Oglas o prodaji oduzete imovine - 08.05.2016

Slika /arhiva-midim//slike/pismo.jpg

Rok za dostavu ponuda: 17. svibnja 2016. do 16:00 sati

Na temelju Odluke Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (dalje:Državni ured) KLASA: 943-01/14-01/46, URBROJ: 536-0515/01-2016-35 od dana 04. svibnja 2016. Državni ured objavljuje:
 

OGLAS O PRODAJI


1. PREDMET PRODAJE

1.    Poluga paladija težine 1495 grama – procijenjene vrijednosti 146.735,00 kuna
2.    Poluga paladija težine 1160 grama – procijenjene vrijednosti 113.855,00 kuna
3.    Poluga paladija težine 87,50 grama – procijenjene vrijednosti 8.588,00 kuna
4.    Poluga paladija težine 21,50 grama – procijenjene vrijednosti 2.110,00 kuna

Ukupna procijenjena vrijednost predmeta je 271.288,00 kuna, ali predmeti se prodaju pojedinačno kako su brojčano označeni.
 
POČETNA CIJENA:  iskazana kraj svakog pojedinačnog predmeta
JAMČEVINA:              10 % od početne procijenjene vrijednosti predmeta za koji se stavlja ponuda
 
Početne cijene svakog pojedinačnog predmeta iskazane su kraj svakog pojedinog predmeta, sukladno procjeni sudskog vještaka za zlatarstvo i draguljarstvo Vlade Crkvenca, zlatarskog majstora.
 
2. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja će se izvršiti putem javnog natječaja, i to javnim prikupljanjem ponuda. Na javnom natječaju mogu sudjelovati ponuditelji koji prethodno uplate jamčevinu u iznosu od 10% od ukupne početne procijenjene vrijednosti predmeta za koji ponuditelj stavlja ponudu na račun državnog proračuna HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda, a ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena jamčevina se uračunava u cijenu.
 
Prodaja će se obaviti po načelu "viđeno-kupljeno" što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 
3. ROK ZA DAVANJE PONUDA
 
Rok za dostavu ponuda je 17. svibnja 2016. do 16:00 sati. Ponude koje pristignu nakon zadanog roka, neotvorene će se vratiti ponuditelju.
Ponude će se prikupljati dostavom u pisanom obliku, preporučenom poštom ili osobno na adresi: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb, s napomenom "PONUDA ZA KUPNJU POJEDINAČNIH PREDMETA" - ne otvarati".
 
4. SADRŽAJ PONUDE
 
Ponuda mora sadržavati:
- podatke o ponuditelju - ime, prezime, OIB uz presliku osobne iskaznice, naziv obrta ili trgovačkog društva, sjedište i OIB
- potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o podmirenju obveza po osnovi javnih davanja
- ime i prezime osobe za kontakt s brojem telefona, mobitela, faksa ili e mail adrese
- naznaka da se ponuda odnosi na kupnju pojedinačnih predmeta i da je valjanost 30 dana od dana otvaranja ponuda
- dokaz o uplaćenoj jamčevini i podatak o broju računa za povrat jamčevine ako ponuda ne bude prihvaćena
- ponuđenu cijenu koja ne može biti manja od početne cijene
 
Ponuda uključuje sve troškove koje se odnose na pripremanje i podnošenje ponude te prodavatelj nije obvezan niti odgovoran nadoknaditi ikakve troškove ponuditelju, bez obzira na način provođenja i konačni rezultat postupka.
 
Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuđača i prodaje bez posebnog obrazloženja.
 
5. KRITERIJ PRODAJE I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ukoliko pristignu dvije identične ponude s istim iznosom ponuđene cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku od tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja.
S najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o kupoprodaji, a ostali ponuditelji biti će obaviješteni o ishodu natječaja pismenim putem. 
 
Otvaranje ponuda, bez prisutnosti javnosti, obaviti će povjerenstvo sastavljeno od tri člana, državnih službenika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom te zapisnički utvrditi jesu li valjane i predložiti Predstojniku Državnog ureda donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Nakon što najpovoljniji ponuditelj dobije odluku o odabiru, dužan je pristupiti u roku od 5 dana od dana primitka, u Državni ured i sklopiti ugovor o kupoprodaji. Plaćanje kupoprodajne cijene kupac je dužan učiniti u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora.
 
Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuditelj u roku od 5 dana od dana dostave odluke o odabiru ne sklopi ugovor o kupoprodaji sa Državnim uredom, smatrat će se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Ako odabrani najpovoljniji ponuditelj u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji ne uplati iznos kupoprodajne cijene, ugovor će se smatrati raskinutim te isti gubi pravo na povrat jamčevine.   
 
U slučaju iz prethodnog stavka, prvi sljedeći ponuditelj smatrati će se najpovoljnijim ponuditeljem.
                                     
6. OSTALO

Novčana sredstva ostvarena prodajom prihod su državnog proračuna.
 
Predmeti moći se pogledati u prostorijama Državnog ureda na adresi Dežmanova 10, 10 000 Zagreb dana 13. svibnja 2016. u vremenu od 12:00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu 24 sata ranije.
 
Dodatne informacije na: tel: 01 6346 229 radnim danom od 09-12 sati
 
Oglas objavljen u Jutarnjem listu, na www.imovina.gov.hr. i www.hgk.hr

Pisane vijesti