Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Slika /slike/Opcenito/stanovanje-2022.jpg

Ministarstvo je u javno savjetovanje uputilo Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti najkasnije do 7. lipnja 2023. putem portala eSavjetovanja.

Prijedlogom zakona dopunjuju se pojmovi i definicije i preciziraju se osobe koje se smatraju članovima kućanstva te se istima smatraju krvni srodnici i tazbinski srodnici, bračni i izvanbračni partneri, životni partneri, posvojene osobe i osobe pod skrbništvom  i druge osobe koje je korisnik po zakonu dužan uzdržavati, odnosno osobe koje uzdržavaju korisnika, a koji imaju prijavljeno prebivalište i prebivaju u istoj stambenoj jedinici.

Također, propisuje se mogućnost darovanja građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje isključivo na postojeću obiteljsku kuću u vlasništvu korisnika izgrađenu u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje gradnja ili izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika.

Prijedlogom izmjena Zakona regulira se način ostvarivanja prava  na stambeno zbrinjavanje  osoba koje su zbog potreba pronalaska zaposlenja prijavile odlazak u inozemstvo s ciljem njihova povratka u Republiku Hrvatsku, uz dostavljanje izjave dane pod  materijalnom i kaznenom odgovornošću da će se nakon izvršnosti rješenja o stambenom zbrinjavanju vratiti u Republiku Hrvatsku i prebivati u dodijeljenoj stambenoj jedinici te se propisuje pravna posljedica u slučaju izostanka takve izjave, odnosno u slučaju izostanka povratka i prebivanja.

Također, iznimno će se omogućiti stjecanje prava na stambeno zbrinjavanje i u slučaju prodaje useljive stambene jedinice ako je takvo raspolaganje učinjeno zbog potreba plaćanja nužnih troškova liječenja koje nije pokriveno sredstvima zdravstvenog osiguranja podnositelja prijave ili članova njegova kućanstva u kojem slučaju isto neće biti zapreka ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje.

Nadalje, omogućuje se ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje i u odnosu na:

  • osobu koja u vlasništvu ili suvlasništvu ima useljivu obiteljsku kuću ili stan izvan područja primjene Zakona površine do 25 m²,
  • pravo na darovanje građevnog materijala za dogradnju/nadogradnju obiteljske kuće može ostvariti i novonastala obitelj koju je osnovao član kućanstva korisnika prava ako to dopuštaju uvjeti gradnje, ako u postojećoj obiteljskoj kući nema dovoljno stambene površine za članove kućanstva i ako vlasnik i novonastala obitelj daju pisanu suglasnost u postupku ostvarivanja prava na darovanje građevnog materijala, u kojem slučaju se novonastala obitelj smatra stambeno zbrinutom.

U sastavu Povjerenstava za procjenu stanja nekretnina koji uređuje status useljivosti stambene jedinice jedan član Povjerenstva mora biti građevinske ili arhitektonske struke.

Isto tako, ovim Zakonom dopunjuju se podaci koje prijava za stambeno zbrinjavanje mora sadržavati i dokumentacija u postupku utvrđivanja prava radi bržeg i učinkovitijeg donošenja rješenja.

Uvodi se mogućnost podnošenja prijave za sve modele stambenog zbrinjavanja te precizira postupanje na način da se nakon što se po prijavi riješi po jednom modelu, prijave za ostale modele brišu po službenoj dužnosti.

Jamči se minimalna površina u novom stambenom zbrinjavanju od 35 m² u slučaju povrata sredstava utrošenih i obnovu/stambeno zbrinjavanje ili umanjenja količine građevnog materijala predviđenog za darovanje prema drugim propisima na teret državnog proračuna.

