Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 2/18

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 6. srpnja 2018. godine do 12:00 sati


Na temelju Odluke Ministarstva državne imovine Klasa: 372-01/18-01/155, Urbroj: 536-03-01-02/02-18-01 od 13. lipnja 2018. godine, društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. objavljuje
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA 2/18

 Predmet javnog poziva su poslovni prostori navedeni u tabelarnom prikazu kako slijedi:
 
r.br. Oznaka Grad Ulica i broj Površina m2 Položaj početna mjesečna neto zakupnina jamčevina (kn) djelatnost razred oznaka en. certifikata raspored pregleda prostora
1 PP1052 ZAGREB Antuna Bauera 9 50,00 prizemlje uli. stam.pos.zgr.  3.127,50 9.382,50 ugostiteljska, trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost D/B 26.06.2018.
 
11:00 – 11:30
2 PP2911 ZAGREB Berislavićeva 16 35,45 ulično prizemlje  1.773,92 5.321,76 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost E/C 26.06.2018.
 
13:00 – 13:30
3 PP2865 ZAGREB Dalmatinska 13 95,99 prizemlje zgrade  3.436,98 10.310,94 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost E/G 28.06.2018.
 
11:00- 11:30
4 PP1440 ZAGREB Ilica 69 96,11 gospodarska zgrada lijevo  4.835,07 14.505,21 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost F/E 27.06.2018.
 
10:00- 10:30
5 PP6727 ZAGREB Ilica 89/1 23,78 u prizemlju ulične zgrade  1.679,82 5.039,46 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost G/B 27.06.2018.
 
11:00- 11:30
6 PP1501 ZAGREB Jurišićeva 8 136,82 79,39 m2 u uličnom prizemlju te 57,43 m2 spremišta br. 1 i 2 u podrumu 5.985,53 17.956,60 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost C 28.06.2018
 
9:00- 9:30
7 PP2574 ZAGREB Krajiška 34 28,00 ulično prizemlje zgrade 1.370,88 4.112,64 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost D 28.06.2018.
 
13:00- 13:30
8 PP1751 ZAGREB Miškecov prolaz  1-3 – Prolaz sestara Baković 1-3 35,18 ulično prizemlje zgrade 3.814,22 11.442,65 ugostiteljska, trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost C/F 28.06.2018.
 
10:00- 10:30
9 PP1772 ZAGREB Nova Ves 1 21,86 prizemlje ulične zgrade  1.544,19 4.632,57 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost G/F 27.06.2018.
 
9:00- 9:30
10 PP1963 ZAGREB Republike Austrije 38 26,89 prizemlje ulične zgrade 914,52 kn 2.743,56 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost C 28.06.2018.
 
12:00- 12:30
11 PP6638 ZAGREB Šenoina 8 16,38 ulično prizemlje 819,65 kn 2.458,95 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost C 26.06.2018.
 
14:00- 14:30
12 PP2089 ZAGREB Tratinska 15 39,85 dvorišno prizemlje zgrade  1.994,09 5.982,27 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost E 29.06.2018.
 
9:00- 9:30
13 PP6652 ZAGREB Vinogradska cesta 48 33,58 prizemlje zgrade  1.142,05 3.426,15 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost G/F 27.06.2018.
 
12:00- 12:30
14 PP2858 ZAGREB Zvonimirova 6 29,00 prizemlje ulične zgrade 1.451,16 4.353,48 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost D/B 26.06.2018.
 
12:00- 12:30
15 PP2281 ZAGREB Žajina 53 31,74 prizemlje 1.079,47 3.238,41 trgovačka, ostale djelatnosti, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodna i tiskarska djelatnost, te skladištenje i deficitarna djelatnost F/B 29.06.2018.
 
13:00- 13:30
 

Popis poslovnih prostora s opisom i fotografijama.

 
 1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 6. srpnja 2018. godine do 12:00 sati
 2. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine. Ugovori o zakupu sklapaju se na rok od 5 godina. Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora kao i namjena te način godišnjeg usklađivanja cijene zakupa s rastom troškova života.
 3. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Potpisom Ugovora o zakupu poslovnog prostora i primopredajnog zapisnika, zakupnik potvrđuje da je poslovni prostor primio u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti (ako je to potrebno) o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost. Također se zakupnik odriče prava potraživati naknadu od zakupodavca za uložena sredstva u poslovni prostor, s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i dr.), bez obzira jesu li sredstva uložena sa ili bez suglasnosti zakupodavca.
 4. Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna, vodna naknada i drugo).
 5. Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pismenog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka.
 6. Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup.
 7. Ugovor o zakupu sačinjava se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine, br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.
 8. Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom društvu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom:
 
“PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU - NE OTVARATI” - REDNI BROJ PROSTORA (upisati redni broj prostora za koji se daje ponuda).
   
 1. Ponude će se javno otvarati u prostorijama zgrade Ministarstva državne imovine, Zagreb, Dežmanova 10, dana 6. srpnja  2018. u 13:00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.
 2. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.
 3. Kontakt informacije radnim danom od 9-11 sati, tel: 01/6346 482 i 01/6346 312.
 4. Cjeloviti tekst javnog natječaja objavljen je na internetskim stranicama www.imovina.gov.hr, www.hr-nekretnine.hr i www.hgk.hr, a sve ostale informacije vezane za zakup poslovnih prostora nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva Državne imovine te društva DRŽAVNE NEKRETNIENE d.o.o.

