Oglasna ploča

OBAVIJEST

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sve informacije o izdanim dozvolama objavljuje putem Oglasne ploče sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Oglasna ploča je sastavni dio sustava za izdavanje dozvola eDozvola.  Na ovoj web stranici ujedno se objavljuju dozvole čiji se postupak izdavanja vodi po starom zakonskom okviru.  

Oglasnoj ploči sustava eDozvola moguće je pristupiti poveznicom: https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti
 


Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine, Brze ceste Granica Rep. Mađarske-Virovitica-Okučani-Granica BiH, Sektor: Daruvar-Lipik, Podsektor: Obilaznica Pakraca i Lipika, Faza 1. Dionica: Čvor Pakrac - Čvor Lipik, lijevi kolnik od km cca 21+416,46 do km cca 28+320, privremeni spoj na DC5 i čvor "Lipik" sa prilagodbom rampi 1 i 2 lijevom kolniku,u k.o. Pakrac (Pakrac), k.o. Prekopakra (Pakrac), k.o. Klisa (Lipik), k.o. Dobrovac (Lipik) i k.o. Lipik (Lipik), u Požeško slavonskoj županiji. Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000170  531-06-03-01-02/03-21-0017  24.11.2021. 24.12.2021. Poveznica
Građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 1. skupine Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac, na glavnoj željezničkoj pruzi za međunarodni promet M202 Zagreb Glavni kolodvor - Karlovac - Rijeka na koridoru RH2 (Mediteranski koridor - bivši ograna V.b. paneuropskog koridora), Etapa 8 - Izgradnja podvožnjaka "Ribnjak" u km cca 467+850 (43+427) ŽP M202 na budućim novoformiranim građevnim česticama koje će nastati iz katastarskih čestica u k.o. Draganić, prema parcelacijskim elaboratima i na katastarskim česticama u k.o. Draganić, Općina Draganić, Karlovačka županija prema situaciji građevine koja je sastavni dio glavnog projekta. Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000141  531-06-03-01-02/01-21-0014  15.11.2021. 29.11.2021. Poveznica
Građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 1. skupine DC10: Čvorište Dubrava (DC26) - Križevci - Koprivnica - GP Gola (granica R. Mađarske) Dionica: Gradec - Velika Mučna Poddionica: Gradec - Kloštar Vojakovački Faza 2.2. Prelaganje i zaštita instalacija u vlasništvu HEP ODS od km 12+475 do km 19+975 na katastarskim česticama u k.o. Križevci, k.o. Kloštar Vojakovački, k.o. Majurec, k.o. Carevdar i k.o. Đurđic, u Koprivničko-križevačkoj županiji.Investitor su Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3. Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000146  531-06-03-01-02/06-21-0024  14.10.2021. 26.10.2021. Poveznica