Utvrđivanje usklađenosti (nostrifikacija) projekata

Utvrđivanje usklađenosti (nostrifikacija) projekata propisana je Zakonom o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) i Pravilnikom o nostrifikaciji projekata (Narodne novine, broj 98/99, 29/03, 20/17).

Glavni projekt i izvedbeni projekt izrađen prema stranim propisima smatra se projektom izrađenim prema Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13, 20/17) ako je provedeno utvrđivanje njegove usklađenosti s hrvatskim propisima i pravilima struke (nostrifikacija).

Glavni projekt i izvedbeni projekt, odnosno njihovi dijelovi moraju biti prevedeni na hrvatski jezik prije nostrifikacije. Uz prijevod na hrvatski jezik projekt može zadržati izvorni tekst na stranom jeziku. Iznimno, dijelovi projekta koji uglavnom sadrže brojčane podatke (informatički ispisi statičkog proračuna i sl.) ne moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.

Nostrifikaciju projekta u okviru zadaća svoje struke provodi osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer, odnosno pravna osoba koja ima zaposlenu osobu koja ima pravo uporabe tog strukovnog naziva.

Osoba koja obavi nostrifikaciju dužna je o tome na propisani način sastaviti pisano izvješće, ovjeriti projekt i dati izjavu. U slučaju da projektu koji se nostrificira nedostaju propisani dijelovi, osoba koja provodi nostrifikaciju može izraditi te dijelove projekta.

Popis ovlaštenih osoba objavljen je na stranicama komora s obzirom da projekt nostrificira ovlašteni projektant ovisno o struci: 

Hrvatska komore arhitekata:
http://www.arhitekti-hka.hr/hr/imenik/?poc=A

Hrvatska komora inženjera strojarstva:
http://www.hkis.hr

Hrvatska komora inženjera građevinarstva:
http://www.hkig.hr

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike:
http://www.hkie.hr


Cjenik usluge ne postoji ali sve struke donijele su pravilnik o standardu usluga.