Dopunjuju se razlozi gubitka prava na stambeno zbrinjavanje te korisnik gubi pravo na stambeno zbrinjavanje ako on i članovi obitelji ne koriste stambenu jedinicu za stambeno zbrinjavanje već u druge svrhe, ako je tijekom korištenja stambene jedinice korisnik osuđen na kaznu zatvora zbog počinjenja jednog ili više kaznenih djela iz čl. 9. ovog Zakona, ako u roku od 30 dana od uvođenja u posjed na temelju sklopljenog ugovora o najmu ne useli i ne prijavi prebivalište za sebe i članove svoje obitelji te ako korisnik i nakon opomene onemogućava kontrolu korištenja stambene jedinice.

Uvodi se mogućnost  obnove i izgradnje višestambenih zgrada u državnom vlasništvu u skladu s raspoloživim sredstvima u državnom proračunu.

Omogućuje se darovanje stambene jedinice u državnom vlasništvu:

  • hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, uz uvjet da se koriste i prebivaju u stambenoj jedinici u državnom vlasništvu i da su  evidentirani  kao korisnici kod tijela državne uprave  nadležnog za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s utvrđenim pravom na stambeno zbrinjavanje prema propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te uz uvjet da tijelo državne uprave nadležno za hrvatske branitelje prenese pravo upravljanja nad tom stambenom jedinicom na Ministarstvo,
  • hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, uz uvjet da se koriste i prebivaju u stambenoj jedinici u vlasništvu jedinice lokalne samouprave i imaju utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje prema propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te uz uvjet da jedinica lokalne samouprave prenese pravo vlasništva nad tom stambenom jedinicom na Ministarstvo,
  • korisnicima koji su ostvarili pravo na najam oštećene kuće i darovanje građevnog materijala po Zakonu o područjima posebne državne skrbi, omogućuje se darovanje kuće i pripadajućeg zemljišta, ako je prema dokumentaciji o obnovi u trenutku ostvarivanja prava kuća bila neuseljiva,
  • korisnicima koji su ostvarili pravo na najam obiteljskih kuća u državnom vlasništvu, na kojima je prema procjeni Povjerenstva potrebno izvesti građevinske zahvate obnove konstrukcije omogućuje se darovanje kuće i odgovarajuće količine građevnog materijala.

Osobama s utvrđenim statusom zaštićenog najmoprimca koje su evidentirane kao korisnici u stanovima u državnom vlasništvu kojima je upravljao Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje omogućuje se pravo na otkup.

Također, omogućava se ostvarivanje prava na darovanje stambene jedinice u državnom vlasništvu pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane bez obzira na državljanstvo te osobama koje su smještene u stambene jedinice u državnom vlasništvu zbog zatvaranja prognaničkih naselja.

Produljuju se rokovi za ugradnju isporučenog građevnog materijala prema projektu s 120 dana na 6 mjeseci od zadnje isporuke građevnog materijala, produljuje se i rok od 120 dana za slučaj da korisnik iz neopravdanih razloga ne ugradi građevni materijal na rok od 6 mjeseci od zadnje isporuke građevnog materijala.

Dodatno se uređuje stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji na način da se propisuje mogućnost produljenja važenja rješenja o pravu na smještaj za još 2 godine.

Također, uvodi se mogućnost prijenosa nekretnina u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, u svrhu provedbe programa i mjera zadržavanja i naseljavanja te poboljšanja usluge i kvalitete života stanovništva na potpomognutim područjima, na temelju plana jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i programa korištenja.

Ujedno se uvodi mogućnost osiguravanja privremenog smještaja u stambene jedinice u državnom vlasništvu stradalnicima potresa koji su kroz mjeru ublažavanja posljedica potresa smješteni u kontejnerskim naseljima, do stvaranja uvjeta povratka u njihove obnovljene stambene jedinice.

Zaključno, cilj je ovoga zakonodavnog okvira ubrzati već postojeće postupke stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima poticanjem povratka, ostanka i naseljavanja mjerama stambenog zbrinjavanja što će doprinijet pozitivnim gospodarskim i demografskim s posljedicom revitalizacije potpomognutih područja Republike Hrvatske.

Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti u postupak javnog savjetovanja putem portala eSavjetovanja najkasnije do 7. lipnja 2023. godine.  Pisane vijesti | Informacija | Stambeno zbrinjavanje