Uprava za trgovačka društva, EU poslove i strateško planiranje


Uprava za trgovačka društva, EU poslove i strateško planiranje priprema smjernice vlasničke politike u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, kao i u drugim trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; obavlja poslove analize planova restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i drugih pravnih osoba sukladno posebnom propisu; obavlja poslove praćenja procesa restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske; upravlja i prati portfelj trgovačkih društava; obavlja poslove sustavnog praćenja i izvještavanja o radu, upravljanju, razvoju i ostvarivanju strateške politike u trgovačkim društvima; izrađuje prijedlog odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove izrade prijedloga za imenovanje predstavnika vlasnika u skupštinama trgovačkih društava; obavlja poslove izrade prijedloga za imenovanje kandidata za predsjednike skupština trgovačkih društava; za pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva predlaže Vladi Republike Hrvatske imenovanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava tih pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku sukladno odredbama propisa kojima se uređuje upravljanje državnom imovinom; obavlja poslove izrade mišljenja Povjerenstvu za upravljanje strateškim trgovačkim društvima za imenovanje kandidata za članove nadzornih i upravnih odbora; nakon provedbe javnog natječaja predlaže Povjerenstvu za upravljanje strateškim trgovačkim društvima imenovanje kandidata za članove i predsjednike uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove stručnog osposobljavanja članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava; obavlja poslove analize poslovanja, analize planova poslovanja i analize planova ulaganja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove planiranja i provođenja mjera iz Europskog semestra; obavlja poslove izvještavanja; obavlja poslove u vezi s raspolaganjem dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove pribavljanja i usklađivanja baze podataka za trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, te unos podataka o vlasničkoj strukturi društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u bazu podataka Ministarstva; obavlja poslove izrade prijedloga kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima i praćenja njegove provedbe; obavlja poslove koordinacije sustava upravljanja državnom imovinom; obavlja poslove praćenja i usklađivanja pravnih propisa koji se odnose na trgovačka društva; koordinira ukupne poslove strateškog planiranja iz upravnog područja upravljanja državnom imovinom, u skladu s propisima koji uređuju strateško planiranje i upravljanje razvojem Republike Hrvatske; obavlja stručne i koordinativne poslove vezane uz suradnju s institucijama Europske unije i međunarodnim institucijama (Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, OECD i dr.), te praćenje pravne stečevine Europske unije, obavlja poslove praćenja, analize, koordinacije i poticanja izmjena i dopuna postojećih i/ili izrada novih zakonskih prijedloga u sustavu upravljanja državnom imovinom; izrađuju se analize, prijedlozi i izvješća za potrebe Europskog semestra, te korištenjem tehničke pomoći Europske unije; obavljaju se poslovi vezani za pitanja državnih potpora i praćenje provedbe strateških i planskih dokumenta Ministarstva te sveobuhvatno izvještavanje o ukupnim učincima upravljanja državnom imovinom; priprema, provodi i prati mjere i aktivnosti iz Mehanizma za oporavak (Uredba (EU) 2021/24 od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak) sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. te izrađuje izvještaje o provedbi mjera NPOO iz upravnog područja upravljanja državnom imovinom; aktivnosti na izradi programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027.; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u obavljanju poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.