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA
 
 1. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za poslovni prostor u gore navedenom iznosu za određeni poslovni prostor u korist DRŽAVNIH NEKRETNINA d.o.o., na račun broj HR0223900011100807245, s pozivom na broj 21471-118-broj poslovnog prostora (broj poslovnog prostora je broj iz gornjeg tabelarnog prikaza, a odnosi se na redni broj poslovnog prostora za koji se daje ponuda).
 2. Najbolji ponuditelj mora na račun iz točke 1. nakon obavijesti o prihvaćanju ponude do potpisa ugovora uplatiti razliku između iznosa jamčevine i iznosa tri mjesečne zakupnine uvećane za PDV iz ponude na ime beskamatnog pologa koji ostaje zakupodavcu do kraja ugovorenog roka zakupa

ili

dostaviti bankarsku garanciju u visini tri mjesečne zakupnine uvećane za PDV i to bezuvjetnu garanciju, izdanu u korist  DRŽAVNIH NEKRETNINA d.o.o., plativu na "prvi poziv" i "bez prigovora"  izdanu od prvoklasne banke, s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, uz dodatni respiro rok od 3 mjeseca, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Ukoliko ponuditelj dostavi navedenu garanciju, DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. će mu vratiti jamčevinu. 
 1. Ponuditelj je dužan navesti djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru, koja treba biti u okviru djelatnosti navedenih u ovom javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora. Djelatnosti za pojedine poslovne prostore predložene su od strane DRŽAVNIH NEKRETNINA d.o.o. a što ne isključuje mogućnost da su gradovi i općine donijeli odluke o ograničenju djelatnosti na pojedinim lokacijama, te u tom slučaju DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. ne odgovaraju za posljedice zbog nemogućnosti korištenja poslovnog prostora za određenu djelatnost. 
 2. Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravne osobe.
 3. Ukoliko pristignu dvije ponude sa istim iznosom zakupnine koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
 4. Neće se razmatrati ponude:
- fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, te fizičkih i pravnih osoba čija čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odogoda plaćanja navedenih obaveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja;
- fizičkih i pravnih osoba koji su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje su u nadležnosti Ministarstva državne imovine i DRŽAVNIH NEKRETNINA d.o.o. te fizičkih i pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi;
- pravnih osoba koje nisu solventne.
 
 1. Najpovoljnijem ponuditelju neće se vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, a isto će se smatrati ukoliko najpovoljniji ponuditelj nakon zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude ne postupi prema točki 2. uvjeta za podnošenje ponude. U tom slučaju sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio nižu zakupninu, pod uvjetom da pristane na zakup s najviše ponuđenom zakupninom za isti poslovni prostor.
 2. Na ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine obračunava se stopa PDV-a, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13, 143/14, 115/16).
 3. Ministarstvo državne imovine do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja za svaki od naprijed navedenih poslovnih prostora i neprihvaćanja niti jedne ponude.
   
SADRŽAJ PONUDE
 
 1. Ponuda mora sadržavati:
 
 • oznaku poslovnog prostora(redni broj objave, šifra objekta, adresa), 
 • ime i prezime ponuditelja, njegovo boravište, OIB ( zafizičke osobe i fizičke osobe obrtnike), odnosno nazivdruštva s adresom sjedišta , OIB (za pravne osobe), e-mail i broj telefona radi kontakta,
 • preslika osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu I fizičku osobu - -obrtnika,
 • presliku rješenja ili izvatka iz obrtnog registra ne starijeg od 3 mjeseca od datuma izdavanja, iz kojeg mora biti vidljivoda je ponuditelj registriranza djelatnost koja je oglašena (za fizičku osobu – obrtnika),
 • presliku rješenja ili izvatka iz sudskog registra ne starijeg od 3 mjeseca od datuma izdavanja, iz kojeg mora biti vidljivoda je društvo registrirano za djelatnost koja je oglašena (za pravnu osobu),
 • opis djelčatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti, 
 • ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, ne manji od oglašenog u javnom natječaju,
 • broj žiroračuna s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine,
 • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana,
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
   
  Osobe koje se u ponudi pozivaju na Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (članak 132. navedenog Zakona), ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, moraju dostaviti i sljedeće dokumente
 
 • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje parvo prvenstva iz natječaja te status branitelja, kao i izjavu da ne traje zakup drugog poslovnog prostora, ovjerenu kod javnog bilježnika, 
 • potvrdu o statusu člana uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članauže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo državne uprave prema mjestu prebivališta), 
 • potvrdu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dragovoljca iz Domovinskog rata (izdaje nadležno tijelo MORH ili MUP),
 • dokaz o registraciji braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi Ministarstvo hrvatskih branitelja,
 • potvrdu o statusu užeg člana (djeteta) hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
 
 1. Društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. zadržava pravo pozvati najpovoljnijeg ponuditelja koji je u ponudi priložio preslike izvadaka, uvjerenja i potvrda, da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, dostaviti izvornik ili ovjerene preslike istih. Ukoliko u primjerenom roku pozvani ponuditelj ne dostavi traženu dokumentaciju, smatrat će se da je odustao od ponude. 
 2. Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih poslovnih prostora, za svaki je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima koje ponuda mora sadržavati.
 3. Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju. 
 4. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.

Ispravak javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 2/18
 

Pisane vijesti