Prodaju se poslovni prostori u vlasništvu države, provjerite što se nudi i po kojoj cijeni

Slika /slike/Opcenito/rasprava.jpg

Ministarstvo provodi natječaj za prodaju 10 prostora u državnom vlasništvu, od kojih se njih 9 nalazi u Zagrebu a jedan prostor nalazi se u Zadru. Natječaj je otvoren do utorka, 10. siječnja 2023. do 10,00 sati.

Najveći poslovni prostor površine 151,34 m2 nalazi se na lokaciji : Masarykova 14/1 u Zagrebu, i prodaje se po početnoj cijeni od 2.280.000,00 kuna odnosno 302.608,00 eura. 


Kako sudjelovati?

Svi prostori prodaju se u zatečenom stanju "viđeno-kupljeno". Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati i sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Ponuda mora sadržavati: 

  • oznaku poslovnog prostora (redni broj, oznaka prostora i adresa)
  • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama
  • podatke o podnositelju ponude (ime i prezime ponuditelja, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, OIB, broj telefona, e-mail adresa)
  • domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
  • domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku važeće putovnice
  • domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz odgovarajućeg registra (sudskog, obrtnog ili drugog), rješenje o upisu u odgovarajući upsinik samostalnih djelatnosti, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik, a koji izvadci i rješenja ne smiju biti stariji od 30 dana na dan otvaranja ponuda
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku poslovnog prostora za koji se uplaćuje jamčevina
  • izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje na javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezena u cjelinu (npr. jamstvenikom ili vrpcom) na način da nije moguće naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. Ponuda uvezena spiralnim uvezom neće se smatrati valjanom. 

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini poslovni postor u zatvorenoj omotnici i to u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do 10. siječnja 2023. do 10,00 sati.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je poslovni prostor u oglasu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI do 10. siječnja 2023. do 11,00 sati».
  
Sve ponude pristigle nakon roka za podnošenje naznačenog u javnom pozivu otvorit će se, ali se neće razmatrati te se trajno zadržavaju i neće biti vraćene ponuditelju. 
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Republike Austrije 14, 10. siječnja 2023. u 11,00 sati.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene. 
 
Cjeloviti tekst natječaja s informacijama o poslovnim prostorima i uvjetima natječaja objavljen je OVDJE dok se dodatne informacije mogu dobiti srijedom i petkom, od 09:00 do 11:00, na broj telefona 01 6448-844.
 Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina