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada
 • koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada
 • koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada
 • rok plaćanja komunalne naknade
 • nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade
 • opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Odluka o komunalnoj naknadi objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom. Prva zona je područje jedinice lokalne samouprave koje je najbolje uređeno i opremljeno komunalnom infrastrukturom.

Koeficijent zone (Kz) najviši je za prvu zonu i iznosi 1,00.

Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja iznosi za:

 • stambeni prostor 1,00
 • stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana 1,00
 • garažni prostor 1,00
 • poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti ne može biti manji od 1,00 ni veći od 5,00
 • poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne ne može biti manji od 1,00 ni veći od 10,00
 • građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti može biti najviše 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor
 • neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine. Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave.

Naknada za koncesiju i proračun jedinice lokalne samouprave
Naknada za koncesiju koristi se za financiranje građenja i/ili održavanja komunalne infrastrukture čijim se korištenjem obavlja komunalna djelatnost za koju je koncesija dodijeljena.