Natječaj za dodjelu prostora organizacijama civilnog društva radi programa i projekata od interesa za opće dobro

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaj udruge/Udruge.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:  12. veljače 2016. godine do 16,00 sati

Na temelju točke II. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, KLASA: 024-04/15-03/8, URBROJ: 536-021/01-2015-11, donesene na sjednici Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske 30. lipnja 2015. godine i Odluke predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (dalje u tekstu DUUDI), KLASA: 372-01/15-001/0008, URBROJ: 536-0511/02-2015-0007 od 08. prosinca  2015. godine DUUDI objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ  ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU NEKRETNINA  U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE  NA KORIŠTENJE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA RADI PROVOĐENJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO

1. Predmet javnog natječaja su poslovni prostori navedeni u tablici:
R. br. Grad Ulica i broj Površina (m2)  
Mjesečna
naknada za korištenje (kn)
Položaj poslovnog prostora  
Datum i vrijeme pregleda poslovnog prostora
1. ZAGREB Antuna Šoljana 33, Špansko 35,25  
105,75
lokal br. 7 prizemlje i podrum,  roh bau  
20.01.2016.
11:00 – 12:00
2. ZAGREB Antuna Šoljana 33, Špansko 44,65  
133,95
lokal br. 6 prizemlje i podrum,  roh bau  
20.01.2016.
12:15 – 13:15
3. ZAGREB Bunićeva 15 165,76  
663,04
ulično prizemlje i podrum  
21.01.2016.
12:00 – 13:00
4. ZAGREB Jurkovićeva 19 42,98  
214,90
I kat oznake 15, roh bau  
22.01.2016.
11:00 – 12:00
5. ZAGREB Jurkovićeva 19 84,50  
422,50
ulično prizemlje zgrade oznake 14, roh bau  
22.01.2016.
12:15 – 13:15
 
6. ZAGREB Jurkovićeva 21 42,98  
214,90
 
I kat oznake 15, roh bau
 
22.01.2016.
13:30 – 14:30
 
7. ZAGREB Petrova 28 41,00  
205,00
podrum zgrade  
25.01.2016.
12:00 – 13:00
 
8. ZAGREB Preradovićeva 24 46,40  
232,00
dvorišno prizemlje zgrada lijevo od ulaza  
25.01.2016.
14:00 – 15:00
9. ZAGREB Zvonimirova 73 24,00  
120,00
prizemlje ulične zgrade  
26.01.2016.
11:00 – 12:00
 
10. ZAGREB Zvonimirova 58 (ranije Zvonimirova 46) 16,00  
80,00
prizemlje ulične zgrade  
26.01.2016.
12:15 – 13:15
11. ZAGREB Zvonimirova 58 (ranije Zvonimirova 46) 40,00  
200,00
 
prizemlje ulične zgrade  
26.01.2016.
13:30 – 14:30
12. ZAGREB Kralja Držislava 10 31,30  
156,50
u II. dvorištu prizemlje  
27.01.2016.
11:00 – 12:00
13. ZAGREB Nova Ves 40 33,00  
165,00
prizemlje ulične zgrade  
27.01.2016.
13:00 – 14:00
14. SPLIT Ulica Ruđera Boškovića 20 678,00  
5.152,80
 
prizemlje i podrum zgrade  
21.01.2016.
11:00 – 12:00
 
2. Poslovni prostori pod rednim brojem 1.,2.,4.,5.  i 6. daju se na korištenje u roh bau izvedbi.
3. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:  12. veljače 2016. godine do 16,00 sati
4. Pisana prijava za dodjelu na korištenje s potrebnim prilozima podnosi se na Obrascu prijave na javni natječaj i s priloženim dokazima o ispunjavanju kriterija u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, u zatvorenoj omotnici na adresu:

Državni ured za upravljanje državnom imovinom
Sektor za upravljanje nekretninama, oduzetu imovinu,
imovinsko pravne  odnose s jedinicama lokalne samouprave i bivše vojne nekretnine

Dežmanova 10
10000 Zagreb

s naznakom koju treba napisati s obje strane omotnice : 

“NATJEČAJ ZA DODJELU NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA - prijava za poslovni prostor pod rednim brojem ___ ” (upisati redni broj poslovnog prostora)  

i upozorenjem koje se također mora napisati na obje strane omotnice: 

“NE OTVARATI DO SJEDNICE POVJERENSTVA ZA DODJELU NEKRETNINA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA”

5. Prijave predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje prijava ili poslane poštom nakon isteka roka za podnošenje ponuda, smatrat će se zakašnjelim prijavama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene ponuditelju.
6. Zainteresirani ponuditelji dodatne informacije mogu zatražiti odnosno  dobiti putem:
 • Tel: +385(0)1 6448 866 svaki radni dan u vremenu od 8:30 do 11:30 sati
 • Fax: +385(0)1 6448 911
 • E-mail: a.augustan@duudi.hr 
7. Cjeloviti tekst javnog natječaja s obrascem za prijavu objavljen je na mrežnim stranicama Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom www.imovina.gov.hr i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske  http://udruge.vlada.hr  

