Popis ovlaštenih osoba za kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosivih konstrukcija (REVIDENTI)

Sukladno članku 94. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), kontrola glavnog projekta, tipskog projekta i projekta uklanjanja građevine, ovisno o značajkama građevine, odnosno predgotovljenog dijela građevine mora se provesti s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost.
 
Statički složene konstrukcije u smislu Pravilnika o upisu u razred revidenata („Narodne novine“, broj 50/20), su konstrukcije složene u pogledu ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti za koje je obvezatna kontrola projekta za statički složene konstrukcije (određene člankom 3. Pravilnika o kontroli projekata – „Narodne novine“, broj 32/14, 72/20).
 
Prema članku 27.a. stavak 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 78/15, 114/18, 110/19), ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata donosi Hrvatska komora inženjera građevinarstva.
 
Ovlaštenje za kontrolu projekata s obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost nosivih konstrukcija daje se za stručno područje:

 1. betonskih i zidanih konstrukcija (BK),
 2. metalnih i spregnutih konstrukcija (MK),
 3. drvenih konstrukcija (DK),
 4. geotehničkih konstrukcija (GK).

Prema članku 3. Pravilnika o upisu u razred revidenata, upisom u razred revidenata ovlašteni inženjer građevinarstva, s najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju statički složenih konstrukcija u području kontrole projekata, ovisno o tehničkom području konstrukcija koje je projektirao, dobiva ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata u jednom ili više stručnih područja.
 
Zahtjevu za dobivanje ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata kandidat prilaže:

 • kratki životopis s podatcima o poslodavcu/ima, periodu zaposlenja na određenoj funkciji, odnosno glavnim značajkama aktivnosti
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno tijela nadležnog za mirovinsko osiguranje ili drugi odgovarajući dokument)
 • dokaz o provedenom barem jednom projektantskom ili stručnom nazoru građenja u području statički složenih konstrukcija za koje se traži ovlaštenje i
 • dokaz o stručnom ili znanstvenom radu u području statički složenih konstrukcija za koje se traži ovlaštenje.

Pritom se znanstvenim radom, u smislu Pravilnika o upisu u razred revidenata, smatra:
 
 • doktorska disertacija ili magistarski znanstveni rad iz područja za koje se traži ovlaštenje
 • objavljena najmanje četiri znanstvena članka iz područja za koje se traži ovlaštenje u domaćem časopisu
 • objavljena najmanje dva znanstvena članka iz područja za koje se traži ovlaštenje u međunarodnom časopisu ili
 • voditeljstvo domaćeg ili međunarodnog znanstvenog odnosno istraživačkog projekta iz područja za koje traži ovlaštenje.

Stručnim se radom, u smislu Pravilnika o upisu u razred revidenata, smatra:
 
 • specijalistički stručni rad iz područja za koje se traži ovlaštenje i objavljena najmanje dva stručna članka iz područja za koje traži ovlaštenje u domaćem stručnom časopisu ili jedan stručni članak iz područja za koje traži ovlaštenje u međunarodnom stručnom časopisu
 • objavljena najmanje četiri stručna članka iz područja za koje traži ovlaštenje u domaćem stručnom časopisu
 • objavljena najmanje dva stručna članka iz područja za koje traži ovlaštenje u međunarodnom stručnom časopisu ili
 • autorstvo/koautorstvo stručne knjige iz područja za koje se traži ovlaštenje.

Osim prethodno navedenih dokumenata, zahtjevu za dobivanje ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata u tehničkom području betonskih i zidanih konstrukcija (BK), metalnih i spregnutih (MK) i drvenih konstrukcija (DK) kandidat prilaže dokaze o projektiranju najmanje deset statički složenih konstrukcija za koje se traži ovlaštenje, dan kronološkim redom, za koje je dobiveno pozitivno izvješće o kontroli projekata iz četiri različita tehnička područja navedena u članku 2. stavku 2. točkama TP 1., 2. i 3. Pravilnika o upisu u razred revidenata (preslika pozitivnog izvješća o kontroli projekta za navedene projektirane konstrukcije uz koje kandidat navodi ili drugi odgovarajući dokaz).
 
Osim prethodno navedenih dokumenata, zahtjevu za dobivanje ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata u tehničkom području geotehničkih konstrukcija (GK) kandidat prilaže dokaze o projektiranju najmanje deset statički složenih konstrukcija u tehničkom području geotehničkih konstrukcija (GK) dan kronološkim redom, za koje je dobiveno pozitivno izvješće o kontroli projekata iz članka 2. stavka 2. točke TP 4. Pravilnika o upisu u razred revidenata, od kojih četiri moraju biti svrstane u podtočke 10. i 11. te točke (preslika pozitivnog izvješća o kontroli projekta za navedene projektirane konstrukcije ili drugi odgovarajući dokaz).
 
Uz podatke o projektima statički složenih konstrukcija potrebno je navesti: funkciju na projektu, naziv i tehničke značajke građevine, a svaku konstrukciju potrebno je svrstati u jedno ili više tehničkih područja.