Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 5/17

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_129797957.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 22. siječnja 2018. do 14 sati

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 94/13), čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine  objavljuje:
 
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 5/17

  
1. Nekretnina označena kao k.č.br. 4646/6, šuma, površine 89 m2, upisana u z.k.ul. 4160, k.o. Umag, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Buje.
POČETNA CIJENA: 40.000,00 kn
JAMČEVINA: 4.000,00 kn
Dokumentacija
 
2. Nekretnina označena kao k.č.br. 925, pašnjak Lemeš, površine 21 čhv, upisana u z.k.ul. 2350, k.o. Gornje Plavnice, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Bjelovar.
POČETNA CIJENA: 3.500,00 kn
JAMČEVINA: 350,00 kn
Dokumentacija
 
3. Nekretnina označena kao k.č.br. 7259, neplodno, površine 79 m2, upisana u z.k.ul. 6271, k.o. Novi, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Novi Vinodolski.
POČETNA CIJENA: 5.225,00 kn
JAMČEVINA: 522,50 kn
Dokumentacija
 
4. Nekretnina označena kao k.č.br. 410/8, podkućnica, dvorište, površine 372 m2, upisana u z.k.ul. 955, k.o. Palešnik, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Garešnica.
POČETNA CIJENA: 25.800,00 kn
JAMČEVINA: 2.580,00 kn
Dokumentacija
 
5. Nekretnina označena kao k.č.br. 271/1, 271/2, 275, 276/2, 284, 285, 276/3, 279/5, 279/6, 279/7, 279/8, 280/1, 280/2, 280/3, 281/6, 281/7, 281/9, 281/12, 281/13, 281/14, 281/15, 281/16, 281/17, 281/18, 281/19, 281/20, 281/21, 281/22, 281/23, 283/1 i 283/2, ukupno 17.506 m2 građevinskog zemljišta i objekata ukupne površine 2.982,75 m2 BGP, upisana u z.k.ul. 2359 i 2373, k.o. Brinje, Općinski sud u Gospiću, Zemljišno-knjižni odjel Otočac.
POČETNA CIJENA: 2.803.187,50 kn
JAMČEVINA: 140.159,38 kn
Dokumentacija
 
6. Nekretnina označena kao dio k.č.br. ZGR. 156, spremište tereta, površine 2.165 m2, u naravi istočni dio poslovne građevine-proizvodna hala, izduženog pravilnog oblika, dimenzije cca 76,00 m × 20,50 m, BRP 1.569 m2 i dio 3938/6606 dijelova k.č.br. 2361/4, neplodno, površine 6.606 m2, u naravi pripadajuće dvorište dijela zgrade, obje upisane u z.k.ul. 338, energetskog razreda E, Zvekovica, Cavtat, k.o. Močići, Općinski sud u Dubrovniku, Zemljišno-knjižni odjel Dubrovnik.
Kupac će kupnjom dijela građevine i dijela građevne čestice stupiti s Republikom Hrvatskom u suvlasničku zajednicu koja će se u odnosu na k.č.br. ZGR. 156 razvrgnuti etažiranjem, a suvlasnički odnosi na k.č.br. 2361/4 k.o. Močići uredit će se međuvlasničkim ugovorom.
POČETNA CIJENA: 7.523.225,00 kn
JAMČEVINA: 376.161,25 kn
Dokumentacija
 
7. Nekretnina označena kao k.č.br. 4196/8, pašnjak, površine 319 m2, upisana u z.k.ul. 2860  i k.č.br. 4196/9, pašnjak, površine 334 m2, upisana u z.k.ul. 2861, k.o. Karlovac II, Općinski sud u Karlovcu, Zemljišno-knjižni odjel Karlovac.
POČETNA CIJENA: 99.600,00 kn
JAMČEVINA: 9.960,00 kn
Dokumentacija
 
8. Nekretnina označena kao k.č.br. 2955, pašnjak, površine 267 m2, upisana u z.k.ul. 11813, k.o. Vir, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Zadar.
POČETNA CIJENA: 113.377,50 kn
JAMČEVINA: 11.337,75 kn
Dokumentacija
 
9. Nekretnina označena kao k.č.br. 193/1, oranica, površine 2.605 m2, upisana u z.k.ul. 1308, k.o. Labinci, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Poreč. Prema prostornom planu uređenja općine Kaštelir – Labinci, čestica je obuhvaćena granicama građevinskog područja naselja i unutar obuhvata obveze izrade plana užeg područja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T1-hoteli, T2-turističko naselje), a u naravi se radi o neizgrađenom građevinskom zemljištu, bez izravnog pristupa na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.331.000,00 kn
JAMČEVINA: 66.550,00 kn
Dokumentacija
 
10. Nekretnina označena kao k.č.br. 1887, uređeno zemljište, površine 977 m2, izgrađeno zemljište, površine 112 m2, ukupne površine 1.089 m2, upisana u z.k.ul. 2383, k.o. Kampor, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Rab.
Prema prostornom planu uređenja Grada Raba, čestica je obuhvaćena granicama građevinskog područja naselja, unutar zone površina izvan naselja – kopno/more, sportsko-rekreacijske namjene, oznake R210, a u naravi se radi o manjim dijelom neizgrađenom građevinskom zemljištu, u neposrednoj blizini morske obale, s izravnim pristupom na javnu prometnu površinu.
POČETNA CIJENA: 1.449.875,00 kn
JAMČEVINA: 72.493,75 kn
Dokumentacija
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 22. siječnja 2018. do 14 sati
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 

PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu, u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 22. siječnja 2018. do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 22. siječnja 2018. u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. Ponude se podnose u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. Ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Ponudi se prilaže:
1.  Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA

Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene u kunama, jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

Kontakt informacije radnim danom od 9-12 sati: tel:  +385(0)1 6448 887
 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 

Pisane vijesti

Dokumenti