Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi

Dana 17. lipnja 2014. godine, Predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović, potpisao je Odluku o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici održanoj 13. lipnja 2014. godine. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi objavljen je dana 24. lipnja 2014. godine u Narodnim novinama („Narodnim novine“ br. 76/14) i stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama. Ovim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi uređeno je slijedeće:
  • Povrat sredstava hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su prije stupanja na snagu Uredbe o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ovoga Zakona otkupili vlastitim sredstvima ili kreditom obiteljsku kuću u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi, koji imaju pravo na povrat kupoprodajne cijene bez kamata uz uvjet da nemaju u vlasništvu drugi useljivi stambeni objekt ili ako isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. i uz uvjet da prebivaju u kupljenom stanu ili obiteljskoj kući iz stavka 1. članka 10.b Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08., 57/11., 51A/13. i 148/13.), izvršit će se najkasnije do 1. lipnja 2017. godine.
  • Izmjenom članka 12.a stavka 6. Zakona o područjima posebne državne skrbi uređuje se postupanje u upravnom području stambenog zbrinjavanja, budući se zbog obima posla, pokazalo da bi efikasnije bilo da se plan donosi na trogodišnjoj, a ne jednogodišnjoj razini.
  • Člankom 12.a stavkom 7. Zakona o područjima posebne državne skrbi propisano je da će se u slučaju zahtjeva uvrštenih na liste prvenstva iz stavka 1. navedenoga članka, za koje u tekućoj godini nije doneseno rješenje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje, neriješeni zahtjevi s liste prvenstva prenijeti na listu prvenstva za iduću kalendarsku godinu pri čemu se iznova utvrđuje mjesto zahtjeva na listi prvenstva. Na zahtjev nadležnog tijela podnositelj zahtjeva dužan je dopuniti zahtjev. Na ovaj način podnositelj zahtijeva oslobađa se obveze ponovnog podnošenja zahtjeva čime se ujedno i rasterećuje administrativna procedura.
  • Izmjenom članka 14. Zakona o područjima posebne državne skrbi briše se obveza da je obitelj koja je ostvarila pravo na stambeno zbrinjavanje darovanjem građevinskog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinsko zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva dužna useliti se u obnovljenu obiteljsku kuću ili stanu u roku od 90 dana od dana dostave završnog izvješća nadzornog inženjera upravnom tijelu i u njoj prebivati najmanje 10 godina od dana dostavljenog završnog izvješća nadzornog inženjera upravnom tijelu, odnosno izdane uporabne dozvole. Na ovaj način se brišu ograničenja prava vlasništva koja su u određenom trenutku nametnuta vlasniku na način da je bio obvezan u određenom roku useliti u obnovljenu obiteljsku kuću ili stan, odnosno u njoj prebivati određeno vremensko razdoblje.
  • Ovim izmjenama također je propisano kako se svi sudski i ovršni postupci koji su pokrenuti temeljem članka 14. stavka 4. Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 86/2008 i 57/2011), a koji su u tijeku, obustavljaju. Obustavljaju se i svi sudski i ovršni postupci koji su pokrenuti temeljem članka 14. stavka 1. točke 4. Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, br. 86/2008 i 57/2011) koji se odnose na povrat uloženih sredstava protiv korisnika prava na darovanje građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva, a koji su u tijeku. Naime, člankom 12. stavkom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 51A/2013) brisana je odredba kojom je bila propisana obveza korisnika obnove da u propisanom roku useli u stambeni objekt koji mu je obnovljen sredstvima državnog proračuna, da u tom objektu prebiva najmanje deset godina, da za to vrijeme ne smije objekt prodati, a u slučaju neispunjenja navedenih obveza bio je dužan vratiti sredstva utrošena u obnovu u skladu s člankom 65. Zakona o obnovi. Međutim tom izmjenom Zakona nisu predviđene odredbe koje bi riješile problem sudskih postupaka pokrenutih po toj odredbi koji su bili u tijeku ili su završeni. Stranke u sudskim postupcima pokrenutim prije stupanja na snagu ovoga Zakona radi povrata uloženih sredstava protiv korisnika prava na obnovu koji je ostvario to pravo na temelju Zakona o obnovi, a koji se nije s članovima obitelji uselio u obnovljenu obiteljsku kuću u roku od 30 dana od dana dostave završnog izvješća nadzornog inženjera upravnom tijelu i u njoj prebivao najmanje 10 godina, ili je u tom roku istu prodao, darovao ili na bilo koji drugi način otuđio bez suglasnosti nadležnog tijela, obeštetit će se kako bi se doveli u ravnopravan položaj sa svim ostalim korisnicima prava na obnovu.
  • Člankom 5. stavkom 1. određuje se da će Republika Hrvatska sklopiti nagodbu sa vlasnikom objekta, u slučajevima kada je privremeni korisnik, koji je koristio objekt koji je vraćen u posjed vlasniku na temelju Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba (Narodne novine, broj 92/98) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 88/2002) uložio vlastita sredstva u taj objekt i time povećao njegovu vrijednost, a koje slučajeve nije moguće riješiti primjenom članka 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine, broj 57/2011). Nagodbu bi u ime Republike Hrvatske sklopio Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje uz prethodno mišljenje nadležnog državnog odvjetništva.
  • Konačno, s obzirom na višekratne izmjene i dopune Zakona o područjima posebne državne skrbi kojima je izmijenjen najveći dio tekst Zakona i to u temeljnim odredbama, iznimno je otežano razumijevanje teksta Zakona i ostvarivanje prava i izvršavanje obveza koje se njime uređuju Slijedom navedenoga objava pročišćeni tekst Zakona o područjima posebne državne skrbi bila bi od iznimne koristi slijedom čega se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora ovlašćuje da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Zakona o područjima posebne državne skrbi.


Najave