Prodaju se stanovi u državnom vlasništvu, prijave se zaprimaju do 28. lipnja 2022.

Slika /slike/Opcenito/stanovanje.jpg

Ministarstvo provodi natječaj za prodaju 12 stanova koji su u državnom vlasništvu. Najmanji stan površine 16.20 m2 nalazi se u Zagrebu i prodaje se za početnu cijenu od 204.000,00 kuna dok je najveći u Kaštel Štafiliću površine 46.97 m2 i prodaje se za početnu cijenu od 436.000,00 kuna.

Stanovi se nalaze u Zagrebu, Dubrovniku, Kaštel Štafiliću, Osijeku, i Rijeci a detaljan pregled po lokacijama, površini i početnoj cijeni dostupni su u tekstu javnog poziva.  
 
Uvjeti natječaja 
 
 • svi stanovi prodaju se u zatečenom stanju "VIĐENO-KUPLJENO"
 • u postupku javnog prikupljanja ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo RH, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati i sve pravne osobe koje imaju sjedište u RH ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 • najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti viša od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
 • ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini stan u zatvorenoj omotnici 
 • u slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti stan, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene
 • ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine
 • u slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene
 • Ministarstvo zadržava pravo odustati od prodaje stana u svako doba prije potpisivanja ugovora te će se u tom slučaju izvršiti povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome Ministarstvo ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima
 • nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratiti će jamčevinu na račun s kojeg je ista isplaćena bez prava na zakonsku zateznu kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate
 • ako se ponuditelj natječe za više oglašenih stanova, za svaki je u obvezi dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici s dokumentacijom koju ponuda mora sadržavati 
 • ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.
 • nakon javnog otvaranja ponuda, svi ponuditelji imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i podnesene ponude, po prethodnoj najavi.
 • po završetku javnog otvaranja ponuda, povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda izvršit će uvid u zaprimljene ponude, ocijeniti valjanost svake ponude te  sastaviti zapisnik koji će sadržavati prijedlog članova povjerenstva o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 
 • ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijet će Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji stana. 
 • o rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem mrežnih  stranica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju odluka dostaviti na adresu elektroničke pošte navedenu u ponudi. 
 • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pripremit će nacrt ugovora o kupoprodaji te će isti dostaviti nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u svrhu pribavljanja mišljenja o pravnoj valjanosti, sukladno članku 47. stavku 1 Zakona o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ br. 67/2018) 
 • Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ovlašteno je sklopiti ugovor o kupoprodaji s najpovoljnijim ponuditeljem nakon što nadležno općinsko državno odvjetništvo dostavi mišljenje da je ugovor o kupoprodaji pravno valjan
 • ukoliko nadležno općinsko državno odvjetništvo dostavi mišljenje da se ugovor o kupoprodaji ne može sklopiti, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izvršit će povrat uplaćene jamčevine bez prava na zakonsku zateznu kamatu najpovoljnijem ponuditelju i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost 
 • izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (slovima: osam) dana od dostave ugovora o kupoprodaji isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može odluku o izboru najboljeg ponuditelja i prodaji stana staviti izvan snage.

Ponuda mora sadržavati: 
 
 • oznaku stana (redni broj, oznaka stana i adresa, a ukoliko isto nije naznačeno, iz ponude treba nedvojbeno proizlaziti za koji se stan podnosi ponuda),
 • ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama
 • ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za fizičke osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost) odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta
 • potvrdu izdanu od Ministarstva financija – Porezne uprave (izvornik, preslika ili elektronski zapis) da ponuditelj nije dužnik po osnovi javnih davanja, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda
 • domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku važeće putovnice
 • presliku izvatka iz odgovarajućeg registra (sudskog, obrtnog ili drugog), rješenje o upisu u odgovarajući upisnik samostalnih djelatnosti, izvadak iz domicilnog registra za strane pravne osobe s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik, a koji izvaci i rješenja ne smiju biti stariji od 30 dana na dan otvaranja ponuda
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR12 1001005 1863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku stana za koji se uplaćuje jamčevina. Nalog za uplatu jamčevine mora biti izvršen najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. 
 • izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponuda

Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu (npr. jamstvenikom ili vrpcom) na način da nije moguće naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. 

Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati REDNI BROJ pod kojim je stan u Javnom pozivu naveden uz napomenu «PONUDA ZA KUPNJU STANA - NE OTVARATI do 28. lipnja 2022. do 13,00 sati.».
 
Ponude se podnose neposredno u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koja se nalazi na adresi Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb ili putem pošte slanjem preporučene pošiljke na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb do dana 28. lipnja 2022. godine do 10,00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb dana 28. lipnja 2022. godine u 13,00 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.

Cjeloviti tekst natječaja sa svim detaljima, pripadajućim fotografijama i uvjetima objavljen je ovdje dok se dodatne informacije mogu dobiti, srijedom i petkom od 9:00 do 15:00, na broj telefona 01 6473-097.Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina