Oglas o prodaji oduzete imovine - zlato, bižuterija, paladij, srebro

Slika /arhiva-midim//slike/pismo.jpg

Rok za dostavu ponuda je 20. siječnja 2016. do 16:00 sati

Na temelju Odluka Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (dalje:Državni ured) klasa:740-01/15-01/98, urbroj: 536-0515/01-2015-6 od 14. prosinca 2015. i klasa: 943-01/14-01/46, urbroj: 536-0515/03-2015-31 od 14. prosinca 2015., Državni ured objavljuje:
 
OGLAS O PRODAJI
 

1. PREDMET PRODAJE

pod 1.
 1. Privjesak – srce – izrađen iz 14K/585 žutog zlata, težine 0,85 grama. Procijenjena vrijednost kao lom zlato je 100,00 kuna
 2. Privjesak izrađen iz neplemenitog metala – bižuterija – sa umjetnim kamenom.  Procijenjena vrijednost je 1,00 kuna
 3. Ring naušnica izrađena iz 14K/585 žutog zlata, težine 0,50 grama. Procijenjena vrijednost kao lom zlato je 60,00 kuna
 4. Prsten sa prozirnim umjetnim kamenom – imitacija dijamanta izrađen iz 18K/750 žutog zlata, težine 3,00 grama. Procijenjena vrijednost kao lom zlato je 450,00 kuna
 5. Broš – cvijet sa šest latica izrađen iz srebra 930/1000, težine 9,45 grama. Procijenjena vrijednost kao lom je 30,00 kuna
 6. Narukvica sa pet privjesaka izrađena iz 18K/750 žutog zlata, težine 8,50 grama. Procijenjena vrijednost kao lom zlato je 1.275,00 kuna
 7. Narukvica sa emajlom izrađena iz srebra 925/1000, težine 22,35 grama. Procijenjena vrijednost kao lom je 70,00 kuna
 8. Prsten sa pet umjetnih kamena – imitacija izrađena iz 18K/750 žutog zlata, težine 6,50 grama. Procijenjena vrijednost kao lom zlato je 975,00 kuna
 9. Dječja narukvica sa pločicom izrađena iz 18K/750 žutog zlata, težine 4,00 grama. Procijenjena vrijednost kao lom zlato je 600,00 kuna
 10. Prsten sa šest umjetnih kamena – imitacija izrađen iz 14K/585 žutog zlata, težine 3,00 grama. Procijenjena vrijednost kao lom zlato je 720,00 kuna
 11. Ogrlica izrađena iz 18K/750 žutog zlata, težine 16,10 grama. Procijenjena vrijednost kao lom zlato je 2.415,00 kuna
 12. Medaljon izrađen iz 14K/585 žutog zlata, težine 4,60 grama. Procijenjena vrijednost kao lom zlato je 552,00 kune
 13. Džepni neispravni sat „Omega“ izrađen u kombinaciji neplemenitog metala i 18K/750 žutog zlata (okvir cca. 7,00 gr). Procijenjena vrijednost je 1.000,00 kuna
Ukupna procijenjena vrijednost predmeta je 8.248,00 kuna
Predmeti se prodaju skupno
 
POČETNA CIJENA:           8.248,00 kuna
JAMČEVINA:                       824,80 kuna
 
Navedeni predmeti procijenjeni su kao lom vrijednost iskoristivi jedino kao sirovina za daljnju proizvodnju, uzimajući u obzir i oštećenost istih. Ukupna početna vrijednost predmeta iznosi 8.248,00 kuna, sukladno procjeni sudskog vještaka za zlatarstvo i draguljarstvo Vlade Crkvenca, zlatarskog majstora. Predmeti su nakon vještačenja upakirani u plombirane numerirane vrećice na koje je upisana valjano utvrđena težina i kvaliteta materijala.
 
 
pod 2.
1.    Poluga paladija težine 1495 grama – procijenjene vrijednosti 146.735,00 kuna
2.    Poluga paladija težine 1160 grama – procijenjene vrijednosti 113.855,00 kuna
3.    Poluga paladija težine 87,50 grama – procijenjene vrijednosti 8.588,00 kuna
4.    Poluga paladija težine 21,50 grama – procijenjene vrijednosti 2.110,00 kuna
5.    Otpadna pilovina od rezanja paladija bruto težine 138 grama, a neto težine 128 grama - procijenjene vrijednosti 6.282,00 kuna
 1. Srebrne ploče Ag 915/1000 težine 500 grama – procijenjene vrijednosti 1.500,00 kuna
7.    Srebrne ploče Ag 915/1000 težine 92 grama – procijenjene vrijednosti 276,00 kuna
Ukupna procijenjena vrijednost predmeta je 279.346,00 kuna, ali predmeti se prodaju pojedinačno kako su brojčano označeni.
 
