Oglasna ploča

OBAVIJEST

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sve informacije o izdanim dozvolama objavljuje putem Oglasne ploče sustava za izdavanje dozvola eDozvola. Oglasna ploča je sastavni dio sustava za izdavanje dozvola eDozvola.  Na ovoj web stranici ujedno se objavljuju dozvole čiji se postupak izdavanja vodi po starom zakonskom okviru.  

Oglasnoj ploči sustava eDozvola moguće je pristupiti poveznicom: https://dozvola.mgipu.hr/oglasna-ploca/akti
 


Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji ovo Ministarstvo kao upravno tijelo koje izdaje dozvolu objavljuje na oglasnoj ploči internetske stranice informacije o izdanim dozvolama i javne pozive strankama radi uvida u spis predmeta. 

Građevinske dozvole

Javni pozivi strankama objavljuju se radi uvida u spis predmeta ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina  (članak 116. stavak 1. Zakona o gradnji) dok se građevinske dozvole objavljuju za građenje građevine koja je bila predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima, objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo najmanje trideset dana (članak 120. stavak 4. Zakona o gradnji)
 
Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Početak
oglašavanja
Završetak 
oglašavanja
Pogledaj dokument
Brza cesta DC10: Čvorište Dubrava (DC26) - Križevci - Koprivnica - GP Gola (granica Republike Mađarske) Dionica: Gradec - Velika Mučna, Poddionica: Gradec - Kloštar Vojakovački Faza 2.2. Izmještanje, rekonstrukcija i izgradnja elektroenergetske infrastrukture u vlasništvu HEP ODS od km cca 12+475 do km cca 19+975 Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000146  531-06-03-01-02/06-21-0027  03.12.2021. 02.01.2022. Poveznica
Građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine, Brze ceste Granica Rep. Mađarske-Virovitica-Okučani-Granica BiH, Sektor: Daruvar-Lipik, Podsektor: Obilaznica Pakraca i Lipika, Faza 1. Dionica: Čvor Pakrac - Čvor Lipik, lijevi kolnik od km cca 21+416,46 do km cca 28+320, privremeni spoj na DC5 i čvor "Lipik" sa prilagodbom rampi 1 i 2 lijevom kolniku,u k.o. Pakrac (Pakrac), k.o. Prekopakra (Pakrac), k.o. Klisa (Lipik), k.o. Dobrovac (Lipik) i k.o. Lipik (Lipik), u Požeško slavonskoj županiji. Građevinska dozvola UP/I-361-03/19-01/000170  531-06-03-01-02/03-21-0017  24.11.2021. 24.12.2021. Poveznica