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
8. Pravo na podnošenje prijave imaju organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, umjetničke organizacije te ustanove koje nisu osnovane kao javne ustanove niti radi stjecanja dobiti) koje udovoljavaju sljedećim osnovnim mjerilima:
 
 1. Upisana je u odgovarajući matični registar (Registar udruga, Zakladna odnosno Fundacijska knjiga, Sudski registar, Registar umjetničkih organizacija), a ako je prijavitelj udruga mora imati statut usklađen sa Zakonom o udrugama ili dokaz da je predala zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu državne uprave;
 2. Upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
 3. Promiče vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske;
 4. Provodi programe i projekte od interesa za opće dobro;
 5. Pravodobno i u cijelosti ispunjava ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o financiranju iz javnih izvora;
 6. Uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranja za zaposlene i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave;
 7. Protiv organizacije civilnoga društva odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 8. Vodi uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisimao računovodstvu neprofitnih organizacija;
 9. Ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
      10. Aktivno djeluje najmanje dvije godine prije datuma podnošenja zahtjeva
(Godina aktivnog djelovanja podrazumijeva 12 kalendarskih mjeseci od datuma rješenja o upisu u odgovarajući registar, odnosno osnivanja organizacije pod uvjetom da organizacija    može predočiti zapisnike o redovitim sastancima upravljačkog tijela i dokaze o provedenim aktivnostima sukladno Statutu organizacije.)
 
9. Neće se razmatrati prijave:
 • organizacija civilnog društva koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava;
 • udruga koje nisu uskladile Statut sa Zakonom o udrugama ili nisu predale zahtjev za usklađivanje statuta nadležnom uredu državne uprave
 • organizacija civilnog društva koje su dužnici po osnovi neplaćanja korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, a koju evidenciju vodi DUUDI;
 • organizacija civilnog društva koje nisu solventne;
 • koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
10. DUUDI do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja za svaki od prethodno navedenih poslovnih prostora i neprihvaćanja niti jedne prijave.
 
SADRŽAJ PRIJAVE
11. Svaka prijava mora sadržavati redni broj i adresu poslovnog prostora iz ovog javnog natječaja za koji se daje prijava.
Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio dokumentacije za provedbu natječaja.
12. Prijava za dodjelu nekretnine na korištenje mora sadržavati potrebne informacije i dokaze da organizacija civilnog društva ispunjava osnovne kriterije za dodjelu nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje kako slijedi:
 1. popunjeni obrazac prijave na javni natječaj, koji sadrži osnovne podatke o organizaciji civilnog društva s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja te planom aktivnosti u predstojećem razdoblju (obrazac prijave je sastavni dio dokumentacije za provedbu natječaja);
 2. izvadak iz matičnog registra u koji je organizacija upisana (za udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014) dovoljno je dostaviti ispis iz Registra udruga, a za udruge koje su predale zahtjev za upis promjena statuta nadležnom uredu državne uprave uz izvadak iz Registra udruga potrebno je priložiti i dokaz da je zahtjev za upis promjena statuta predan nadležnom uredu državne uprave);
 3. dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a);
 4. preslika važećeg statuta pravne osobe, osim za udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama i statut im je objavljen u Registru udruga;
 5. ispunjeni obrazac izjave o podmirenim ugovornim obvezama potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe da je pravna osoba podmirila sve dospjele financijske i druge obveze koje proizlaze iz njezinih ugovornih odnosa s trećima (obrazac izjave je sastavni dio dokumentacije za provedbu natječaja);
 6. potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;
 7. ispunjeni obrazac izjave o financiranju programa ili projekta organizacije kada se oni financiraju iz javnih izvora (obrazac izjave je sastavni dio dokumentacije za provedbu natječaja);
 8. Preslika Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja, temeljem Pravilnika o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (NN 101/08);
 9. 9.Preslika financijskog izvješća za prethodnu godinu (za obveznike dvojnog knjigovodstva) odnosno presliku knjige prihoda i rashoda (za obveznike jednostavnog knjigovodstva);
 10. Izvod iz matične knjige radnika (evidencija o zaposlenim radnicima);
 11. Ispunjeni obrazac izjave o partnerstvu u slučaju namjere korištenja nekretnine u partnerstvu s ostalim organizacijama civilnog društva (obrazac izjave je sastavni dio dokumentacije za provedbu natječaja).
   