POČETNA CIJENA:           iskazana kraj svakog pojedinačnog predmeta
JAMČEVINA:                       10 % od početne procijenjene vrijednosti predmeta za koji se stavlja ponuda
 
Početne cijene svakog pojedinačnog predmeta iskazane su kraj svakog pojedinog predmeta, sukladno procjeni sudskog vještaka za zlatarstvo i draguljarstvo Vlade Crkvenca, zlatarskog majstora.
 
 
2. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja će se izvršiti putem javnog natječaja, i to javnim prikupljanjem ponuda. Na javnom natječaju mogu sudjelovati ponuditelji koji prethodno uplate jamčevinu u iznosu od 10% od ukupne početne procijenjene vrijednosti (pod 1. – 824,80 kuna, pod 2. – 10% od početne procijenjene vrijednosti predmeta za koji ponuditelj stavlja ponudu) na račun državnog proračuna HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda, a ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena jamčevina se uračunava u cijenu.
 
Prodaja će se obaviti po načelu "viđeno-kupljeno" što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

3. ROK ZA DAVANJE PONUDA
 
Rok za dostavu ponuda je 20. siječnja 2016. do 16:00 sati. Ponude koje pristignu nakon zadanog roka, neotvorene će se vratiti ponuditelju.
Ponude će se prikupljati dostavom u pisanom obliku, preporučenom poštom ili osobno na adresi: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb, s napomenom "PONUDA ZA SKUPNU KUPNJU PREDMETA 1-13 POD 1." - ne otvarati", "PONUDA ZA KUPNJU POJEDINAČNIH PREDMETA POD 2." - ne otvarati".
 
4.SADRŽAJ PONUDE
 
Ponuda mora sadržavati:
- podatke o ponuditelju - ime, prezime, OIB uz presliku osobne iskaznice, naziv obrta ili trgovačkog društva, sjedište i OIB
- potvrdu Ministarstva financija – Porezne uprave o podmirenju obveza po osnovi javnih davanja
- ime i prezime osobe za kontakt s brojem telefona, mobitela, faksa ili e mail adrese
- naznaka da se ponuda odnosi na skupnu kupnju predmeta 1-13 pod 1., kupnju pojedinačnih predmeta pod 2., i da je valjanost 30 dana od dana otvaranja ponuda
- dokaz o uplaćenoj jamčevini i podatak o broju računa za povrat jamčevine ako ponuda ne bude prihvaćena
- ponuđenu cijenu koja ne može biti manja od početne cijene
 
Ponuda uključuje sve troškove koje se odnose na pripremanje i podnošenje ponude te prodavatelj nije obvezan niti odgovoran nadoknaditi ikakve troškove ponuditelju, bez obzira na način provođenja i konačni rezultat postupka.
 
Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuđača i prodaje bez posebnog obrazloženja.
 
5. KRITERIJ PRODAJE I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
 
Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ukoliko pristignu dvije identične ponude s istim iznosom ponuđene cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku od tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, radi izbora najpovoljnijeg ponuditelja.
S najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti će se ugovor o kupoprodaji, a ostali ponuditelji biti će obaviješteni o ishodu natječaja pismenim putem. 
 
Otvaranje ponuda, bez prisutnosti javnosti, obaviti će povjerenstvo sastavljeno od tri člana, državnih službenika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom te zapisnički utvrditi jesu li valjane i predložiti Predstojniku Državnog ureda donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Nakon što najpovoljniji ponuditelj dobije odluku o odabiru, dužan je pristupiti u roku od 5 dana od dana primitka, u Državni ured i sklopiti ugovor o kupoprodaji. Plaćanje kupoprodajne cijene kupac je dužan učiniti u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora.
 
Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuditelj u roku od 5 dana od dana dostave odluke o odabiru ne sklopi ugovor o kupoprodaji sa Državnim uredom, smatrat će se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Ako odabrani najpovoljniji ponuditelj u roku od 10 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji ne uplati iznos kupoprodajne cijene, ugovor će se smatrati raskinutim te isti gubi pravo na povrat jamčevine.     
 
U slučaju iz prethodnog stavka, prvi sljedeći ponuditelj smatrati će se najpovoljnijim ponuditeljem.   
                                                    
6. OSTALO

Novčana sredstva ostvarena prodajom prihod su državnog proračuna.
 
Predmeti pod 1. i pod 2. moći se pogledati u prostorijama Državnog ureda na adresi Dežmanova 10, 10 000 Zagreb dana 12. siječnja 2016. u vremenu od 13:00 do 15:00 sati uz prethodnu najavu 24 sata ranije.
 
Dodatne informacije na: tel: 01 6346 229 radnim danom od 09-12 sati
 
Oglas objavljen u Jutarnjem listu, na www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 
 
 

Pisane vijesti