Oglasna ploča

OBAVIJEST

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sve informacije o izdanim dozvolama objavljuje putem Oglasne ploče sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Oglasna ploča je sastavni dio sustava za izdavanje dozvola eDozvola.  Na ovoj web stranici ujedno se objavljuju dozvole čiji se postupak izdavanja vodi po starom zakonskom okviru.  

Oglasnoj ploči sustava eDozvola moguće je pristupiti poveznicom: https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti
 


Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Lokacijske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina (članak 142. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju ) dok se lokacijske dozvole objavljuju za zahvat u prostoru koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 147. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju )

Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj

Početak
oglašavanja

Završetak 
oglašavanja

Pogledaj dokument

- - - - - - -
 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac, na glavnoj željezničkoj pruzi za međunarodni promet M202 Zagreb Glavni kolodvor - Karlovac - Rijeka ETAPA 9: izgradnja nerazvrstane ceste "Orlovac-Ilovac“ radi ukidanja ŽCP „Orlovac“ u km cca 473-649 (49+226) Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000142   531-06-03-01-02/04-21-0017  16.07.2021. 16.08.2021. Poveznica
Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac, na glavnoj željezničkoj pruzi za međunarodni promet M202 Zagreb Glavni kolodvor - Karlovac - Rijeka ETAPA 7: izgradnja podvožnjaka Lazina u km cca 462+949 (38+526), na budućim novoformiranim građevnim česticama u k.o. Draganić (Općina Draganić u Karlovačkoj županiji) Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000140  531-06-03-01-01/03-21-0021   02.07.2021. 02.08.2021. Poveznica
Građenje građevine služnost infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine DC10: Čvorište Dubrava (DC26) - Križevci - Koprivnica - GP Gola (granica R. Mađarske) Dionica: Gradec - Velika Mučna, Poddionica: Gradec - Kloštar Vojakovački, Faza 4.1. Sjeverni (lijevi) kolnik brze ceste od km 12+475 do km 19+400  Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000145 531-06-03-01-02/01-21-0032
 
15.07.2021. 27.07.2021 Poveznica