Najam stambenih jedinica u državnom vlasništvu

Najam stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Uprava za stambeno zbrinjavanje ministarstva uređen je Pravilnikom o najmu stambenih jedinica („Narodne novine“, br. 25/19).

Navedenim Pravilnikom propisuje se način sklapanja i sadržaj ugovora o najmu stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske koje su u nadležnosti upravljanja i raspolaganja Uprave za stambeno zbrinjavanje. Njime se detaljnije razrađuju visina najamnine, obveze najmodavca i najmoprimca, prestanak ugovora o najmu. Nadalje, Pravilnikom se uređuje način kontrole korištenja stambenih jedinica danih u najam, kontrola naplate najamnine te zamjena stambenih jedinica u državnom vlasništvu.

Zamjena stambene jedinice dane u najam može se izvršiti na zahtjev najmoprimca ili po službenoj dužnosti ako postoji raspoloživa odgovarajuća stambena jedinica, a na prijedlog Povjerenstva koje utvrđuje posebne okolnosti vezane uz stambene jedinice i korisnike, stvarnu površinu u stambenom prostoru za koju se plaća najam, privremeno preseljenje korisnika u drugu stambenu jedinicu uslijed razloga koji su posljedica više sile, pravomoćnih sudskih presuda u slučajevima utvrđivanja titulara vlasništva na stambenim jedinicama dodijeljenim korisnicima u postupku stambenog zbrinjavanja, oštećenja na stambenoj jedinici te zahtjeva drugih tijela državne uprave za uklanjanjem stambene jedinice zbog općih interesa utvrđenih temeljem zakona (rušenje useljene stambene jedinice zbog izgradnje ceste, groblja, infrastrukturnih objekata) i drugih razloga.