Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 1/21

Slika /dokumenti/imovina/Natjecaji/2021-01-NEK-RH/Uvala Slana.png

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 24. ožujka 2021. do 10:00 sati
Obavještavaju se osobe zainteresirane za zakup kampa Uvala Slana u Selcu, da će razgled kampa biti u utorak 16.03.2021. od 13 do 14 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
 
Na temelju Odluke Klasa: KLASA: 943-01/17-01/180, Urbroj: 536-03-02-01/01-20-32, od 19. listopada 2020. godine, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine  objavljuje:
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 1/21

  ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 24. ožujka 2021. do 10:00 sati

 
Predmet javnog poziva:
 
kamp Uvala Slana s apart hotelom Club Vala u Selcu.
 
Lokacija:
 
Na samoj obali mora, iznad uređene plaže, između Crikvenice i Novog Vinodolskog, šetnicom i javnom prometnicom spojeno s Crikvenicom. Prostorno-planski sve nekretnine nalaze se u k.o. Selce. 
 
Površine:
 
Ukupna površina kampa s apart hotelom iznosi 40.555 m², od čega u knjižnom vlasništvu Republike Hrvatske 30.003 m², dok  je ostatak u izvanknjižnom vlasništvu Republike Hrvatske.
 
Neto korisna površina svih objekata iznosi 1.632,67 m², bruto razvijene površine 1.997,60 m², a bruto volumen 5.855,54 m².
 
Hotel Club Vala raspolaže s 12 apartmana i 3 sobe, a kategoriziran je s 4 zvjezdice.
 
Početni iznos godišnje zakupnine:
 
1.505.000,00 kn (slovima: milijunpetstopettisućakuna) + PDV.
 
Jamčevina:
 
150.500,00 kn (slovima: stopedesettisućapetstokuna).
 
Posebna napomena:
 
Na česticama  u kampu u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su  upisane u z.k. uloške 484 i 2962 upisane su dvije hipoteke u korist trgovačkog društva Jadran d.d. Crikvenica, OIB: 56994999963, Bana Jelačića 16, 51260 Crikvenica, na iznose od 6.000.000,00 kn i 5.300.000,00 kn.
 
Zakup se sklapa na razdoblje od 3 (tri) godine.
 
Inventar zatečen u objektima kampa i apart hotela nije vlasništvo Republike Hrvatske i ne predstavlja predmet ovog poziva.
 
OPĆI PODACI:
 
1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 24. ožujka 2021. do 10:00 sati
 
2. Ugovor o zakupu kampa i apart hotela sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine. Ugovor o zakupu sklapa se na rok od 3 godine. Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja kampa i apart hotela.

 3. Kamp i apart hotel daju se u zakup u viđenom stanju. Potpisom Ugovora o zakupu zakupnik potvrđuje da je predmet zakupa primio u viđenom stanju i suglasan je da će ga urediti (ako je to potrebno) o vlastitom trošku kako bi u njemu mogao obavljati ugovorenu djelatnost. Također se zakupnik odriče prava potraživati naknadu od zakupodavca za uložena sredstva u kamp i apart hotel, s bilo koje osnove (naknade štete, stjecanja bez osnove, smanjenja zakupnine i dr.), bez obzira jesu li sredstva uložena sa ili bez suglasnosti zakupodavca.
 
Zakup kampa u viđenom stanju podrazumijeva i činjenicu da u kampu sezonski boravi veći broj stalnih korisnika stacionarnih parcela, tzv. „paušalista“ i da broj takvih parcela iznosi 135 te odabrani ponuditelj ima obvezu nastaviti pružanje turističko-ugostiteljskih usluga stalnim korisnicima.
 
4. Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja kampa i apart hotela te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja istih (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna, vodna naknada i drugo).
 
5. Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog kampa i apart hotela bez pismenog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka.
 
6. Zakupnik ne može kamp i apart hotel  dati u podzakup.
 
7. Ugovor o zakupu izradit će se kao ovršna isprava sukladno Zakonu o javnom bilježništvu („Narodne novine“, br. 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09. i 120/16.) te svi troškovi solemnizacije ugovora padaju na teret zakupnika.
 
8. Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb, do 24. ožujka 2021. do 10:00 sati u zatvorenoj omotnici s naznakom:
 
"NATJEČAJ ZA ZAKUP KAMP UVALA SLANA S APART HOTELOM KLUB VALA U SELCU,  BROJ 1/21" i upozorenjem koje je potrebno napisati na obje strane omotnice:  "NE OTVARATI do 24. ožujka 2021. do 11:00 sati“.
 
