Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup nekretnina 1/17

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_129797957.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 1. rujna 2017. godine do 14:00 sati

Na temelju Odluke Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 20. srpnja 2017., Odluke Ministarstva državne imovine od 1 veljače 2017. te Odluke Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom od 19. svibnja 2016., Ministarstvo državne imovine objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINA 1/17

 
 
1. Nekretnina u k.o. Stubička Slatina (Općinski sud u Zlataru, Zemljišno-knjižni odjel Donja Stubica)
OPIS: Bivša vojna nekretnina „RP Kanjiža“ u zemljišnim knjigama označena kao k.č.br. 1546/1, šuma Skubenec u Petrovskom, površine 265 čhv, k.č.br. 1547/1, pašnjak Skubenec u Petrovskom, površine 292 čhv, k.č.br. 1547/2, pašnjak Skubenec Trebljenina u Petrovskom, površine 168 čhv, k.č.br 1669/2, šuma Crnečka u Petrovskom, površine 527 čhv, k.č.br. 1669/3, šuma Crnečka u Petrovskom, površine 1054 čhv, k.č.br. 1682/3, livada Trebljenina u Petrovskom, površine 572 čhv,, k.č.br. 1683/1, šuma Trebljenina u Petrovskom, površine 869 čhv, k.č.br. 1683/2, šuma Trebljenina u Petrovskom, površine 4 rali i 390 čhv, k.č.br. 1684/1, livada Trebljenina u Petrovskom, površine 448 čhv, k.č.br. 1684/2, livada Trebljenina u Petrovskom, površine 433 čhv, k.č.br. 1684/3, livada Trebljenina u Petrovskom, površine 418 čhv, k.č.br. 1684/4, livada Trebljenina u Petrovskom, površine 412 čhv, 1684/5, livada Trebljenina u Petrovskom, površine 468 čhv, k.č.br. 1685/1, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 553 čhv, k.č.br. 1685/9, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 1378 čhv, k.č.br. 1685/10, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 384 čhv, 1685/11, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 394 čhv, k.č.br. 1685/23, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 382 čhv, k.č.br. 1685/24, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 349 čhv, k.č.br. 1685/25, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 289 čhv, k.č.br. 1685/26, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 461 čhv, k.č.br. 1685/27, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 357 čhv, k.č.br. 1685/28, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 342 čhv, sve upisane u zk.ul.br. 4548, k.o. Stubička Slatina, ukupne površine 11 rali i 50 čhv, dat će se u zakup u svrhu proizvodnje streljiva, na vrijeme od 5 godina.
U ugovor će se unijeti odredba da zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu i prije ugovorenog roka u slučaju raspolaganja nekretninom u odnosu na treću osobu ili privođenja nekretnine drugoj namjeni, te da u slučaju otkaza ugovora o zakupu otkazni rok iznosi 30 dana od dana saznanja o nastupanju raskidnih uvjeta.
U slučaju raskida ugovora o zakupu, zakupnik je obvezan nekretninu vratiti u prvobitno stanje.
U ugovor će se unijeti i odredba koja isključuje obvezu Republike Hrvatske za osiguranje bilo kakvih uvjeta za korištenje nekretnine, kao i bilo kakve troškove na strani Republike Hrvatske s te osnove te se isključuje bilo kakva odgovornost Republike Hrvatske prema trećim osobama ili imovini s osnove korištenja iste.
 
POČETNI IZNOS GODIŠNJE ZAKUPNINE: 90.500,00  kn + PDV
JAMČEVINA: 9.050,00 kn
Dokumentacija 

2. Nekretnina u k.o. Lepuri (Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac)
OPIS: Dio nekretnine označene kao k.č.br. 2203/1, pašnjak, upisane u zk.ul.br. 698 k.o. Lepuri u površini od 250 m 2, prema točkama A-B-C-D-E-F situacijskog nacrta, dat će se u zakup na 5 godina u svrhu izgradnje parkirališta.
U ugovor će se unijeti odredba da zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu i prije ugovorenog roka u slučaju raspolaganja nekretninom u odnosu na treću osobu ili privođenja nekretnine drugoj namjeni, te da u slučaju otkaza ugovora o zakupu otkazni rok iznosi 30 dana od dana saznanja o nastupanju raskidnih uvjeta.
U slučaju raskida ugovora o zakupu, zakupnik je obvezan nekretninu vratiti u prvobitno stanje.
U ugovor će se unijeti i odredba koja isključuje obvezu Republike Hrvatske za osiguranje bilo kakvih uvjeta za korištenje nekretnine, kao i bilo kakve troškove na strani Republike Hrvatske s te osnove te se isključuje bilo kakva odgovornost Republike Hrvatske prema trećim osobama ili imovini s osnove korištenja iste.
 
