Natječaj za dodjelu prostora organizacijama civilnog društva; rok 29/1/15

Slika /arhiva-midim/

NATJEČAJ  ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU RH NA KORIŠTENJE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA RADI PROVOĐENJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO

1. Predmet javnog natječaja su poslovni prostori navedeni u tabelarnom prikazu:

R. br.

Grad

Ulica i broj

Površina (m2)

Mjesečna

naknada za korištenje (kn)

Položaj poslovnog prostora - nekretnine

Datum i vrijeme pregleda poslovnih prostora

1.

KARLOVAC

Petra Zrinskog 11

93,00

93,00 - 279,00

ulično prizemlje

20.01.2015.

13:00-13:30

2.

KARLOVAC

Petra Zrinskog 15

96,00

96,00 - 288,00

ulično prizemlje

20.01.2015.

14:00-14:30

3.

SPLIT

Dobrić 10

54,97

417,77

prizemlje i kat

16.01.2015.

11:00-11:30

4.

VARAŽDIN

Preradovićeva 9

132,55

1.060,40

prizemlje s ulične strane zgrade

21.01.2015.

13:00-13:30

5.

ZAGREB

Antuna Bauera 28

21,00

105,00

ulično prizemlje i podrum

14.01.2015.

12:30-13:00

6.

ZAGREB

Antuna Šoljana 33 Špansko

35,35

106,05

lokal br. 3 prizemlje i podrum

14.01.2015.

14:00-14:30

7.

ZAGREB

Božidara Adžije 11

74,04

296,16

prizemlje ulične zgrade

15.01.2015.

12:30-13:00

8.

ZAGREB

Branimirova 47

21,26

106,30

ulična zgrada prizemno

15.01.2015.

14:00-14:30

9.

ZAGREB

Nova Ves 40

33,00

165,00

prizemlje ulične zgrade

16.01.2015.

12:30-13:00

10.

ZAGREB

Pavla Hatza 22

29,23

146,15

ulično prizemlje

16.01.2015.

14:00-14:30

11.

ZAGREB

Zvonimirova 21

33,00

165,00

ulično prizemlje zgrade

19.01.2015.

12:00-12:30

12.

ZAGREB

Zvonimirova 21

44,00

220,00

ulično prizemlje zgrade

19.01.2015.

12:45-13:15

13.

ZAGREB

Zvonimirova 73

13,00

65,00

ulično prizemlje - desno

19.01.2015.

13:45-14:15

14.

ZAGREB

Zvonimirova 73

13,00

65,00

ulično prizemlje - lijevo

19.01.2015.

14:30-15:00

  2. Poslovni prostor pod rednim brojem 5. daje se na korištenje u roh bau izvedbi. 3. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:  29. siječnja 2015. godine do 14,00 sati 4. Pisana prijava za dodjelu na korištenje s potrebnim prilozima podnosi se na propisanom obrascu i s priloženim dokazima o ispunjavanju kriterija u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, u zatvorenoj omotnici na adresu:

Državni ured za upravljanje državnom imovinom

Sektor za upravljanje nekretninama, oduzetu imovinu, imovinsko pravne i odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine

Dežmanova 10

10000 Zagreb

s naznakom koju treba napisati s obje strane omotnice : 

"NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA – prijava za poslovni prostor pod rednim brojem ___ " (upisati redni broj poslovnog prostora)

 

i upozorenjem koje se također mora napisati na obje strane omotnice: 

"NE OTVARATI DO SJEDNICE POVJERENSTVA"

5. Prijave predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje prijava ili poslane poštom nakon isteka roka za podnošenje ponuda, smatrat će se zakašnjelim prijavama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene ponuditelju. 6. Zainteresirani ponuditelji dodatne informacije mogu zatražiti odnosno dobiti putem: -          Tel: +385(0)1 6448 866 svaki radni dan u vremenu od 8:30 do 11:30 sati -          Fax: +385(0)1 6448 911 -          E-mail: a.augustan@duudi.hr  7. Cjeloviti tekst javnog natječaja s obrascem za prijavu objavljen je na mrežnim stranicama Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom www.duudi.hr i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske  www.uzuvrh.hr.  

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

8. Pravo na podnošenje prijave imaju organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije ili privatne ustanove) koje udovoljavaju sljedećim osnovnim kriterijima:
 1. Upisane su u odgovarajući matični registar (Registar udruga, Zakladna odnosno Fundacijska knjiga, Sudski registar);
 2. Upisane su u Registar neprofitnih organizacija;
 3. Promiču vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske;
 4. Provode projekte i programe od interesa za opće dobro;
 5. Pravodobno i u cijelosti ispunjavaju ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kada su projekti organizacija sufinancirani iz Državnog proračuna i/ili drugih javnih izvora;
 6. Vode uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisima  o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 7. Imaju aktivno tijelo upravljanja koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu;
9.  Aktivno djeluju najmanje 2 godine prije datuma podnošenja zahtjeva. 10. Neće se razmatrati prijave: -    organizacija civilnog društva koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija - Porezna uprava; -    organizacija civilnog društva koje su dužnici po osnovi neplaćanja korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, a koju evidenciju vodi DUUDI; -    organizacija civilnog društva koje nisu solventne; -    koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja. 11. DUUDI do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja za svaki od prethodno navedenih poslovnih prostora i neprihvaćanja niti jedne prijave.

