Oglasna ploča

OBAVIJESTI O DODJELI POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U OKVIRU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA“ SUVLASNICIMA STAMBENIH PROSTORA

-
 


OBAVIJEST

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sve informacije o izdanim dozvolama objavljuje putem Oglasne ploče sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Oglasna ploča je sastavni dio sustava za izdavanje dozvola eDozvola.  Na ovoj internetskoj stranici ujedno se objavljuju dozvole čiji se postupak izdavanja vodi po starom zakonskom okviru.  

Oglasnoj ploči sustava eDozvola moguće je pristupiti poveznicom: https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti
 


Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Građenje Brze ceste Granica Rep. Mađarske-Virovitica-Okučani-Granica BiH, Sektor: Daruvar-Lipik, Podsektor: Obilaznica Pakraca i Lipika, Faza 6. Izmještanje i zaštita SN i NN instalacije HEP-ODS-a na dionici čvor "Lipik" - čvor "D.Čanglić" Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000165  531-06-3-1-2/3-23-0015 21.03.2023. 20.04.2023. Poveznica
Izgradnja brze ceste Osijek-Županja, dionica: Nuštar - Vukovar, II ETAPA - I faza (izgradnja glavne trase južnog (desnog) kolnika, stacionaže cca od km 0+620.00 do km 9+911.99) Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000108  531-06-3-1-2/2-22-0019  26.01.2023. 25.02.2023. Poveznica