ESPON seminar „New Narratives for Territorial Development“

Dana 5. i 6. prosinca 2018. g. u Beču, Austrija, održava se ESPON seminar pod nazivom „New Narratives for Territorial Development“ koji je organiziran u suradnji s austrijskim predsjedništvom Vijeća EU u okviru Programa suradnje ESPON 2020, čiji je cilj podržati razvoj politike za promicanje teritorijalne kohezije i uravnoteženog razvoja europskog prostora.

Glavni cilj ovog seminara je razmotriti „nove europske vizije“ o teritorijalnom razvoju u kontekstu revidiranja Teritorijalne Agende 2020. Nastavno na tu temu raspraviti će se o tome koliko provedba politika sa teritorijalnom dimenzijom utječe na srednjoročne i dugoročne ciljeve kohezijske politike, te osvrnuti na trenutnu situaciju i moguće buduće scenarije razvoja europskog teritorija.

Nadalje, seminar će pružiti uvid u najnovije ESPON dokaze o temama vezanim za uz teritorijalnu kohezijsku raspravu o migracijama, tržištu rada, javnim službama, klimatskim promjenama, prostornom planiranju, upravljanju i sl.

ESPON seminar izvrsna je prilika za umrežavanje i diskusiju kreatora politika, znanstvenika i stručnjaka u cilju razumijevanja razvojnih izazova i potencijala teritorija u širem kontekstu i provođenje politika „na terenu“, te mogućnost ESPON dokaza u podršci tih procesa.
 
Više o temama na linku : https://www.espon.eu/viennaPisane vijesti | Informacija | Međunarodna suradnja