Javni poziv za kupnju poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske 2/22

Na temelju članka 18., članka 34. i članka 35. stavka 4. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine br. 85/20), članka 4. stavka 1., članka 37. stavka 4. i članka 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 2/22

 
 
                                                              NATJEČAJ ZA PRODAJU br. 2/22    
R. br. Oznaka Grad Adresa Površina poslovnog prostora
u m2
Opis poslovnog prostora Početna cijena u kunama Jamčevina Troškovi procjene u kunama s PDV-om Energ.
certifikat
Trošak izrade energ.
certifikata
u kunama s PDV-om
 
 
Termini
razgledavanja
 
 
Napomena
1. PP 2478 Zagreb Krležin Gvozd 6 
Garaža
33,00 3. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3) poslovni prostor -garaža koji se sastoji od jedne prostorije, ukupne površine 33,00 m2 koji dio je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jenako velik kao I dijelovi ostalih suvlasnika,sagrađen na zkč.br.832, upisan u zk.uložak 6860 k.o.Centar,Zemljišnoknjižni odjel Zagreb,Općinski građanski sud u Zagrebu. 353.000,00 35.000,00 875,00 / / 01.09.2022.
 
09:30-10:00 sati
Nema sanitarni čvor
-Nema plinomjer
 
2. PP 184 Karlovac

Radićeva ulica 7,
prizemlje

64,31 4. Suvlasnički dio: 1/9 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4) Temeljem spisa Z-3360/12 na adresi Karlovac, Radićeva 7, upisuje se: Poslovni prostor u prizemlju, u lijevom dijelu zgrade, koji se sastoji od prodajnog prostora i WC-a, ukupne površine 64,31 m2,  sagrađen na zkč.br. 1119/1, upisan u zk.ul.br. 7214 k.o. Karlovac II, Zemljišnoknjižni odjel Karlovac, Općinski sud u Karlovcu. 261.000,00 26.100,00 1.250,00 E 537,50 02.09.2022.
 
10:00-10:30 sati
Nema priključak za struju
-Nema plinomjer
 
3. PP 426 Pula Japodska 66 b
 
podrum
Površina
poslovnog
prostora
66,54 m²
 
Površina
terase
19,22 m²
47. Suvlasnički dio: 1/45 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-47) s kojim je povezano pravo vlasništva na poslovnom postoru površine 85,76 m2, sagrađen na zkč.br. 1914/3, upisan u zk.ul.br. 14756 k.o. Pula, Zemljišnoknjižni odjel Pula, Općinski građanski sud u Puli. 321.000,00 32.100,00 1.635,50 E 1.500,00 30.08.2022.
 
11:00-11:30 sati
 
 
 
 
 
 Nema sanitarni čvor
-Nema plinomjer
-Nema priključak za struju
-Nema vodomjer
 
4. PP 7015 Rijeka Podhumskih žrtava 3
 
Suteren
75,00
 
22.Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-22) Zgrada u Rijeci, Podhumskih žrtava 3, Poslovni prostor u Rijeci,u ul.Podhumskih žrtava 3, u suterenu, a koji se sastoji od 4 prostorije I WC-a ukupne površine 75,00m2, sagrađen na zkč.br. 2240, upisan u zk.ul.br. 5327 k.o. Trsat - Sušak, Zemljišnoknjižni odjel Rijeka, Općinski  građanski sud u Rijeci. 172.000,00 17.200,00 1.703,13 C 2000,00 29.08.2022.
 
11:00-11:30 sati
Nema sanitarni čvor
-Nema priključak za struju
-Nema plinomjer
-Nema vodomjer
5. PP 7877 Virovitica Pejačevićeva ulica 3
 
Garaža
21,25 1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) Garaža površine 21,25 m², sagrađena na zkč.br. 1749, upisan u zk.ul.br. 575 k.o. Virovitica -Centar, Zemljišnoknjižni odjel Virovitica, Općinski građanski sud u Virovitici. 38.700,00 3.870,00 1.812,50 / / 30.08.2022.
 
11:00-11:30
sati
Nema sanitarni čvor
-Nema plinomjer
-Nema vodomjer
6. PP 6145 Virovitica Trg Ante Starčevića 1,
 
Garaža
15,00 22. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-22) Garaža površine 15,00 m2,  sagrađena na zkč.br. 1517, upisana u zk.ul.br. 946 k.o. Virovitica-Centar, Zemljišnoknjižni odjel Virovitica, Općinski sud u Virovitici. 27.400,00 2.740,00 1812,50 / / 30.08.2022.
 
11:45-12:15
sati
Nema sanitarni čvor
-Nema plinomjer
-Nema vodomjer
Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti poslovnog prostora i izrade energetskog certifikata.
 
JAVNI POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 21.09.2022. do 10,00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, na adresi Ulica Republike Austrije 14, dana 21.09.2022. godine u 11:00 sati.
 
Postupak otvaranja ponuda bit će proveden uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.
 
Kontakt informacije srijedom i petkom od 09:00 do 11:00, u periodu od 18.08.- 28.08. na broj telefona 01 6458127, u periodu od 29.08.-21.09. na broj telefona 016448844.
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na:
https://mpgi.gov.hr/ i www.hgk.hr
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini poslovni prostor u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je poslovni prostor u oglasu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU POSLOVNOG PROSTORA - NE OTVARATI do 21.09.2022. do 11,00 sati.».
 
Ponude se podnose neposredno u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koja se nalazi na adresi Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb ili putem pošte slanjem preporučene pošiljke na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb do dana 21.09.2022. godine do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje ponude smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Sve ponude pristigle nakon roka za podnošenje naznačenog u javnom pozivu otvorit će se, ali se neće razmatrati te se trajno zadržavaju i neće biti vraćene ponuditelju.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb dana 21.09.2022. godine u 11,00 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.
 
Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda i prodaje poslovnog prostora, a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 te iste objaviti sukladno članku 10., stavku 1., točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15).
 
 
OPĆI UVJETI POSTUPKA JAVNO PRIKUPLJANJA PONUDA
 
Svi poslovni prostori prodaju se u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
 1. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
 1. U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti poslovni prostor, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
 1. Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
 1. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
 1. U gore navedenom slučaju sljedećem najpovoljnijem ponuditelju uputit će se poziv za očitovanje da li i dalje ostaje kod svoje ponude. Poziv za očitovanje  uputit će se elektroničkom poštom na adresu navedenu u ponudi, a isti je dužan očitovati se u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana primitka poziva. Ukoliko se sljedeći najpovoljniji ponuditelj ne očituje u gore navedenom roku, smatrat će se da je isti odustao kod svoje ponude.
 
 1. Ukoliko se sljedeći najpovoljniji ponuditelj u roku navedenom u točki V.a. očituje da ostaje kod svoje ponude isti je dužan u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana primitka poziva za očitovanje ponovno uplatiti iznos jamčevine i dostaviti dokaz o istom te dostaviti novu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana javnobilježničke ovjere potpisa na navedenoj izjavi.
 
 1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo odustanka od prodaje poslovnog prostora u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje poslovnog prostora izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na zakonsku zateznu kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
 1. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu na račun s kojeg je ista isplaćena bez prava na zakonsku zateznu kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
 1. Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih poslovnih prostora, za svaki je u obvezi dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici s dokumentacijom koju ponuda mora sadržavati.
 
 1. Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.
 
 1. Nakon javnog otvaranja ponuda, svi ponuditelji imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i podnesene ponude, po prethodnoj najavi.
 
 1. Po završetku javnog otvaranja ponuda, povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda izvršit će uvid u zaprimljene ponude, ocijeniti valjanost svake ponude te  sastaviti zapisnik koji će sadržavati prijedlog članova povjerenstva o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
 
 1. Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijet će Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji poslovnog prostora. 
 
 1. O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem mrežnih  stranica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju odluka dostaviti na adresu elektroničke pošte navedenu u ponudi.
 
 1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pripremit će nacrt ugovora o kupoprodaji te će isti dostaviti nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u svrhu pribavljanja mišljenja o pravnoj valjanosti, sukladno članku 47. stavku 1 Zakona o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ br. 67/2018).
 
 1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ovlašteno je sklopiti ugovor o kupoprodaji s najpovoljnijim ponuditeljem nakon što nadležno općinsko državno odvjetništvo dostavi mišljenje da je ugovor o kupoprodaji pravno valjan.
 
 1. Ukoliko nadležno općinsko državno odvjetništvo dostavi mišljenje da se ugovor o kupoprodaji ne može sklopiti, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izvršit će povrat uplaćene jamčevine bez prava na zakonsku zateznu kamatu najpovoljnijem ponuditelju i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost.
 
 1. Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (slovima: osam) dana od dostave ugovora o kupoprodaji isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može odluku o izboru najboljeg ponuditelja i prodaji poslovnog prostora staviti izvan snage.
 
 
SADRŽAJ PONUDE
 
 1. Ponuda mora sadržavati
  1. oznaku poslovnog prostora (redni broj, oznaka prostora i adresa, a ukoliko isto nije naznačeno, iz ponude treba nedvojbeno proizlaziti za koji se poslovni prostor podnosi ponuda),
  2. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama, iskazan brojevima
  3. ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za fizičke osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost) odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta,
  4. potvrdu izdanu od Ministarstva financija – Porezne uprave (izvornik, preslika ili elektronski zapis) da ponuditelj nije dužnik po osnovi javnih davanja, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
  5. domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku važeće putovnice
  6. presliku izvatka iz odgovarajućeg registra (sudskog, obrtnog ili drugog), rješenje o upisu u odgovarajući upisnik samostalnih djelatnosti, izvadak iz domicilnog registra za strane pravne osobe s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik, a koji izvaci i rješenja ne smiju biti stariji od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
  7. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR12 1001005 1863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku poslovnog prostora za koji se uplaćuje jamčevina
  8. izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponuda.
 
 1. Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu ( npr. jamstvenikom ili vrpcom ) na način da nije moguće naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. Ponuda uvezana spiralnim uvezom neće se smatrati valjanom.
 
 1. Ponuda koja ne sadrži sve navedeno u točki I. i nije numerirana i uvezana na način predviđen točkom II., smatrat će se nevaljanom.