9. Ponude će se javno otvarati u prostorijama zgrade Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Dežmanova 10, 24. ožujka 2021. u 11:00 sati. Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi opunomoćenici.
 
10. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.
 
11. Kontakt informacije:  051/565-17001/6458-124 (Za pregled nekretnine javiti se najkasnije sedam dana prije isteka natječaja)
 
12. Cjeloviti tekst javnog natječaja objavljen je na internetskim stranicama imovina.gov.hr i www.hgk.hr, a sve ostale informacije vezane za zakup turističkog naselja nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva prostornoga uređena, graditeljstva i državne imovine. Obavijest o objavi poziva objavit će se u Jutarnjem listu.
  
 
 OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

 1. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za turističko naselje u gore navedenom iznosu u korist Ministarstva državne imovine na račun broj HR1210010051863000160, s pozivom na broj HR64 9725-47061-OIB uplatitelja.
 
2. Najbolji ponuditelj mora, nakon obavijesti o prihvaćanju ponude, do potpisa ugovora dostaviti bankarsku garanciju u visini godišnje zakupnine uvećane za PDV i to bezuvjetnu garanciju, izdanu u korist Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine plativu na "prvi poziv" i "bez prigovora" izdanu od prvoklasne banke, s rokom valjanosti do isteka ugovora o zakupu, uz dodatni respiro rok od 3 mjeseca, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Zakupodavac je ovlašten neplaćenu godišnju zakupninu naplatiti slanjem bankarske garancije na naplatu, što će se detaljnije urediti ugovorom o zakupu.
 
3. Ponuditelj u kampu može obavljati samo ugostiteljsko-turističku djelatnost.
 
4. Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravne osobe. Strane fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravne osobe mogu se javiti na javni poziv uz uvjet recipročnosti.
 
5. Ukoliko pristignu dvije ponude s istim iznosom zakupnine koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
 
6. Neće se razmatrati ponude:

    - fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, te fizičkih i pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi;

    - fizičkih i pravnih osoba koji su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, te fizičkih i pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi;

    - pravnih osoba koje nisu solventne;
 
7. Najpovoljnijem ponuditelju neće se vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu kampa s apart hotelom, a isto će se smatrati ukoliko najpovoljniji ponuditelj nakon zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude ne postupi prema točki 2. uvjeta za podnošenje ponude. U tom slučaju sklapanje ugovora o zakupu kamp s apart hotelom ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je dao valjanu ponudu, pod uvjetom da pristane na zakup s najviše ponuđenom zakupninom.
 
8. Na ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine obračunava porez na dodanu vrijednost po stopi  utvrđenoj temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18. i 121/19.).
 
9. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja i neprihvaćanja niti jedne ponude.
 
SADRŽAJ PONUDE
 
10. Svaka ponuda mora sadržavati naznaku da se odnosi na kamp Uvala Slana s apart hotelom Klub Vala u Selcu.
 
11. Ponuda fizičkih osoba mora sadržavati:

   - ime i prezime ponuditelja;
   - podatak o prebivalištu
   - OIB;
   - presliku osobne iskaznice;
   - fizička osoba nositelja registrirane djelatnosti mora dostaviti i izvornik ili ovjerenu  
     presliku izvatka iz obrtnog registra iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran
     za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti.
 
 12. Ponuda pravnih osoba mora sadržavati:

     - naziv ponuditelja;
     - sjedište osobe;
     - OIB;
     - izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je
       tvrtka registrirana za obavljanje ugostiteljsko-turističke djelatnosti;
     - izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji političke stranke ili udruge građana,
       ako je ponuditelj politička stranka ili udruga građana, odnosno izvornik ili ovjerenu
       presliku rješenja o upisu u odgovarajući upisnik za ostale pravne osobe.
 
13. Ponuđeni neto iznos godišnje zakupnine koji ne može biti manji od početnog.
 
14. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.
 
15. Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdano od nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne starije od 30 dana.
 
16. Izvornik ili ovjerenu presliku BON-a 2 ili SOL-a 2, ne stariji od 30 dana;
 
17. Broj računa prema IBAN konstrukciji računa za povrat jamčevine.

18. Ime i prezime, broj telefona, e-mail osobe za kontakt.
 
19. Potvrde, uvjerenja, izvadci i druga dokumentacija ne smiju biti stariji od 6 mjeseci, ukoliko nije drugačije navedeno u ovom javnom pozivu.
  
20. Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržava i ne vraća ponuditelju.
 
21. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.
 
22. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine po službenoj dužnosti će utvrditi postojanje duga s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, te iste javno objaviti sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.