POČETNI IZNOS PETOGODIŠNJE ZAKUPNINE: 1.100,00  kn + PDV
JAMČEVINA: 110,00 kn
Dokumentacija 

3. Nekretnina u k.o. Split (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Split)
OPIS: Dio nekretnine označene kao 3275/1, upisane u zk.ul.br. 14279 k.o. Split u površini od 21 m2,  na adresi Fra Bone Razmilovića 6-8, u naravi javna površina,sukladno geodetskom snimku, dat će se u zakup na 2 godine u svrhu postavljanja štekata i obavljanja ugostiteljske djelatnosti
U ugovor će se unijeti odredba da zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu i prije ugovorenog roka u slučaju raspolaganja nekretninom u odnosu na treću osobu ili privođenja nekretnine drugoj namjeni, te da u slučaju otkaza ugovora o zakupu otkazni rok iznosi 30 dana od dana saznanja o nastupanju raskidnih uvjeta.
U slučaju raskida ugovora o zakupu, zakupnik je obvezan nekretninu vratiti u prvobitno stanje.
U ugovor će se unijeti i odredba koja isključuje obvezu Republike Hrvatske za osiguranje bilo kakvih uvjeta za korištenje nekretnine, kao i bilo kakve troškove na strani Republike Hrvatske s te osnove te se isključuje bilo kakva odgovornost Republike Hrvatske prema trećim osobama ili imovini s osnove korištenja iste.
 
POČETNI IZNOS MJESEČNE ZAKUPNINE: 1.218,00  kn + PDV
JAMČEVINA: 121,80 kn
Dokumentacija

 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 1. RUJNA 2017. godine do 14,00 sati
NEKRETNINE SE DAJU U ZAKUP U POSTOJEĆEM "VIĐENOM STANJU"
 
 
OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA
 
 1. U natječaju mogu sudjelovati fizičke i  pravne osobe.
 2. Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.
 3. Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja nekretnine te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja nekretnine sukladno pozitivnim propisima.
 4. Zakupnik ne može vršiti preinake predmetne nekretnine bez pismenog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekti i ostala eventualna dodana vrijednost nekretnine nakon isteka zakupa vlasništvo su Republike Hrvatske.
 5. Zakupnik ne može nekretninu dati u podzakup.
 6. Ugovor o zakupu sačinjava se kao ovršna isprava sukladno zakonu o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br. 78/93) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.
 7. Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom  zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
 8. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj, koji je ponudio višu cijenu od ostalih, ukoliko u roku od sedam dana po primitku obavijesti Ministarstvu državne imovine (MIDIM) dostavi očitovanje da pristaje na ugovornu cijenu zakupa koju je ponudio najbolji ponuditelj. Ukoliko drugi najbolji ponuditelj ne prihvati cijenu najboljeg ponuditelja, zatražit će se očitovanje trećeg ponuditelja prema redoslijedu visine ponuda i tako redom.
 9. MIDIM sve do zaključenja ugovora pridržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti natječaj za svaku od naprijed navedenih nekretnina te pravo neprihvaćanja niti jedne ponude i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima.
 
SADRŽAJ PONUDE
 
Svaka ponuda mora sadržavati:
 1. Osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe, broj računa u banci na koji se vraća jamčevina u slučaju neprihvaćanja ponude te djelatnost koju će vršiti na zakupljenom prostoru kao i sljedeće dokumente:
- presliku izvoda iz sudskog registra za trgovačka društva,
- presliku obrtnice za  obrtnike, odnosno presliku rješenja o upisu u obrtni registar,
- za ostale pravne osobe presliku iz registra u koji su upisane  
- preslika osobne iskaznice ili  putovnice za ponuditelje fizičke osobe
 1. Izvornik ili ovjerena preslika potvrde izdane od Porezne uprave ne stariji od 60 dana iz kojeg je vidljivo da nema duga po osnovi   podmirenja obveza po osnovi javnih davanja.
 2. Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, koji ne može biti manji od početnog.    
 3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine  na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA.
 
PODNOŠENJE PONUDE 
 1. Ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku na urudžbeni zapisnik ili putem pošte u  u zatvorenoj omotnici na kojoj je naveden redni broj  nekretnine u oglasu i tekst "PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINE" i upozorenje "NE OTVARATI DO 1. RUJNA 2017. DO 14,00 SATI", koje se mora napisati na obje strane omotnice.
 2. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u Ministarstvu državne imovine na adresi Dežmanova 10, 10 000 Zagreb.
 3. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju koje će biti primljen nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.
 4. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-11 sati:  tel:  +385(0)1 6448 887

Ovaj tekst je objavljen na stranicama  www.imovina.gov.hr  i www.hgk.hr

Pisane vijesti