Poziv za sudjelovanje na natječaju za prikupljanje ponuda za realizaciju projekta Kupari; rok 25/8/15

Slika /arhiva-midim//arhiva/2014/02/Plaža.jpg

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNOM NATJEČAJU ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA REALIZACIJU TURISTIČKOG RAZVOJNOG PROJEKTA KUPARI NA LOKACIJI KUPARI I. U OPĆINI ŽUPA DUBROVAČKA 
 
Državni ured za upravljanje državnom imovinom, temeljem Odluke o utvrđivanju uvjeta i objavi javnog poziva za dostavu obvezujućih ponuda za realizaciju turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka, klase: 022-03/14-04/376, urbroja: 50301-05/18-14-2, od 25. rujna 2014. godine i klase: 022-03/15-04/129, urbroja: 50301-05/25-15-4, od 9. travnja 2015. godine, objavom ovog javnog poziva, poziva domaće i međunarodne investitore s financijskom sposobnošću, kao i iskustvom u projektiranju, gradnji, marketingu i poslovanju turističkim kompleksima, na podnošenje ponuda za realizaciju izgradnje turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka.

Pravo na realizaciju izgradnje turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa dubrovačka, najpovoljniji ponuditelj steći će osnivanjem prava građenja i osnivanjem prava služnosti na zemljištu u obuhvatu projekta, sklapanjem ugovora o zakupu hotela Grand, te dodjelom koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže, sve na rok od 99 godina.

Cjeloviti javni poziv za sudjelovanje na natječaju

Pisane vijesti