Komunalne djelatnosti

Vrste komunalnih djelatnosti

Komunalne djelatnosti možemo promatrati kao:
 • komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture

  • održavanje nerazvrstanih cesta
  • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
  • održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
  • održavanje javnih zelenih površina
  • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
  • održavanje groblja i krematorija unutar groblja
  • održavanje čistoće javnih površina
  • ​održavanje javne rasvjete.  
 • uslužne komunalne djelatnosti

  • usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama
  • usluge javnih tržnica na malo
  • usluge ukopa i kremiranje pokojnika u krematoriju unutar groblja
  • komunalni linijski prijevoz putnika
  • obavljanje dimnjačarskih poslova.

Osim navedenog, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koja se smatra komunalnom djelatnosti:

 • ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave
 • ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju
 • ako je pretežno uslužnog karaktera i
 • ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva.
 


Obavljanje komunalne djelatnosti 

Obavljanje komunalne djelatnosti organizira se i obavlja na području jedinice lokalne samouprave. Više jedinica lokalne samouprave na području iste ili različitih županija može obavljanje komunalne djelatnosti organizirati zajednički. Odluku o zajedničkom obavljanju komunalne djelatnosti donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave međusobna prava i obveze u slučaju zajedničkog obavljanja komunalne djelatnosti uređuju pisanim ugovorom.
 


Organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti 

Komunalne djelatnosti može obavljati:

 • trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave zajedno (u daljnjem tekstu: trgovačko društvo)
 • javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave
 • služba – vlastiti pogon koju osniva jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: vlastiti pogon)
 • pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji
 • pravna i fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.
 


Financiranje uslužnih komunalnih djelatnosti 

Obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti financira se sredstvima:

 • iz cijene komunalne usluge
 • iz proračuna jedinice lokalne samouprave
 • iz prihoda određenih posebnim zakonima
 • iz ostalih prihoda