Prijava nepravilnosti

Nepravilnost je svaka povreda odredbi EU i/ili nacionalnog zakonodavstva, koja proizlazi iz određene radnje ili propusta gospodarskog subjekta, a koja ima ili bi mogla imati učinak nanošenja štete proračunu EU kroz neopravdanu stavku rashoda. Svaka počinjena nepravilnost i/ili prijevara, te sumnja na počinjenje istih, može se prijaviti bez obzira na veličinu i značaj nepravilnosti i/ili prijevare i bez obzira na to jesu li počinjene namjerno ili iz nehaja. Prijava se može predati anonimno.

Sumnju na počinjenu nepravilnost ili prijevaru u upravljanju i provedbi, odnosno nepravilnosti ili prijevare u korištenju EU sredstava – Operativni program konkurentnost i kohezija 2014-2020 iz ESI fondova, možete prijaviti:
  1. mailom na: nepravilnosti.eu@mgipu.hr
  2. poslati na adresu:
    Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb, s naznakom na kuverti „Prijava nepravilnosti u korištenju EU sredstava iz ESI fondova“ ili
  3. ubaciti u poštanski sandučić koji je postavljen u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb s naznakom na kuverti „Prijava nepravilnosti u korištenju EU sredstava iz ESI fondova"

Počinjena nepravilnost i/ili prijevara te sumnja na počinjenje istih može se također prijaviti i na e-mail adresu Službe za suzbijanje nepravilnosti i prijevara pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske: nepravilnosti.eu@mfin.hr ili neposrednim kontaktom na telefon: 01/ 4591 - 385 ili faks: 01/ 4591 – 248

Također, svatko može direktno obavijestiti Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF - European Anti-Fraud Office) o sumnji na prijevare i nepravilnosti, vezano isključivo uz upravljanje i korištenje sredstava EU na e-mail: olaf-courrier@ec.europa.eu, link: https://fns.olaf.europa.eu/.

Svako kršenje prava Unije ili nacionalnog prava u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Unije, tako da optereti proračun Unije neopravdanim izdatkom – smatra se nepravilnošću.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, koje je kao Posredničko tijelo razine 1 u sustavu upravljanja i korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova,  nadležno za specifične ciljeve 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora i 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama, ovim putem objavljuje prezentaciju u kojoj donosi pregled najčešćih nepravilnosti te objašnjenje procedura kod utvrđivanja istih kao i moguće posljedice, a sve u svrhu sprječavanja  novih nepravilnosti i financijskih korekcija.

Prezentacija: Nepravilnosti u provedbi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava