Prodaju se vozila u državnom vlasništvu, pogledajte što se nudi i po kojoj cijeni

Slika /slike/2024_02_06-vozila.jpg

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je u utorak 6. veljače 2024. Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju vozila koja su u državnom vlasništvu. Ponude se zaprimaju do 7. ožujka 2024. godine do 10 sati.

Sva vozila prodaju se u zatečenom stanju, po principu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

U prodaji su vozila različitih marki automobila, a prodaju se i motorne brodice. ​O kojim je točno vozilima riječ i koja im je početna cijena možete provjeriti ovdje.

Vozila se mogu pogledati 21. veljače 2024. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Novska ulica bb, vozila pod rednim brojem 20. i 21. se mogu pogledati 21. veljače 2024. godine u vremenu od 10:30 do 11:00 sati na graničnom prijelazu Tovarnik, dok se plovila pod rednim brojem 22. i 23. mogu pogledati 22. veljače 2024. godine u vremenu od 10:30 do 11:30 sati u Biogradu na Moru, na adresi Bukovačka 17.

Uvjeti natječaja
 
 • u postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe,
 • najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je dostavio valjanu ponudu te ponudio najvišu cijenu koja mora biti viša od početne cijene i izražena u EUR, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati,
 • u slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isto vozilo, odnosno istu skupinu vozila valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene,
 • u slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene,
 • ponuda za skupinu vozila mora sadržavati ponuđenu cijenu za svako pojedinačno vozilo koja mora biti veća od početne cijene i izražena u EUR, te ukupan zbroj ponuđenih cijena,
 • najpovoljnijim ponuditeljem za skupinu vozila smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu ukupnu cijenu za skupinu vozila,
 • Ministarstvo zadržava pravo odustati od prodaje vozila u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga,
 • U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje vozila izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima,
 • ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine,
 • nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratiti će jamčevinu u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate,
 • izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja izvršiti uplatu preostalog iznosa kupoprodajne cijene na račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a vozilo može preuzeti tek po uplati istog. U protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.

Podnošenje ponuda

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svako vozilo zasebno u zatvorenoj omotnici, odnosno za svaku skupinu vozila zasebno u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je vozilo, odnosno skupina vozila u oglasu navedeno uz upozorenje „Ponuda za kupnju vozila - ne otvarati“.

Ponuda mora sadržavati:
 
 • kupoprodajnu cijenu u EUR koja mora biti viša od početne cijene (ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati),
 • podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa),
 • osobni identifikacijski broj (OIB),
 • naziv banke i broj računa ponuditelja u IBAN konstrukciji za povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude,
 • ponuditelj je dužan priložiti izvornik ili ovjerenu presliku Potvrde nadležne porezne uprave o stanju duga kao dokaz urednog plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranja koja ne smije biti starija od dana objave javnog poziva
 • fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice
 • pravne osobe dužne su priložiti izvadak iz sudskog registra
 • obrtnici su dužni priložiti izvadak iz Obrtnog registra
 • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu navedenom u tablici pod točkom III., na žiro račun Državnog proračuna, stavka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB PLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti redni broj vozila za koji se uplaćuje jamčevina, odnosno ako se uplaćuje za više vozila, redne brojeve svih vozila.

Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi: Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb u roku 30 dana od objave javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju vozila. Kao dan predaje ponuda smatra se dan zaprimanja ponuda u Ministarstvu. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za predaju ponuda smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Rok za podnošenje ponuda je 7. ožujka 2024. godine do 10:00 sati dok će se javno otvaranje ponuda održati istog dana u prostoru garaže Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Novska ulica bb s početkom u 11:00 sati. Na javnom otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.

Sadržaj Javnog poziva kao i detaljne informacije o vozilima dostupni su ovdje, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 01/6448 839 ili na e-mail: oduzeta.imovina@mpgi.hr.
 

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina