18.12.2023. - Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2024. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (,,Narodne novine", br. 106/18., 98/19. i 82/23.), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2024. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.

MODELI STAMBENOG ZBRINJAVANJA 

Pravo na stambeno zbrinjavanje na područjima primjene ovoga Zakona može se ostvariti na sljedeće načine:  

1. najmom obiteljske kuće u državnom vlasništvu (model A)
2. darovanje neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju (model B)
3. davanje u najam stana u državnom vlasništvu (model C)
4. darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće (model D)
5. darovanje građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak postojeće obiteljske kuće u vlasništvu korisnika ili izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika (model E)

Prijava za stambeno zbrinjavanje može se podnijeti za sve modele stambenog zbrinjavanja, po principu jedna prijava za jedan model. 

Prijaviti se može za stambeno zbrinjavanje u županiji u kojoj se želi ostvariti pravo, unutar jedne jedinice lokalne samouprave. 


UVJETI ZA OSTVARENJE PRAVA 

Pravo na stambeno zbrinjavanje na području primjene ovoga Zakona može ostvariti stranka i članovi njezine obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu pod uvjetom da: 

1. U vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine na području Republike Hrvatske, ili ako isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti
2. U vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine u drugim državama u kojima borave odnosno u kojima su boravili, ili da isti nisu prodali darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti
3. Nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca na području Republike Hrvatske i nisu ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu ili nisu ostvarili drugo srodno pravo na području država u kojima borave ili su boravili
4. U postupku utvrđivanja prava osobe koje žive i/ili rade u inozemstvu dostave izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da će se nakon izvršnosti rješenja o stambenom zbrinjavanju vratiti u Republiku Hrvatsku i prebivati u dodijeljenoj stambenoj jedinici sukladno članku 18. stavku 9. ovoga Zakona

Članovi obitelji korisnika prava na obnovu objekata s IV., V. i VI. stupnjem oštećenja po propisu o obnovi i korisnika stambenog zbrinjavanja te članovi obitelji koji su ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po drugim propisima na teret državnog proračuna, mogu ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje ako vrate iznos sredstava koji je utrošen u obnovu odnosno njihovo stambeno zbrinjavanje ili uz umanjenje stambene površine koju su ostvarili kao članovi obitelji najmoprimca. 

Pravo na stambeno zbrinjavanje može ostvariti i osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu useljivu obiteljsku kuću ili stan čija je stambena površina najmanje 30% manja od propisane člankom 17. stavkom 1. ovoga Zakona, pod uvjetom da se isti nalazi na području primjene ovoga Zakona. 

Osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu useljivu obiteljsku kuću ili stan izvan područja primjene ovoga Zakona, a čiji suvlasnički udio je veće stambene površine od 25m2, ne može ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje. 

Pravo na stambeno zbrinjavanje ne mogu ostvariti osobe: 

1. Koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva iz Kaznenog zakona (,,Narodne novine", br. 125/11., 79/12., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17.) odnosno za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom iz Kaznenog zakona (,,Narodne novine", br. 110/97. 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.)
2. Koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv Republike Hrvatske
3. Koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv života i tijela
4. Koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv slobode, protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta te za kaznena djela protiv braka, obitelj i djece iz Kaznenog zakona (,,Narodne novine", br. 125/11., 79/12., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17.) odnosno kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa i kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži (,,Narodne novine", br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.)
5. Koje su pravomoćno osuđene za kazneno djelo iz članka 3. stavka 1. Zakona o općem oprostu (,,Narodne novine", br. 80/96.)

Osobe koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela iz stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga članka ne mogu ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje u slučaju pravomoćne osude na kaznu zatvora u trajanju od tri godine i više. 

Za osobu protiv koje je podignuta optužnica ili donesena presuda izdavanjem kaznenog naloga za kaznena djela iz stavka 1. ovoga članka postupak utvrđivanja prava po ovom Zakonu prekida se do pravomoćnosti sudske odluke. 

Prava iz ovoga Zakona ne može ostvariti podnositelj prijave ako neosnovano, na poziv nadležnog tijela, odbije ponuđenu useljivu stambenu jedinicu u državnom vlasništvu. 

POTREBNA DOKUMENTACIJA 

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se na obrascu koji se objavljuje uz ovaj javni poziv. 

Uz prijavu za stambeno zbrinjavanje podnositelj je za sebe i sve članove obitelji na koje se odnosi prijava za stambeno zbrinjavanje dužan priložiti presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave i dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje sukladno Uredbi o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje (,,Narodne novine", br. 14/19.) i to: 

  • za djecu predškolske dobi izvadak iz matične knjige rođenih, za djecu na redovnom školovanju potvrdu škole, fakulteta odnosno druge obrazovne ustanove 
  • obračunsku ispravu za isplatu plaće poslodavca ili ako osoba nije zaposlena dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove koji nisu na redovnom školovanju 
  • diplomu ili svjedodžbu o završenom obrazovanju za sve članove obitelji navedene u prijavi 
  • uvjerenje o prebivalištu nadležne policijske uprave za sve osobe navedene u prijavi dokaz o najmu ili korištenju stambene jedinice, a za stanovanje u tuđoj stambenoj jedinici bez naknade potpisana izjava vlasnika ovjerena kod javnog bilježnika potvrdu nadležnog tijela o utvrđenom statusu člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane 
  • potvrdu nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili ratnog vojnog invalida pripadnika Hrvatskog vijeća obrane dokaz o utvrđenom invaliditetu 
  • potvrdu nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane 
  • pravomoćnu presudu o počinjenom nasilju u obitelji 
  • potvrdu o statusu prognanika, povratnika i izbjeglice 

Dokazi o ispunjavanju uvjeta za bodovanje u trenutku podnošenja prijava za stambeno zbrinjavanje ne smiju biti stariji od šest mjeseci. 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE 

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u razdoblju od 01. siječnja do 31. siječnja 2024. godine nadležnom upravnom tijelu županije u kojoj se želi ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje. 

NAČIN OBJAVE JAVNOG POZIVA 

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje za 2024. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na stambeno zbrinjavanje. 

NAČIN OBJAVE BODOVANIH PRIJAVA 

Pravo na stambeno zbrinjavanje ostvaruje se redom liste prvenstva u skladu sa osiguranim sredstvima u državnom proračunu i planom stambenog zbrinjavanja. 

Pravodobne i uredne prijave boduju se u skladu s propisanim kriterijima i uvrštavaju na liste prvenstva koje sastavljaju za općine i gradove nadležna upravna tijela županija u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na stambeno zbrinjavanje za tekuću godinu, boduju ih do 15. ožujka 2024. godine i objavljuju na svojim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči. 

Nepravodobne i neuredne prijave neće se bodovati niti uvrstiti na liste prvenstva. 

Pravodobne i uredne prijave uz koje nisu priloženi dokazi za bodovanje uvrstit će se na liste prvenstva ali se neće bodovati. 

Bodovane prijave se na liste prvenstva razvrstavaju po modelima stambenog zbrinjavanja a sadrže redni broj, ime i prezime podnositelja prijave, broj članova obitelji i broj bodova. 

Nakon što se riješi o pravu na stambeno zbrinjavanje po jednom modelu, prijave za ostale modele brišu se po službenoj dužnosti. 

Po službenoj dužnosti će upravno tijelo županije s lista prvenstva brisati i prijave za koje podnositelj u roku od tri godine od podnošenja prijave nije poduzimao nikakve radnje u svrhu ostvarivanja svojih prava, primjerice, izjavio primjedbu, dostavio nove dokaze vezano za bodovanje, postavio upit i sl. 

Na objavljene liste prvenstva podnositelji imaju pravo podnošenja primjedbe u roku od osam dana od dana njihove objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči a izvršne liste moraju biti objavljene do 31. ožujka 2024. godine. 

Primjedbe razmatra nadležno upravno tijelo županije te pisanim putem obavještava podnositelja. 

Ako se tijekom postupka utvrdi da je stranka dala netočne podatke o činjenicama koje utječu na bodovanje prijave za listu prvenstva, ona gubi mjesto na listi prvenstva koje je postigla na temelju tih podataka. 
Prijave s liste prvenstva za koje tekućoj godini nije doneseno rješenje o pravu na stambeno zbrinjavanje prenose se na listu prvenstva za iduću kalendarsku godinu te se iznova utvrđuje mjesto prijave na listi prvenstva, kroz novo bodovanje. 

Dokumenti