  Prijava i svi obrasci moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom organizacije civilnog društva.
13. Izvornici potvrda, uvjerenja, izvadaka, i dr. ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, ukoliko nije drugačije navedeno. Umjesto izvornika prijavi se mogu priložiti preslike, a izvornici na uvid najkasnije prilikom potpisivanja ugovora. Ako se prijavitelj natječe za više oglašenih poslovnih prostora, na prijavi mora nedvojbeno naznačiti za koje poslovne prostore se natječe.
14. Pristigle prijave organizacija civilnog društva za dodjelu na korištenje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro vrednovat će se prema kriterijima i mjerilima  koji su utvrđeni točkom IV. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro koju je donijelo Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske dana 30. lipnja 2015. godine. (Odluka je dostupna na:  www.imovina.gov.hr) a odnose se na:
Kvantitativne kriterije:
 1. Godine aktivnog djelovanja
 2. Broj zaposlenika na određeno ili neodređeno vrijeme
 3. Ciljane skupine (članstvo i/ili korisnici prema kojima je organizacija usmjerena)
 4. Broj volontera prema zadnjem dostavljenom Izvješću o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja
 5. Ostvarena financijska sredstva za programe i projekte u prethodne dvije godine
 6. Provedene aktivnosti od interesa za opće dobro na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini u proteklih 12 mjeseci
 7. Provedene aktivnosti od interesa za opće dobro s međunarodnim sudjelovanjem u proteklih 12 mjeseci
 8. Broj partnerskih organizacija civilnog društva s kojima se planira zajednički koristiti dodijeljenu nekretninu
 9. Prethodno korištenje nekretnina (ako je primjenjivo)
 10. Prethodno ulaganje u nekretninu (ako je primjenjivo)
 11. Javnost rada i financijskog poslovanja organizacije civilnog društva
   
  Kvalitativne kriterije:
 12. Aktivnosti (ili usluge) od interesa za opće dobro koje organizacija civilnoga društva planira provoditi u nekretnini ili na nekretnini za čije korištenje se prijavila
 13. Usklađenost planiranih aktivnosti s potrebama ciljanih skupina
 1. Kvaliteta partnerstva u korištenju nekretnine
Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima iz točaka 1. – 14. se zbrajaju. Bodovanje prijave prema kvantitativnim i kvalitativnim kriterijima obavlja Povjerenstvo za dodjelu nekretnina organizacijama civilnog društva na obrascu za bodovanje koji je sastavni dio dokumentacije za provedbu javnog natječaja. Na temelju zbroja bodova za svakog podnositelja prijave formira se rang lista za dodjelu nekretnina na korištenje organizacijama civilnog društva koje provode programe i projekte od interesa za opće dobro.
15. Namjera korištenja prostora u suradnji/partnerstvu s drugim organizacijama civilnog društva potvrđuje se izjavom o partnerstvu koja se prilaže uz prijavu za dodjelu nekretnine na korištenje potpisanom od svih partnerskih organizacija civilnog društva. Zahtjev za dodjelu jednog prostora koji planira koristiti više organizacija civilnog društva u suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna od organizacija koja smatra da na natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno navedenim kriterijima i mjerilima.
16. Postupak vrednovanja pristiglih prijava provest će Povjerenstvo za dodjelu nekretnina organizacijama civilnog društva i sastaviti listu reda prvenstva. Ukoliko dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova u zbroju bodova po kvalitativnim kriterijima.
17. S odabranim ponuditeljima za svaki pojedini poslovni prostor sklopiti će se Ugovor o korištenju na rok od 3 godine, s otkaznim rokom od 30 dana, kojim  će se regulirati namjena, uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora.
18. U slučaju ulaska DUUDI-a u sustav poreza na dodanu vrijednost, iznos mjesečne naknade za korištenje nekretnine uvećat će se za PDV, sukladno  Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13 i 153/13).
19. Nekretnine se dodjeljuju na korištenje u postojećem “VIĐENOM STANJU”, a sva eventualna preuređenja i prilagodbe organizacija civilnoga društva kao korisnik nekretnine izvodi o vlastitom trošku uz prethodnu suglasnost DUUDI-ja.
20. Korisnik je dužan najkasnije u roku od 90 dana od dana primopredaje nekretnine započeti s radom.
21. Osim naknade za korištenje, korisnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja nekretnine te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja nekretnine (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna, vodna naknada i drugo) sukladno pozitivnim propisima.
22. Korisnik ne može vršiti preinake nekretnine bez pisanog pristanka vlasnika te se i u slučaju pristanka vlasnika obvezuje sam snositi troškove te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu vlasniku, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekti i ostala eventualna dodana vrijednost nekretnine nakon isteka ugovora vlasništvo su Republike Hrvatske.
23. Organizacija civilnoga društva kojoj je nekretnina dodijeljena na korištenje na temelju ovog javnog natječaja kao korisnik nekretnine može podnijeti zahtjev za oslobađanje od plaćanja naknade za korištenje prostora, odnosno za smanjenje naknade za korištenje prostora, po osnovu ulaganja u prostor, sukladno točki XVII. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro (Odluka je dostupna na: www.imovina.gov.hr).
25. Korisnik ne može  nekretninu  dati u zakup trećim osobama.

 

Pisane vijesti