Oglasna ploča

OBAVIJESTI O DODJELI POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U OKVIRU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA“ SUVLASNICIMA STAMBENIH PROSTORA

 

OBAVIJEST

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sve informacije o izdanim dozvolama objavljuje putem Oglasne ploče sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Oglasna ploča je sastavni dio sustava za izdavanje dozvola eDozvola.  Na ovoj internetskoj stranici ujedno se objavljuju dozvole čiji se postupak izdavanja vodi po starom zakonskom okviru.  

Oglasnoj ploči sustava eDozvola moguće je pristupiti poveznicom: https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti
 


Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M202 Zagreb Gk - Rijeka, dionica: Hrvatski Leskovac - Karlovac
ETAPA 10: Rekonstukcija postojećeg i dogradnja drugog kolosijeka ŽP M202 sa svim pripadajućim infrastrukturnim podsustavima:
I. Poddionica Hrvatski Leskovac - Jastrebarsko, od km 432+809 (8+386) do km 457+715 (33+292) građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (željeznički promet), 1. skupine.
Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000143  531-08-3-1-2-23-0044  11.01.2024. 10.02.2024. Poveznica
Rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (željeznički promet), 1. skupine Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge M202 Zagreb Gk - Rijeka, dionica: Hrvatski Leskovac - Karlovac ETAPA 10: Rekonstukcija postojećeg i dogradnja drugog kolosijeka ŽP M202 sa svim pripadajućim infrastrukturnim podsustavima: I. Poddionica Hrvatski Leskovac - Jastrebarsko, od km 432+809 (8+386) do km 457+715 (33+292) na katastarskim česticama u katastarskim općinama: Brezovica, Demerje, Horvati, Stupnik, Klinča Sela, Desinec, Jastrebarsko, Galgovo, Drežnik Podokićki i Cvetković, u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Investitor je HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12. Javni poziv UP/I-361-03/19-01/000143  531-08-3-1-2-23-0041  29.11.2023. 11.12.2023. Poveznica