Započelo zaprimanje prijava za sufinanciranje kondenzacijskih bojlera

Slika /slike/Opcenito/obracun.jpg

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Javni poziv za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova za zgrade koje su stradale u potresu. Podnošenje prijava na poziv započelo je danas, 29. srpnja 2021. godine u 9:00 sati.

Za ovu je mjeru osigurano 32 milijuna kuna a sredstva Fonda dodjeljivat će se do 31.12.2021. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 • Javni poziv dostupan je OVDJE

Predmet Poziva je dodjela novca Fonda zgradama na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, oštećenima potresima od 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine za sufinanciranje nabave odnosno:

 • kupnje kondenzacijskih bojlera za pojedinačne stambene jedinice unutar obiteljskih kuća, višestambenih zgrada ili stambeno-poslovnih zgrada
 • kupnje i ugradnje kondenzacijskih kotlova za zajedničke kotlovnice višestambenih zgrada ili stambeno-poslovnih zgrada

Na javni poziv mogu se javiti (korisnici sredstava) 

 • fizičke osobe – građani, vlasnici/suvlasnici stanova i obiteljskih kuća
 • upravitelji zgrada, koji sukladno posebnom propisu zastupaju vlasnike/suvlasnike stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija i subvencija u iznosu do 80 posto opravdanih troškova, kako slijedi:

 • za nabavu kondenzacijskog bojlera: najviše 8.000 kuna po stambenoj jedinici
 • za nabavu kondenzacijskog kotla: najviše 4.500 kuna po stanu/poslovnom prostoru, odnosno najviše 300.000 kuna po jednoj višestambenoj zgradi odnosno stambeno-poslovnoj zgradi

Sredstva subvencija dodjeljuju se u skladu s Programom dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja  obnovljivih izvora energije.


Opravdani troškovi

Opravdani trošak po ovom Pozivu je isključivo trošak nabave:

 • novog kondenzacijskog bojlera kojim se zamjenjuje postojeći pojedinačni etažni bojler,
 • novog kondenzacijskog kotla kojim se zamjenjuje postojeći plinski kotao koji nije kondenzacijski,


nastao nakon potresa. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa.


Način podnošenja prijave

Građani mogu prijavu na Poziv podnijeti na jedan od sljedećih načina:

 • pisanim putem, popunjavanjem prijavnog obrasca (Prilog 2 Poziva) i dostavom obvezne dokumentacije putem pošte ili osobnom dostavom putem prijamnog ureda Fonda, na adresu Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
 • elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u sustav ePrijave preko mrežne stranice Fonda: https://prijave.fzoeu.hr 

na način da se za svako zasebno obračunsko mjerno mjesto (OMM) dostavlja jedna prijava za jedan kondenzacijski bojler.

Upravitelji zgrada mogu prijavu na Poziv podnijeti isključivo elektroničkim putem kroz sustav ePrijave, na način da se za svaku zajedničku kotlovnicu koju koristi višestambena, poslovno-stambena zgrada ili skup zgrada dostavlja jedna prijava.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 29. srpnja 2021. godine u 9:00 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Fond pridržava mogućnost privremenog zatvaranja Poziva i njegovog ponovnog otvaranja, ovisno u iznosu raspoloživih financijskih sredstava. 

Obavijest o svim promjenama statusa Poziva (privremeno/trajno zatvaranje ili ponovno otvaranje) bit će javno dostupna putem mrežne stranice Fonda. Prijavitelj u roku za dostavu prijave, a prije donošenja odluke o odabiru korisnika i dodjeli
sredstava Fonda, može odustati od prijave kao i izmijeniti ili dopuniti istu, u kojem slučaju se datumom zaprimanja prijave smatra datum zaprimanja dopune. Dopunom dokumentacije nije dopušteno mijenjati prijavu za sufinanciranje na način da se mijenja OIB prijavitelja.


Obvezna dokumentacija

Prijava građana na Poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • Prijavni obrazac, dostavlja se samo u slučaju podnošenja prijave pisanim putem
 • Obostrani sken/preslika važeće osobne iskaznice
 • Dokaz vlasništva ili suvlasništva:
  • Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje da je prijavitelj njen knjižni vlasnik/suvlasnik ili jedan etažni poduložak ako je zgrada etažirana (ako nije proveden upis vlasništva potrebno je dostaviti izvadak iz Knjige položenih ugovora), ili
  • Potvrda suda čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar
 • Dokaz oštećenja kojim se dokazuje oštećenje nastalo uslijed potresa
  • nalaz opskrbljivača plinom u kojem su navedena oštećenja dimovoda/instalacije plina ili
  • negativan nalaz dimnjačara ili dokaz upravitelja zgrade o oštećenju zgrade ili
  • potvrda nadležnog ureda lokalne samouprave ili nalaz/elaborat ovlaštenog inženjera građevinarstva ili drugi primjenjivi dokument)
 • Ponudu/predračun/račun izdan od strane ovlaštenog instalatera ili prodavatelja.

Prijava upravitelja zgrada na Poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • Odluku suvlasnika zgrade kojom se upravitelju zgrade nalaže da u ime i za račun suvlasnika provede aktivnosti na koje se odnosi predmet Poziva
 • Ugovor o upravljanju, u slučaju prijave više zgrada/zgrade s više različitih upravitelja potrebno je dostaviti ugovore za svaku zgradu/upravitelja zgrade,
 • Međuvlasnički ugovor, u slučaju prijave više zgrada/zgrade s više međuvlasničkih ugovora potrebno je dostaviti sve ugovore,
 • Dokaz oštećenja kojim se dokazuje oštećenje nastalo uslijed potresa 
  • nalaz opskrbljivača plinom u kojem su navedena oštećenja dimovoda/instalacije plina ili
  • negativan nalaz dimnjačara ili dokaz upravitelja zgrade o oštećenju zgrade ili
  • potvrda nadležnog ureda lokalne samouprave ili nalaz/elaborat ovlaštenog inženjera građevinarstva ili drugi primjenjivi dokument)
 • Glavni strojarski projekt s troškovnikom opreme, radova i usluga (s naznačenim jediničnim cijenama, rekapitulacijom troškovnika i istaknutim PDV-om) izrađen prema Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 118/19, 65/20),
 • Izjavu o primljenim potporama, potpisanu i, ako je primjenjivo, ovjerenu od strane odgovorne/ovlaštene osobe suvlasnika koji je primatelj potpore - OVDJE
 • Izjavu prijavitelja da ne podliježe kriterijima neprihvatljivosti, potpisanu i, ukoliko je primjenjivo, ovjerenu od strane odgovorne/ovlaštene osobe suvlasnika koji je primatelj potpore - OVDJE


Obrada prijava

Tijekom obrade prijave Fond provjerava podatke iz prijave i dostavljenu dokumentaciju. Fond može od prijavitelja zatražiti dopunu dokumentacije, u kojem slučaju se datumom zaprimanja prijave smatra datum zaprimanja dopune, ili pojašnjenje u roku za dostavu prijave, a najkasnije do donošenja odluke. U slučaju nedostavljanja dopune ili pojašnjenja u zadanom roku, smatrat će se da je prijavitelj odustao od prijave.

Prijave se razmatraju prema redoslijedu zaprimanja. 

Prijave pristigle na ovaj Poziv koje su pravovremene, dopuštene i izjavljene od strane podnositelja na koje se Poziv odnosi, a sadrže svu obveznu dokumentaciju propisanu Pozivom, ocjenjuju se u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda („Narodne novine“ broj 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14). 

Prijave koje nisu predmet Poziva, koje su podnesene od prijavitelja koji Pozivom nisu određeni kao korisnici sredstava Fonda i koje su podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima i rokovima iz ovog Poziva Fond neće razmatrati. 

Za prijave koje udovoljavaju svim uvjetima Poziva, Fond izrađuje prijedlog o odabiru korisnika sredstava i dodjeli sredstava temeljem kojega direktor Fonda donosi odluku. 

Prijave zaprimljene na Javni poziv za sufinanciranje kupnje kondenzacijskih bojlera u okviru mjera ugradnje u zgrade/obiteljske kuće koje su oštećene u potresu od 22. ožujka 2020. godine, objavljen 10. lipnja 2020. na mrežnoj stranici Fonda (KLASA: 310- 34/20-36/1, URBROJ: 563-04/45-20-1) koje su u cijelosti udovoljile uvjetima istog Javnog poziva i zaprimljene su do isteka 2020. godine, ali nisu ostvarile pravo na sredstva Fonda zbog utroška raspoloživih sredstava imaju prednost pri dodjeli sredstava po ovom Pozivu.
 

Realizacija prihvaćenih prijava

Fond će temeljem odluke s odabranim korisnikom sklopiti ugovor o neposrednom sufinanciranju nabave kondenzacijskog bojlera/kotla. Odluka i ugovor istovremeno se dostavljaju odabranom korisniku preporučenom poštom. Odabrani korisnik dužan je bez odgađanja dostaviti Fondu jedan potpisani i, ako je primjenjivo, ovjereni primjerak ugovora.

Sklapanjem ugovora korisnik prihvaća uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju sukladno općim aktima Fonda te se obvezuje uložiti vlastita sredstva u nabavu kondenzacijskog bojlera/kotla.

Ugovorom se sukladno općim aktima Fonda posebno uređuje:

 • iznos odobrenih sredstava Fonda
 • način i uvjeti isplate dodijeljenih sredstava Fonda na bankovni račun korisnika
 • vremenski rok nabave kondenzacijskog bojlera/kotla i dostave potpune dokumentacije za isplatu
 • način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava Fonda
 • ostala međusobna prava i obveze

Fond će korisniku isplaćivati sredstva jednokratno, temeljem obostrano potpisanog ugovora, u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacije za isplatu priznate od Fonda, koja mora sadržavati:

 • zahtjev za isplatu sredstava s izvješćem o učincima projekta (obrazac Zahtjeva dostupan je na mrežnoj stranici Fonda)
 • račun za kupljeni kondenzacijski bojler ili račun s detaljnim troškovnikom i iskazanim jediničnim cijenama za kupnju i ugradnju kondenzacijskog kotla,
 • dokaz o plaćanju računa (potvrda o plaćanju ili izvod iz transakcijskog računa ili potvrda banke o uplati ili uplatnica/isplatnica ili drugi odgovarajući dokaz),
 • ugovor o ustupanju potraživanja (cesiji) za prijenos obveze plaćanja ovlaštenom instalateru kondenzacijskog bojlera s Korisnika na Fond, u tri (3) primjerka, sklapa se isključivo ukoliko Korisnik račun iz točke 2. nije isplatio u cijelosti uz obveznu dostavu dokaza o plaćanju vlastitog učešća definiran točkom 3. Iznose potraživanja u ugovor upisuje Fond, temeljem računa i dokaza o plaćanju, 
 • dokument kojim se dokazuje IBAN korisnika/računa zajedničke pričuve zgrade (preslika kartice računa na kojoj je vidljiv IBAN ili izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu ili pisana potvrda banke o IBAN-u).

Zahtjev upravitelja zgrade dodatno mora sadržavati:

 • završno izvješće nadzornog inženjera, odnosi se na kondenzacijske kotlove nazivne snage ≥ 30 kW,
 • izjavu o primljenim potporama, potpisanu i, ako je primjenjivo, ovjerenu od  odgovorne/ovlaštene osobe suvlasnika koji je primatelj potpore, ne stariju od 30 dana od dana dostavljanja dokumentacije za isplatu (obrazac Izjave dostupan je na mrežnoj stranici Fonda). 

Fond pridržava pravo traženja dostave druge dokumentacije u svrhu utvrđivanja opravdanosti zahtjeva za isplatu sredstava.

Dokumentacija za isplatu Fondu se dostavlja elektroničkom poštom, slanjem na adresu fond.enu@fzoeu.hr, ili pisanim putem, poštom ili predajom dokumentacije u prijemni ured na adresu Fonda. Korisnik je obvezan čuvati izvornike dostavljene dokumentacije do isteka svih rokova utvrđenih ugovorom te omogućiti Fondu uvid u istu prilikom provođenja kontrole od strane Fonda. 

Iznos isplaćenih sredstava ne može biti veći od iznosa odobrenih sredstava utvrđenih ugovorom.

Planirani rok za realizaciju i dostavu zahtjeva za isplatu s potpunom dokumentacijom u Fond je 18 mjeseci od dana zaprimanja odluke i ugovora od strane korisnika.

Građani su dužni naknadno, po ugradnji kondenzacijskog bojlera, a u roku od 24 mjeseca od dana zaprimanja odluke i ugovora Fonda dostaviti: 

 • izjavu ovlaštenog instalatera o jamstvenim rokovima za radove (najmanje 2 godine) i opremu (na rokove koji nisu kraći od rokova dobavljača opreme),
 • fotodokumentaciju ugrađenog kondenzacijskog bojlera,
 • završno izvješće nadzornog inženjera, odnosi se na kondenzacijske bojlere nazivne snage ≥ 30 kW

Dodatne infomacije o pozivu mogu se dobiti pozivom na 01/6448-402, 01/6448-414 i 01/5391-959, kao i dostavljanjem upita elektroničkom poštom na adresu bojleri2020@fzoeu.hr 


Pisane vijesti | Informacija | Obnova