Donesena Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić donio je 13. ožujka 2024. godine Odluku o izradi Državnog plana prostornog razvoja, koja je objavljena 24. travnja 2024. godine u službenom listu Republike Hrvatske „Narodne novine“ broj: 42/24.

Pravna osnova i obveza izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja propisana je odredbom članka 66. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).
 
Postupak izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja provodi se sukladno odredbama članka 86. do članka 112. Zakona o prostornom uređenju, Pravilniku o prostornim planovima („Narodne novine“ broj: 152/23), Uredbi o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja („Narodne novine“ broj: 37/14, 154/14, 30/21, 75/22 i 61/23), Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“ broj: 115/15), Odluci o izradi Državnog plana prostornog razvoja („Narodne novine“ broj: 48/24) i drugim podzakonskim propisima iz područja prostornoga uređenja te posebnim propisima čije su odredbe od utjecaja na postupak izrade i donošenja Plana.
 
Odlukom o izradi Državnog plana prostornog razvoja određen je, na temelju članka 66., stavka 2. Zakona, sadržaj izrade Plana koji obuhvaća sljedeće prostorno tematske cjeline i podcjeline infrastrukturnih sustava državnog značaja:
 
Prometni sustav državnog značaja

  • cestovni promet:
  • autoceste
  • brze ceste
  • željeznički promet
  • zračni promet

Energetski sustav državnog značaja

  • proizvodnja i cijevni transport nafte i plina
  • elektroenergetika:
  • proizvodnja i prijenos električne energije
  • pripadajuće vodne građevine za proizvodnju električne energije
  • obnovljivi izvori energije na kopnu

 
Plan se izrađuje i donosi za područje Republike Hrvatske.

Granice obuhvata Plana određene su prema službenim podacima Državne geodetske uprave i Hrvatskog hidrografskog instituta, sukladno međunarodnim aktima kojima je Republika Hrvatska uredila svoje granice. Obuhvat Plana s granicom unesen je u Informacijski sustav prostornog uređenja, te se može vidjeti na web portalu https://ispu.mgipu.hr/ .
 
Daljnje informacije o postupku izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja mogu se pratiti OVDJE .Pisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje