Vlada donijela Odluku o izradi smjernica za rad nadzornih i revizijskih odbora

Slika /slike/Opcenito/vlada.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o izradi smjernica za rad nadzornih i revizijskih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te pravnim osobama kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju.

Cilj smjernica je poboljšanje i podizanje kvalitete rada, te ojačavanje uloge i odgovornosti nadzornih i revizijskih odbora.

Aktivnost „Izrada okvira za postupanje članova nadzornih i revizijskih odbora u državnim poduzećima“, predviđena je Nacionalnim programom reformi, a kao jedan od pokazatelja rezultata provedbe mjere je izrada Smjernica za postupanje članova nadzornih i revizijskih odbora.
 
U sklopu provedbe projekta „Jačanje kompetencija nadzornih i revizijskih odbora u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu“, koji se provodi u okviru korištenja sredstava Programa potpore strukturnim reformama Europske komisije, predviđena je izrada smjernica od kojih se jedne odnose na postupanja članova nadzornih odbora, a druge na postupanja članova revizijskih odbora u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i drugim pravnim osobama iz nadležnosti Centra za restrukturiranje i prodaju, u skladu sa Smjernicama OECD-a za korporativno upravljanje.
 
U svrhu izrade smjernica izvršena je analiza pravnog okvira Republike Hrvatske za postupanje nadzornih i revizijskih odbora i  analiza rada nadzornih i revizijskih odbora u praksi, kroz suradnju sa četiri pilot trgovačka društva – Jadrolinija, ACI d.d., Hrvatske šume d.o.o. i Vjesnik d.d. Za pregled najboljih praksi izabrane su četiri zemlje – Slovenija, Litva, Švedska i Austrija – te je napravljena analiza pravnog okvira za postupanje nadzornih i revizijskih odbora u tim zemljama. Na temelju prikupljenih podataka, kao i preporuka iz Smjernica OECD-a za korporativno upravljanje u trgovačkim društvima u državnom vlasništvu, izrađene su potrebne podloge za Smjernice za rad nadzornih odbora i Smjernice za rad revizijskih odbora.
 

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina