Prodaju se poslovni prostori u vlasništvu države, provjerite što se nudi i po kojoj cijeni

Slika /slike/Opcenito/stanovanje.jpg

Ministarstvo provodi natječaj za prodaju 9 poslovnih prostora u državnom vlasništvu koji se nalaze u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Labinu i Petrinji. Natječaj je otvoren do petka 12. svibnja 2023. do 10:00 sati.

Najveći poslovni prostor površine 252,61 m2 nalazi se na lokaciji: Selska cesta 41/1 u Zagrebu, i prodaje se po početnoj cijeni od 315.880,28 eura. Svi prostori prodaju se u zatečenom stanju „viđeno – kupljeno“.

Kako sudjelovati ?

Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo RH, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. U postupku javnog prikupljanja ponuda mogu sudjelovati i sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Ponuda mora sadržavati :
 
  • oznaku poslovnog prostora (redni broj, oznaka prostora i adresa)
  • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u eurima
  • podatke o podnositelju ponude ( ime i prezime ponuditelja, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, OIB, broj telefona, e – mail adresa )
  • domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ii ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
  • domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku važeće putovnice
  • domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz odgovarajućeg registra (sudskog, obrtnog ili drugog ), rješenje o upisu u odgovarajući upisnik samostalnih djelatnosti, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik, a koji izvadci i rješenja ne smiju biti stariji od 30 dana na dan otvaranja ponuda
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR12 1001005 1863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061- OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku poslovnog prostora za koji se uplaćuje jamčevina
  • izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu (npr. Jamstvenikom ili vrpcom) na način da nije moguće naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. Ponuda uvezena spiralnim uvezom neće se smatrati valjanom.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini poslovni prostor u zatvorenoj omotnici i to u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Vinogradska ulica 25, 10 000 Zagreb do 12. svibnja 2023. do 10,00 sati.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je poslovni prostor u oglasu naveden uz upozorenje „PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI do 12. svibnja 2023. do 12,00 sati“.
 
Sve ponude pristigle nakon roka za podnošenje naznačenog u javnom pozivu otvorit će se, ali se neće razmatrati te se trajno zadržavaju i neće biti vraćene ponuditelju.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Savska cesta 41, (zgrada Zagrepčanka, 11 kat), 12. svibnja 2023. u 12:00 sati.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene.
 
Cjelovit tekst natječaja s informacijama o poslovnim prostorima i uvjetima natječaja objavljen  je OVDJE dok se dodatne informacije mogu dobiti ponedjeljkom i srijedom od 09:00 do 11:00, na broj telefona 01/6448-844.

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina