Poziv za kupnju nekretnina u vlasništvu RH; rok 29/01/15

Slika /arhiva-midim//arhiva/2014/02/1194411_48445415.jpg

 JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 4/14

 

1. Nekretnina u k.o. Pašac

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1055/2, pašnjak Svilno Kalić,  površine 5.892 m2, upisana u zk.ul. 298 k.o. Pašac.

Prema dokumentima prostornog uređenja Grada Rijeke, zemljište se nalazi  u građevinskom području za izdvojene namjene, gospodarske  namjene industrijskog područja Svilno.

POČETNA CIJENA: 1.815.572,50 kn

JAMČEVINA: 90.778,625 kn

2. Nekretnina u k.o. Daruvar

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1438/3, poslovna zgrada i dvor, površine 865 m2, upisana u zk.ul. 3265 k.o. Daruvar.

Poslovni objekt u širem centru  Grada Daruvara  izgrađen na parceli poligonalnog oblika  koja je komunalno opremljena i ima pristup na asfaltiranu prometnicu.

POČETNA CIJENA: 726.276,17 kn

JAMČEVINA: 72.627,617 kn

3. Nekretnina u k.o. Krivi Put

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 560/233, dvorište Bunica, površine 29 čhv, upisana u zk.ul. 3413 k.o. Krivi Put.

Prema dokumentima prostornog uređenja Grada Senja, zemljište se nalazi unutar granica izgrađenog građevinskog područja naselja Bunica.

POČETNA CIJENA: 42.048,00 kn

JAMČEVINA: 4.204,80 kn

4. Nekretnina u k.o. Donji Lapac

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 511/30, oranica G. Linije, površine47 m², upisana u Zbirku pologa ZP-45/10 k.o. Donji Lapac.

Prema dokumentima prostornog uređenja Općine Donji Lapac, zemljište se nalazi unutar granica građevinskog područja.

POČETNA CIJENA: 5.447,00 kn

JAMČEVINA: 544,70 kn

5. Nekretnina u k.o. Novaki Motovunski

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3206/7, vrt, površine2316 m², upisana u zk.ul. 196 k.o. Novaki Motovunski.

Prema dokumentima prostornog uređenja Grada Pazina, zemljište se nalazi unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja Škropeti, stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 263.287,79 kn

JAMČEVINA: 26.328, 779 kn

6. Nekretnina u k.o. Županja

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1612/2, kanal, Ulica Mladena Pozaića,   površine280 m², upisana u zk.ul. 5019 k.o. Županja.

Prema dokumentima prostornog uređenja Grada Županje zemljište se nalazi unutar granica  građevinskog područja naselja Županja, za stambenu namjenu -S.

POČETNA CIJENA: 31.488,00 kn

JAMČEVINA: 3.148,80 kn

7. Nekretnina u k.o. Hum

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br 1/2, oranica, površine637 m², upisana u zk.ul. 1252 k.o. Hum.

Prema dokumentima prostornog uređenja Grada Buzeta, zemljište se nalazi unutar granica  građevinskog područja Grada Buzeta, u  zoni stambene namjene.

POČETNA CIJENA: 39.180,58 kn

JAMČEVINA: 3.918,058 kn

8. Nekretnina u k.o. Novi Grabovac

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 225/4, dvorište u selu, površine277 m², upisana u zk.ul. 266 k.o. Novi Grabovac.

Prema dokumentima prostornog uređenja Grada Novske, zemljište se nalazi unutar granica izgrađenog građevinskog područja Grada Novske.

POČETNA CIJENA: 6.910,83 kn

JAMČEVINA: 691,083 kn

9. Nekretnine u k.o. Vodnjan

OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 1942/9, oranica, površine431 m²i k.č.br. 1942/10, cesta, površine32 m², obje upisane u zk.ul. 4627 k.o. Vodnjan.

Prema dokumentima prostornog uređenja Grada Vodnjana, zemljište se nalazi unutar granica građevinskog područja izvan naselja - izgrađeni dio  proizvodne namjene, pretežno zanatske (I2).

POČETNA CIJENA: 93.341,46 kn

JAMČEVINA: 9.334,146 kn

10. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb

OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br 6646/111, oranica u donjoj lozi, površine3.149 m², odnosno 875,5 čhv, upisana u zk.ul. 31322 k.o. Grad Zagreb (kojoj u katastru odgovara k.č.br. 3255/2, upisana u posjedovni list br. 2275 k.o. Žitnjak), u suvlasništvu je Galović Dražena u 1/6 idealnog dijela, Galović Mije u 1/6 idealnog dijela, Galović Dragice u 1/6 idealnog dijela i Republike Hrvatske u 3/6 idealnog dijela-zajednička prodaja nekretnina.

Prema Generalnom urbanističkom planu Grada Zagreba  nalazi se unutar granica građevinskog područja u zoni mješovite, pretežno stambene  namjene

POČETNA CIJENA: 2.338.371,58 kn

JAMČEVINA: 116.918,58 kn

11. Nekretnina u k.o. Prnjani

OPIS: Suvlasnički dio od 86854/87676 idealnog dijela  nekretnine označene kao k.č.br. 2491/63, dvorište, površine207 m², upisana u zk.ul. 3487 k.o. Prnjani.

POČETNA CIJENA: 16.539,13 kn

JAMČEVINA: 1.653,913 kn

12. Nekretnina u k.o. Slum

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 698/3, oranica, površine25 m², upisana u zk.ul. 523 k.o. Slum

Prema dokumentima prostornog uređenja Općine Laničće, zemljište se nalazi unutar granica građevinskog područja Općine Lanišće.

POČETNA CIJENA: 5.437,83 kn

JAMČEVINA: 543,783 kn

13. Nekretnina u k.o. Drežnik

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 86/25, oranica Grabovac, površine255 m², upisana u zk.ul. 944 k.o. Drežnik

Prema dokumentima prostornog uređenja Općine Rakovica, zemljište se nalazi unutar granica građevinskog područja naselja, u zoni pretežno stambene izgradnje-izgrađeni dio.

POČETNA CIJENA: 28.011,25 kn

JAMČEVINA: 2.801,125 kn

14. Nekretnina u k.o. Vinkovci

OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 1941/1 jarak u  I. G. Kovačića, površine 174 m2, upisana u zk.ul. 9073 k.o. Vinkovci

Prema dokumentima prostornog uređenja Grada Vinkovaca, zemljište se nalazi unutar granica građevinskog područja, u zoni  mješovite namjene

POČETNA CIJENA: 19.380,84 kn

JAMČEVINA: 1.938,08 kn

15. Nekretnina u k.o. Totovec

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 76/75/1/2, (odgovara k.č.br. 209/164 k.o. Totovec), pašnjak Struga, površine11200 m², upisana u zk.ul. 1718 k.o. Totovec.

Prema dokumentima prostornog uređenja Grada Čakovca, zemljište se nalazi unutar granica građevinskog područja, unutar područja  za razvoj  naselja u stambenoj  zoni

POČETNA CIJENA: 623.234,69 kn

JAMČEVINA: 62.323,469 kn

16. Nekretnina u k.o. Merišće

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1337/2, oranica, površine 974 m², upisana u zk.ul. 492 k.o. Merišće.

Prema dokumentima prostornog uređenja Grada Buje, zemljište se nalazi unutar granica građevinskog područja naselja Oskoruš i ima namjenu građevinskog zemljišta

POČETNA CIJENA: 315.197,00 kn

JAMČEVINA: 31.519,70 kn

17. Nekretnina u k.o. Županja

OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2251/5, zgrada, lokalna cesta i livada, površine 12458  m², upisana u zk.ul. 4929 k.o. Županja.

Prema dokumentima prostornog uređenja Grada Županje, nekretnina se  nalazi unutar granica građevinskog područja naselja Županja za gospodarsku namjenu - proizvodna i/ili poslovna

POČETNA CIJENA: 301.311,00 kn

JAMČEVINA: 30.131,10 kn

  ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 29. siječnja 2015. godine do 14:00 sati Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".

 

PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 29. siječnja 2015. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ili putem pošte na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dana 29. siječnja 2015. godine u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom,  nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Ponudi se prilaže:

1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.

2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice.

b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.

3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA

4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

UGOVORNA CIJENA

Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do  potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

  Kontakt informacije radnim danom od 9-15 sati: tel:    +385(0)1 6448 871 +385(0)1 6448 897

Pisane vijesti