Prodaju se građevinska zemljišta u državnom vlasništvu, provjerite što se nudi i po kojoj cijeni

Slika //dokumenti/imovina/Natjecaji/kupnja%20nekretnina/2023_01/Slika1.jpg

Ministarstvo provodi natječaj za prodaju 5 građevinskih zemljišta koja su u državnom vlasništvu a nalaze se u Dubrovniku, Krku, Vukovaru, Irinovcima i Vrbanji. Rok za podnošenje ponuda je srijeda 3. svibnja 2023. do 10:00 sati.

Kako sudjelovati?

Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo RH, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati i sve pravne osobe koje imaju sjedište u RH ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.


Podnošenje ponuda

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici. Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 3. svibnja 2023. do 11,00 sati».
 
Ponude se podnose neposredno u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koja se nalazi na adresi Vinogradska cesta 25, 10 000 Zagreb ili putem pošte slanjem preporučene pošiljke na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Vinogradska cesta 25, 10 000 Zagreb do dana 3. svibnja 2023. godine do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje ponude smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10,00 sati 3. svibnja 2023. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, na adresi Republike Austrije 14, dana 03. svibnja 2023. godine u 11,00 sati. 


Ponuda mora sadržavati: 
 
  • kupoprodajnu cijenu u eurima (ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati)
  • podatke o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
  • osobni identifikacijski broj (OIB),
  • naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
  • domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
  • domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
  • domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model HR64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
  • izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda. 

Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.

Cjeloviti tekst natječaja s informacijama o nekretninama i uvjetima natječaja objavljen  je OVDJE dok se dodatne informacije mogu dobiti radnim danom od 09:00 do 11:00, na broj telefona 01/6448-844.
 

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina