Objava imena kandidatkinje za članicu nadzornog odbora društva Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS IT d.o.o.)

Sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom  javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata  (Narodne novine", broj 140/2009) i Smjernicama za primjenu Kodeksa  savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja  zakona, drugih propisa i akata, a  u skladu s točkom VI. Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku ("Narodne novine", br. 33/16 , 43/16 i 109/16), objavljeno je ime kandidatkinje za članicu nadzornog odbora društva  Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS IT d.o.o.), Zagreb, na linku:
 
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5801