Razvijamo e-usluge, predstavljena aplikacija ePlanovi – editor

Slika /slike/press/2018_11_26.image.1.jpg

U prostoru Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u Zagrebu, djelatnicima Ministarstva, Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj i dijela zavoda za prostorno uređenje županija te Grada Zagreba predstavljena je aplikacija 'Editor prostornih planova'.

Aplikacija je namijenjena izradi prostornih planova nove generacije, kao zasebno webGIS programsko rješenje koje stručnim izrađivačima prostornih planova omogućava jednostavnu pripremu, oblikovanje i uređivanje prostornih slojeva prostornih planova nove generacije, radi unosa u Informacijski sustav prostornog uređenja ISPU - modul ePlanovi.

U ovoj fazi, kroz pilot-projekt, izrađena je osnovna verzija aplikacije kao alata prilagođenog izradi Državnog plana prostornog razvoja, a tijekom 2019. godine planira se njen daljnji razvoj koji će omogućiti izradu ostalih vrsta planova. Aplikacija će bez naknade biti dostupna stručnim izrađivačima prostornih planova koji imaju suglasnost Ministarstva za obavljanje poslova prostornog uređenja i koje se planira uključiti u daljnji razvoj aplikacije.

Podsjetimo, Državni plan prostornog razvoja temeljni je prostorni plan koji se po prvi puta izrađuje za područje cijele Republike Hrvatske. Plan se izrađuje na temelju Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13 i 65/17) radi ostvarenja ciljeva prostornog uređenja kojima se osiguravaju uvjeti za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom Države kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom te se time ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, zaštitu kulturnih dobara, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara.

U postupku izrade Državnog plana prostornog razvoja održavaju se koordinacijski sastanci s predstavnicima ministarstava, pravnih osoba s javnim ovlastima i trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH radi pripreme i izrade zahtjeva za izradu Državnog plana.

Zahtjevi koji su dostavljeni u obliku prostornih slojeva ugrađivat će se u Državni plan korištenjem 'Editora prostornih planova'. Paralelno s postupkom izrade samog Plana provodi se postupak strateške procjene njegovog utjecaja na okoliš.

Nositelj izrade Državnog plana prostornog razvoja je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a stručni izrađivač je Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Aplikaciju 'Editor prostornih planova' izradila je tvrtka Promet i prostor d.o.o. iz Zagreba.


Pisane vijesti | Informacija | Elektronički servisi