Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju garaža u vlasništvu RH 1/19

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaji za kupnju nekretnina u vl RH/2019-1-G/2019-1-G.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 29. listopada 2019. do 10 sati.

Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU GARAŽA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 1/19

 
R.
br.
Oznaka garaže Adresa garaže Površina u m2 Opis garaže Početna cijena u kunama Iznos jamčevine u kunama Troškovi procjene u kunama Raspored
razgledavanja
garaža
1. PP7471 Dugo Selo,
Školska 1
11,21 Suvlasnički dio: 215/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2)  1. garaža br. 2 u podrumu sa 11,21 m², z.k.č.br. 327/13, zk.ul.br. 2707, k.o. Dugo Selo I. 14.700,00 1.470,00 1.350,00 18.10.2019.
14:00-14:30
2. PP3660 Požega,
Stjepana
Radića 24
16,20 Garaža četvrta s lijeva u  nizu, neetažirano vlasništvo, površine 16,20 m², z.k.č.br. 1512/1, zk.ul.br. 7514, k.o. Požega. 9.900,00 990,00 1.192,50 18.10.2019.
13:30-14:00
3. PP3661 Požega,
Stjepana
Radića 24
16,20 Garaža druga s lijeva u  nizu, neetažirano vlasništvo, površine 16,20 m², z.k.č.br. 1512/1, z.k.ul.br. 7514, k.o. Požega. 9.900,00 990,00 1.192,50 18.10.2019.
13:30-14:00
4. PP6450  
Rijeka,
Fužinska 32
 
21,77 Suvlasnički dio: 9/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), 1. Garaža br. 8 nalazi se sa južne strane etaže na površini od 21,77 m², z.k.č. br. 1309/1, zk.ul. 2932 k.o. Drenova. 152.000,00 15.200,00 958,00 15.10.2019.
15:00-15:30
5. PP6451 Rijeka,
Fužinska 34
17,39 Suvlasnički dio: 7/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), 1. Garaža br. 10 nalazi se na južnoj strani etaže sa površinom od 17,39 m², z.k.č.br. 1309/1 , zk.ul. 2932 k.o. Drenova. 122.000,00 12.200,00 958,00 15.10.2019.
15:00-15:30
6. PP6396 Rijeka,
Portić 16
14,01 Garaža prva u nizu gledajući s desne strane, neetažirano vlasništvo, površine 14,01 m², z.k.č.br. 1721/22, zk.ul. 1614 k.o. Zamet. 77.200,00 7.720,00 958,00 14.10.2019.
15:00-15:30
7. PP3410 Zagreb
Brune Bušića 18-36
12,40 Suvlasnički dio: 1/111 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-213) garažno mjesto broj 104 smješteno u dijelu zajedničke garaže ravno od ulaza, devetnaesto desno u nizu, površine 12,40 m², z.k.č.br. 436/3, zk.ul. br. 14311  k.o. Zaprudski Otok. 38.300,00 3.830,00 400,00 21.10.2019.
15:00-15:30
8. PP5939 Zagreb
Brune Bušića 18-36
12,40 Suvlasnički dio: 1/111 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-138) garažno mjesto broj 29 smješteno u dijelu zajedničke garaže ravno od ulaza, dvadesetdeveto desno u nizu, površine 12,40 m², z.k.č.br. 436/3, zk.ul. br. 14311  k.o. Zaprudski Otok. 38.300,00 3.830,00 400,00 21.10.2019.
15:00-15:30
9. PP5943 Zagreb
Brune Bušića 18-36
12,40 Suvlasnički dio: 1/111 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-211) garažno mjesto broj 102 smješteno u dijelu zajedničke garaže ravno od ulaza, sedamnaesto desno u nizu, površine 12,40 m² z.k.č.br. 436/3, zk.ul. br. 14311  k.o. Zaprudski Otok. 38.300,00 3.830,00 400,00 22.10.2019.
10:00-10:30
10. PP7179 Zagreb,
Horvatovac 7
12,49 Suvlasnički dio: 3/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5)  1. GARAŽA 1 u prizemlju korisne površine 12,49 čm, z.k.č.br. 8184/7, zk.ul. br. 16434 k.o. Grad Zagreb. 125.700,00 12.570,00 1.750,00 22.10.2019.
15:00-15:30
Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti garaže.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 29. listopada 2019. do 10 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu državne imovine 29. listopada 2019. u 10,00 sati.
Sve garaže se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati: tel: 01 6448 887
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na: www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr.
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu garažu u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je garaža u oglasu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU GARAŽE - NE OTVARATI».
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb do 29. listopada 2019. do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu državne imovine nakon 10,00 sati 29. listopada 2019. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu državne imovine 29. listopada 2019. u 10,00 sati.
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Sve garaže se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu garažu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje garaže u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo državne imovine odustane od prodaje garaže izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu državne imovine. U suprotnom Ministarstvo državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 
SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana.
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku garaže za koju se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.
 

Pisane vijesti