Poziv za prikupljanje ponuda za strateško povezivanje i dokapitalizaciju Cluba Adriatic d.o.o.

Slika /arhiva-midim//arhiva/2014/12/Club-Adriatic-web.jpg

Na temelju članka 44. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, br. 108/12, 144/12,81/13, 112/13) Uprava društva Club Adriatic d.o.o., u postupku provođenja mjera iz plana financijskog restrukturiranja koje je potrebno provesti da bi dužnik postao likvidan i solventan, dana 30. prosinca 2014.  godine, objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za strateško povezivanje i dokapitalizaciju društva Club Adriatic d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB 44661735229

I

Club Adriatic d.o.o. putnička agencija, turizam, trgovina i usluge (dalje u tekstu: Društvo) je trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske, na način da je Republika Hrvatska jedini udjeličar koji ima tri poslovna udjela, prvi poslovni udjel nominalnog iznosa 20.000,00 kn, drugi poslovni udjel nominalnog iznosa 107.988.500,00 kn i treći poslovni udjel nominalnog iznosa 12.938.900,00 kn, a što  čini 100% temeljnog kapitala.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem (MBS) 080391811. Sjedište Društva je u Zagrebu, Ivana Lučića 6, OIB 44661735229.

Temeljni kapital Društva iznosi 120.947.400,00 kuna

Rješenjem Financijske agencije, Regionalni centar Zagreb, Klasa: UP-I/110/07/14-01/6971, Urbroj: 04-06-14-6971-27 od 10. listopada  2014. godine nad Društvom je  otvoren postupak predstečajne nagodbe.

II

Pozivamo zainteresirane strateške partnere i investicijske ulagače na iskazivanje interesa i dostavljanje ponuda za ulaganje u Društvo, odnosno strateško povezivanje s Društvom, radi održivosti nastavka poslovanja i dokapitalizacije Društva u cilju provođenja mjera financijskog i operativnog restrukturiranja u okviru postupka predstečajne nagodbe, a prema kriterijima iz ovog Poziva.

Zainteresirani strateški partneri i investicijski ulagači mogu iskazati svoj interes i dostaviti ponude za ulaganje u okviru postupka predstečajne nagodbe nad Društvom koje će se provesti putem ulaganja u povećanje temeljnog kapitala Društva ulogom u novcu i /ili stvarima ili pravima (dokapitalizacijom Društva), odnosno putem povezivanja poduzetničkim ugovorima radi održivosti nastavka poslovanja.

Sukladno navedenom, pozivaju se zainteresirani ponuditelji da svoj interes za provođenje navedenih mjera u postupku financijskog i operativnog restrukturiranja Društva u okviru postupka predstečajne nagodbe iskažu:

u prvom krugu, dostavom indikativne ponude do  26. siječnja 2015. godine

u drugom krugu, dostavom obvezujuće ponude do 13. ožujka 2015. godine

Nakon što u prvom krugu prikupi indikativne ponude potencijalnih ponuditelja, Društvo će donijeti odluku o odabiru potencijalnih strateških partnera i/ili investicijskih ulagača koji će imati pravo zatražiti i dobiti raspoložive dokumente i podatke o Društvu, kako bi, sukladno vlastitim procjenama i potrebi, izvršili snimanje stanja u Društvu u cilju sačinjavanja i dostavljanja obvezujuće ponude u drugom krugu.

Krajnji rok za dostavu obvezujućih ponuda je 13. ožujka 2015. godine, do 12,00 sati. Ponude zaprimljene u društvu izvan navedenog roka nisu valjane i neće se uzimati u razmatranje, kao ni ponude ponuđača koji ponude dostave u roku, ali nisu dostavili indikativnu ponudu u prvom krugu.

Prilikom dostavljanja indikativnih i obvezujućih ponuda, ponuditelji su u ponudi dužni dostaviti kontakt podatke (tvrtka, identifikacijski broj, ime i prezime odgovorne osobe te osobe za kontakt, sjedište, broj telefona, e-mail adresu).

Ponude se dostavljaju s naznakom: u prvom krugu: Club Adriatic d.o.o. – indikativna ponuda

       u drugom krugu: Club Adriatic d.o.o. – obvezujuća ponuda

       na adresu: Club Adriatic d.o.o., Ivana Lučića 6, 10 000 Zagreb

Nakon što Društvo prikupi obvezujuće ponude ponuditelja prema kriterijima iz ovog poziva, ponuditelji će u roku od 30 dana biti obaviješteni o odabiru strateškog partnera i/ili investicijskog ulagača,  te o definiranju mjera financijskog i operativnog restrukturiranja društva kao sastavnog dijela Plana financijskog i operativnog restrukturiranja, o prihvatu kojeg, u postupku predstečajne nagodbe, odlučuju vjerovnici društva.

Za  sve  potrebne  informacije  možete se  obratiti:

Tel : +385 1 6111  271

Fax : +385 1 6111  254

ili

info@club-adriatic.hr

Ovaj poziv objavljen je u suradnji s društvom Club Adriatic, a objavljen je i na mrežnim stranicama Cluba Adriatic:

http://www.club-adriatic.hr/javni-poziv-za-prikupljanje-ponuda-za-stratesko-povezivanje-i-dokapitalizaciju-drustva-club-adriatic-d-o-o/

 Pisane vijesti