SADRŽAJ PRIJAVE

12. Svaka prijava mora sadržavati redni broj i adresu poslovnog prostora iz ovog javnog natječaja za koji se daje prijava. 13. Prijava za dodjelu prostora na korištenje mora sadržavati potrebne informacije i dokaze da organizacija civilnog društva ispunjava osnovne kriterije za dodjelu prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje kako slijedi:
 1. popunjeni propisani obrazac prijave na javni natječaj, koji sadrži osnovne podatke o organizaciji civilnog društva s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja te planom aktivnosti u predstojećem razdoblju;
 2. izvadak iz matičnog registra u koji je organizacija upisana;
 3. dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a);
 4. preslika važećeg statuta pravne osobe;
 5. izjava osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe da je pravna osoba podmirila sve dospjele financijske i druge obveze koje proizlaze iz njezinih ugovornih odnosa s trećima;
 6. potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava, ne stariju od 6 mjeseci;
 7. preslika ugovora ili odluke o financiranju projekata ili programa organizacije kada se oni financiraju iz državnog proračuna i/ili drugih javnih izvora;
 8. izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja, temeljem Pravilnika o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (NN 101/08);
 9. preslika financijskog izvješća za prethodnu godinu (za obveznike dvojnog knjigovodstva) odnosno presliku knjige prihoda i rashoda (za obveznike jednostavnog knjigovodstva);
 10. izvod iz matične knjige radnika (evidencija o zaposlenim radnicima), ako organizacija civilnoga društva zapošljava radnike na temelju ugovora o radu ili ugovora o djelu.
14. Izvornici potvrda, uvjerenja, izvadaka, i dr. ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, ukoliko nije drugačije navedeno. Umjesto izvornika prijavi se mogu priložiti preslike, a izvornici na uvid najkasnije prilikom potpisivanja ugovora. Ako se prijavitelj natječe za više oglašenih poslovnih prostora, na prijavi mora nedvojbeno naznačiti za koje poslovne prostore se natječe. 15. Pristigle prijave organizacija civilnog društva za dodjelu na korištenje prostora u vlasništvu Republike Hrvatske radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro vrednovat će se prema kriterijima i mjerilima koji su utvrđeni točkom IV. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro (Odluka je dostupna na: www.duudi.hr) a odnose se na:
 1. godine aktivnog djelovanja organizacije
 2. broj zaposlenika na određeno ili neodređeno vrijeme u organizaciji
 3. broj članova organizacije
 4. broj aktivnih volontera u organizaciji
 5. neposredan rad s korisnicima usluga organizacije
 6. ostvarene financijske potpore za projekte/programe u prethodne dvije godine
 7. projektne aktivnosti na lokalnoj/regionalnoj/nacionalnoj razini u proteklih 12 mjeseci
 8. projektne aktivnosti s međunarodnim sudjelovanjem u proteklih 12 mjeseci
 9. Broj partnerskih organizacija civilnog društva s kojima se planira zajednički koristiti dodijeljeni prostor
 10. Prethodno korištenje prostora u vlasništvu Republike Hrvatske
 11. Prethodno ulaganje u prostor
 12. Javnost rada i financijskog poslovanja organizacije civilnog društva
16. Namjera korištenja prostora u suradnji/partnerstvu s drugim organizacijama civilnog društva potvrđuje se izjavom koja se prilaže uz zahtjev za dodjelu prostora na korištenje potpisanom od svih suradničkih organizacija civilnog društva. Zahtjev za dodjelu jednog prostora koji planira koristiti više organizacija civilnog društva u suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna od organizacija koja smatra da na natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno kriterijima i mjerilima iz točke 15.
17. Postupak vrednovanja pristiglih prijava provest će Povjerenstvo za dodjelu prostora organizacijama civilnog društva i sastaviti listu reda prvenstva.
18. S odabranim ponuditeljima za svaki pojedini poslovni prostor sklopiti će se Ugovor o korištenju na rok od 3 godine, s otkaznim rokom od 30 dana, kojim  će se regulirati namjena, uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora.
19. Na iznos mjesečne naknade za korištenje obračunava se PDV, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13). **Ispravak
20. Poslovni prostori se dodjeljuju na korištenje u postojećem "VIĐENOM STANJU", a sva eventualna preuređenja i prilagodbe organizacija civilnoga društva kao korisnik prostora izvodi o vlastitom trošku uz prethodnu suglasnost DUUDI-ja.
21. Za vrijeme uređenja poslovnog prostora da bi se priveo namjeni, u trajanju do tri mjeseca, korisnik nije dužan plaćati naknadu za korištenje.
22. Korisnik je dužan najkasnije u roku od 90 dana od dana primopredaje poslovnog prostora započeti s radom.
23. Osim naknade za korištenje, korisnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna, vodna naknada i drugo) sukladno pozitivnim propisima.
24. Korisnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pisanog pristanka vlasnika te se i u slučaju pristanka vlasnika obvezuje sam snositi troškove te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu vlasniku, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekti i ostala eventualna dodana vrijednost prostora nakon isteka ugovora vlasništvo su Republike Hrvatske.
25. Organizacija civilnoga društva kojoj je prostor dodijeljen na korištenje na temelju ovog javnog natječaja kao korisnik prostora može podnijeti zahtjev za oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje prostora, odnosno za smanjenje naknade za korištenje prostora, po osnovu ulaganja u prostor, sukladno točki XVII. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro (Odluka je dostupna na: www.duudi.hr).
26. Korisnik ne može poslovni prostor dati u zakup trećim osobama.
27. Ugovor o dodjeli na korištenje sačinjava se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ("Narodne novine", br. 78/93), a troškove solemnizacije ugovora u potpunosti snosi korisnik poslovnog prostora.
Obrazac prijave na javni natječaj ( pdf)
Obrazac prijave na javni natječaj ( doc ) ( klikom otvarate link na obrazac )
**Ispravak: 19. Na iznos mjesečne naknade za korištenje poslovnih prostora se ne naplaćuje PDV.

Pisane vijesti