Vlada donijela nove odluke u svrhu pomoći stanovništvu potresom pogođenih područja

Slika //slike/Opcenito/VRH_5890.jpg

U svrhu pomoći stanovništvu potresom pogođenih područja Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluke kojom se korisnici privremenog smještaja oslobađaju režijskih troškova stanovanja i plaćanja pričuve, a najviše cijene usluga, radova i građevnih proizvoda koje se mogu prihvatiti za isplatu novčanih pomoći obnove određivati će Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu uz korištenje podataka Hrvatske gospodarske komore i službenih podataka Državnog zavoda za statistiku.


Oštećene zgrade oslobođene plaćanja pričuve

Suvlasnici višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području jedinica lokalne samouprave na čijim je područjima proglašena katastrofa, a čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije uz uvjet da su označene žutom odnosno crvenom oznakom oštećenja te stoga nisu prikladne za stanovanje, oslobađaju se obveze plaćanja zajedničke pričuve do obnove njihovih zgrada.

Odluka se ne odnosi na one suvlasnike koji sami odluče da žele i nadalje plaćati pričuvu, te tako akumulirati sredstva na računu zajedničke pričuve, te na suvlasnike onih zgrada koje su na teret pričuve ugovorile kreditne obveze.
 
Korisnici privremenog smještaja oslobođeni plaćanja režija
 
Odlukom Vlade sufinancirati će se troškovi režija za stanovanje, za vrijeme privremenog stambenog zbrinjavanja prema broju članova kućanstva, a u iznosu do najviše 160 eura mjesečno, i to: 
 
  • za 1 člana kućanstva u iznosu od 100 eura mjesečno
  • za 2 člana kućanstva u iznosu od 120 eura mjesečno
  • za 3 člana kućanstva u iznosu od 140 eura mjesečno
  • za 4 i više člana kućanstva u iznosu od 160 eura mjesečno

Pravo ostvaruju svi korisnici koji su smješteni u mobilnim stambenim jedinicama (kontejnerima) za vrijeme privremenog stambenog zbrinjavanja prema modelima privremenog stambenog zbrinjavanja predviđenim Programom zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, počevši od dana donošenja rješenja o privremenom stambenom zbrinjavanju. Na području zagrebačkog i petrinjskog potresa ukupno se nalazi 2.419 mobilnih stambenih jedinica u kojima je smješteno 6.258 korisnika odnosno 2.400 obitelji.
 
Troškovi režija za stanovanje sufinancirat će se i osobama koje su privremeno stambeno zbrinute temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije („Narodne novine“, broj: 17/21., 65/21., 51/22. i 13/23.), počevši od dana 1. ožujka 2023. godine. 
 
Maksimalne cijene troškova obnove određivati će neovisna stručna tijela  

Tijelo koje će sukladno kretanjima na tržištu usluga, građevinskog materijala, proizvoda i rada utvrđivati najviše cijene usluga, radova i građevnih proizvoda biti će Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji će utvrđivati najviše cijene uz korištenje podataka Hrvatske gospodarske komore i službenih podataka Državnog zavoda za statistiku. 

Cijene će se ažurirati kvartalno te će biti dostavljene Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koje će ih objaviti na svojim mrežnim stranicama.

Riječ je ujedno i o maksimalnim cijenama koje su prihvatljive za isplate novčane pomoći na temelju Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom.
 
 

Pisane vijesti