Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 1/18

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_227591032_cr.jpg

Rok za podnošenje ponuda: 27.3.2018. do 14:00 sati.

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br.: 94/13, 18/16, 89/17), čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 1/18

 
1. VILA U SREDIŠTU ZAGREBA - ŠALATA

- ZAGREB, N. Grškovića 13,
- UKUPNA POVRŠINA: 650 m²
- POČETNA CIJENA: 6.211.627,50 kn
- JAMČEVINA: 310.581,38 kn

Nekretnina označena kao k.č.br. 1509/9, porodična stambena zgrada popisni broj 10554 u ulici N. Grškovića br. 13, dvorište i vrt, površine 650 m², upisana u z.k.ul. 15936, energetskog razreda E, k.o. Grad Zagreb, Općinski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
Pregled nekretnine bit će:
- dana 20.02.2018. u 12:00 sati.
- dana 01.03.2018. u 12:00 sati.
- po dogovoru, javiti se na telefon 01 6448 887
 
2. VILA SVEŽANJ UZ MORE, KOSTRENA LUCIJA
 
- KOSTRENA, Rožica 9 i 11,
- POVRŠINA: 14.219 m²
- POČETNA CIJENA: 22.854.862,50 kn
- JAMČEVINA: 1.142.743,13 kn

Nekretnina označena kao k.č.br. 3324, Svežanj, u naravi dvorište površine 1.474 m², jog površine 98 m², kuglana površine 565 m², igralište površine 575 m², put površine 1.011 m², igralište, površine 184 m², igralište površine 742 m², igralište površine 1.221 m², jog površine 94 m², igralište površine 424 m², park površine 7.212 m², gospodarska zgrada Svežanj, površine 30 m², kuća Svežanj površine 484 m² i gospodarska zgrada Svežanj površine 105 m², ukupne površine 14.219 m², upisana u z.k.ul. 1600, energetskog razreda D, Rožica 9 i 11, Kostrena, k.o. Kostrena Lucija, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Rijeka.
Kao suvlasnici su upisani Republika Hrvatska s 37/100 idealnih dijelova i Centar za restrukturiranje i prodaju s 63/100 idealnih dijelova.
Pregled nekretnine bit će:
- dana 20.02.2018. u 12:00 sati.
- dana 01.03.2018. u 12:00 sati.
- po dogovoru, javiti se na telefon 01 6448 887
 
3. KOMPLEKS ZEMLJIŠTA STANKOVCI
 
- STANKOVCI, udaljeni cca 50 km od Zadra i cca 15 km od mora, površine 987.785 m²
- POČETNA CIJENA: 11.487.425,00 kn
- JAMČEVINA: 574.371,25 kn

Nekretnina označena kao k.č.br. 408/16, šuma, površine 692.805 m², upisana u z.k.ul. 726, k.č.br. 1516/2, pašnjak, površine 3.495 m², upisana u z.k.ul. 746 i k.č.br. 929/24, pašnjak, površine 291.485 m², upisana u z.k.ul. 758, ukupne površine 987.785,00 m², sve k.o. Stankovci, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac.
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 11.971.076,72 kn u ime naknade za izdvajanje čestica iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
 
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA MORU – BARBAN
 
- PRNJANI – Općina Barban, ukupne površine 1.600 m²
- POČETNA CIJENA: 261.000,00 kn
- JAMČEVINA: 26.100,00 kn

Nekretnina označena kao k.č.br. 2740/23, pašnjak, površine 1.600 m², upisana u z.k.ul. 2272, k.o. Prnjani, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Pula.
 
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA MORU – RABAC
 
- RABAC – Labin, ukupne površine 70 m²
- POČETNA CIJENA: 28.000,00 kn
- JAMČEVINA: 2.800,00 kn

Nekretnina označena kao k.č.br. 1015/6, neplodno, površine 70 m², upisana u z.k.ul. 922, k.o. Rabac, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Labin.
 
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI POLAČA
 
- POLAČA, ukupne površine 678 m²
- POČETNA CIJENA: 155.237,50 kn
- JAMČEVINA: 15.523,75 kn

Nekretnina označena kao k.č.br. 415/150, pašnjak, površine 678 m², upisana u z.k.ul. 550, k.o. Polača, Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac.
 
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI SV. LOVREČ
 
- LOVREČ – Pula, ukupne površine 100 m²
- POČETNA CIJENA: 27.600,00 kn
- JAMČEVINA: 2.760,00 kn

Nekretnina označena kao k.č.br. 2415/2, uređeno zemljište, površine 100 m², upisana u z.k.ul. 2441, k.o. Lovreč, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
 
8. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI SV. LOVREČ
 
- Općina SV. LOVREČ kod Vrsara, ukupne površine 572 m²
- POČETNA CIJENA : 119.404,00 kn
- JAMČEVINA: 11.940,40 kn

Nekretnina označena kao k.č.br. 578/2, maslinik, površine 572 m², upisana u z.k.ul. 622, k.o. Gradina, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
 
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VINKOVAČKO NOVO SELO
 
- VINKOVAČKO NOVO SELO, Borinačka ulica, ukupne površine 39.513 m²
- POČETNA CIJENA: 1.611.237,50 kn
- JAMČEVINA: 80.561,88 kn

Nekretnina označena kao k.č.br. 27, livada Draganovci, površine 39.513 m², upisana u z.k.ul. 83, k.o. Vinkovačko Novo Selo, Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel Vinkovci.
 
10. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U VELIKOJ GORICI
 
- KURILOVEC - Velika Gorica, ukupne površine 202 m²
- POČETNA CIJENA: 104.937,50 kn
- JAMČEVINA: 10.493,75 kn

Nekretnina označena kao k.č.br. 626/13, oranica u Velikom Polju, površine 202 m², upisana u z.k.ul. 1269, k.o. Kurilovec, Općinski sud u Velikoj Gorici, Zemljišno-knjižni odjel Velika Gorica.
 
11. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI MAJUR
 
- MAJUR, ukupne površine 129 m²
- POČETNA CIJENA: 5.000,00 kn
- JAMČEVINA: 500,00 kn

Nekretnina označena kao k.č.br. 317/1, vrt kod kuće, površine 129 m², upisana u z.k.ul. 212, k.o. Majur, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Hrvatska Kostajnica.
 
12. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U KRIŽEVCIMA
 
- KRIŽEVCI, Bojnikovec 68 i 69, ukupne površine 1.565 m²
- POČETNA CIJENA: 57.325,00 kn
- JAMČEVINA: 5.732,50 kn

Nekretnina označena kao k.č.br. 68, kuća broj 29 i dvor, površine 197 čhv i k.č.br. 69, kuća broj 28 i dvor, površine 238 čhv, obje upisane u z.k.ul. 346, k.o. Bojnikovec, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Križevci.
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 27.03.2018. do 14:00 sati
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju “VIĐENO - KUPLJENO”.
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu, u zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 27.03.2018. do 14:00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude. Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 27.03. 2018. u 14:00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana. Ponude se podnose u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati. Ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće razmatrati.
 
Ponudi se prilaže:
1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a) Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
    b) Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene u kunama, jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Ministarstvo državne imovine sve do potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Kontakt informacije radnim danom od 09:00-16:00 sati: tel: +385(0)1 6448 887
 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 
Tekst Javnog poziva za nekretnine pod 1., 2. i 3. objavit će se putem Ministarstva vanjskih poslova u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu.
 

Pisane vijesti