Državni plan prostornog razvoja kao temeljni prostorni plan RH

Slika /slike/Opcenito/PP.nasl.drzavni-plan.jpg

16. svibnja 2019. godine objavljena je Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš. Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj strateške studije u postupku strateške procjene utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš uključujući i poglavlje Glavna ocjena prihvatljivosti Državnog plana za ekološku mrežu.

Odluka je donesena u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš koji je započeo Odlukom koja je 9. svibnja 2018. objavljena na web stranici Ministarstva.

Državni plan je temeljni prostorni plan za područje cijele Republike Hrvatske a izrađuje se radi izvršenja zakonske obveze i ostvarenja ciljeva prostornog uređenja kojima se osiguravaju uvjeti za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom Republike Hrvatske kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom te se time ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, zaštitu kulturnih dobara, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. Dodatan razlog za donošenje plana je i uspostava te razvoj novog sustava prostornog uređenja uređenog Zakonom prema kojem se izrađuje nova generacija prostornih planova kroz Informacijski sustav prostornog uređenja na državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini.

Odluku o izradi Državnog plana prostornog razvoja donijela je Vlada Republike Hrvatske na 93. sijednici. Nositelj izrade Državnog plana je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja a stručni izrađivač Zavod za prostorni razvoj.

Državni plan kao temeljni prostorni plan za područje Republike Hrvatske, kroz postupak izrade i donošenja, poštujući načela prostornog uređenja i održivog razvoja, svojim planskim rješenjima mora ispuniti, odnosno stvoriti preduvjete za postizanje sljedećih ciljeva prostornog uređenja:
 
 • ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima
 • prostornu održivost u odnosu na racionalno korištenje i očuvanje kapaciteta prostora na kopnu, moru i u podmorju u svrhu učinkovite zaštite prostora
 • povezivanje teritorija Republike Hrvatske s europskim sustavima prostornog uređenja
 • njegovanje i razvijanje regionalnih prostornih osobitosti
 • međusobno usklađen i dopunjujući razmještaj različitih ljudskih djelatnosti i aktivnosti u prostoru radi funkcionalnog i skladnog razvoja zajednice uz zaštitu integralnih vrijednosti prostora
 • razumno korištenje i zaštitu prirodnih dobara, očuvanje prirode, zaštitu okoliša i prevenciju od rizika onečišćenja
 • zaštitu kulturnih dobara i vrijednosti
 • dobro organiziranu raspodjelu i uređenje građevinskog zemljišta
 • kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja te siguran, zdrav, društveno funkcionalan životni i radni okoliš
 • cjelovitost vrijednih obalnih ekosustava i kakvoće mora za kupanje i rekreaciju
 • odgovarajući prometni sustav, osobito javni prijevoz
 • opskrbu, funkcionalnu pristupačnost i uporabu usluga i građevina za potrebe različitih skupina stanovništva, osobito djece, starijih ljudi i osoba smanjenih sposobnosti i pokretljivosti
 • kvalitetu, kulturu i ljepotu prostornog i arhitektonskog oblikovanja
 • visokovrijedni izgrađeni prostor s uvažavanjem specifičnosti pojedinih cjelina te poštivanjem prirodnog i urbanog krajobraza i kulturnog naslijeđa, a posebice uređenja ugostiteljsko-turističkih područja na obalnom i kopnenom području uz zaštitu užeg obalnog pojasa od građenja
 • prostorne uvjete za razvoj gospodarstva i
 • nacionalnu sigurnost i obranu Republike Hrvatske te zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

 

Dodatne informacije:Pisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje