POS - Program poticane stanogradnje

Kao potencijalni kupac stana iz programa POS-a, obratite se općini odnosno gradu

Društveno poticana stanogradnja (Program POS) provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate te omogućuje davanje u najam izgrađenih stanova uz mogućnost otkupa istih.
Program POS-a pokrenut je s ciljem da se građanima Republike Hrvatske omogući rješavanje stambenog pitanja po uvjetima znatno povoljnijim od tržnih a izmjenama zakona u 2019. godini dodatno je omogućeno i rješavanje stambenog pitanja kupnjom stanova na slobodnom tržištu te je omogućena izgradnja i kupnja stanova kako bi se zadržao odnosno privukao deficitarni kadar u javnim službama, naročito u nerazvijem područjima i na otocima.   
 
Pogodnosti uvjeta Programa POS-a u odnosu na tržne vezane su uz kreditnu liniju i uz cijenu četvornog metra strana.


Kreditna linija 

Kreditna linija programa POS-a omogućuje korištenje kredita bez jamaca, uz prosječnu kamatnu stopu manju od 3%, minimalne popratne troškove, s rokom otplate do 30, odnosno 31 godine, u slučaju korištenja 1 godine počeka.

U prvom dijelu obročne otplate koji ne može biti duži od 21 godina kupac otplaćuje kreditna sredstva banke na ime odobrenog kredita, a u drugom dijelu nakon podmirenja duga banci otplaćuje javna i druga sredstva, koja pripadaju Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave te drugim osobama koje su osigurale sredstva za izgradnju, srazmjerno njihovom udjelu u cijeni stana. Posljednjim izmjenama Zakona iz srpnja 2019. godine smanjena je kamata na javna sredstva u otplati s 3% na 2% godišnje.  


Prosječna prodajna cijena stana 

Prosječna prodajna cijena stana po četvornom metru korisne, odnosno prodajne površine na jednom stambenom objektu, prema odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, ne može biti viša od etalonske cijene građenja četvornog metra stana uvećane za 50%.

Etalonska cijena građenja iznosi 6.500,00 kuna po m² korisne površine stana koja uključuje sve troškove izvedbe građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukcijski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, oprema ili postrojenja) u vezi s građenjem stanova, odnosno stambenih zgrada uključivo porez na dodanu vrijednost, izuzev troškova koji se odnose na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke građevine na infrastrukturu.

Dakle maksimalna (najviša) cijena stana iz Programa POS-a iznosi 1.319,64 €/m² korisne površine stana (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate).


Tko može sudjelovati u programu POS-a

Pravo na kupnju stana iz Programa POS-a imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske, a prvenstvo na kupnju stana imaju zaštićeni najmoprimci koji koriste stan u vlasništvu fizičkih osoba, te građani koji prvi put stječu stan u vlasništvo, odnosno nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje tj. nemaju u vlasništvu stambeni prostor koji je primjereno opremljen komunalnom infrastrukturom (voda, kanalizacija, struja) i ne udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 četvornih metara korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku sljedeću još oko deset četvornih metara.

Kandidati moraju biti kreditno sposobni. Kreditna sposobnost utvrđuje se na temelju propisane dokumentacije koju je svaki kandidat s liste reda prvenstva dužan dostaviti poslovnoj banci.

Zbog sprječavanja zloporabe pri preprodaji i davanju u najam stanova kupljenih u POS programu, posljednjim izmjenama Zakona iz srpnja 2019. godine, uvedena je zabrana davanja u najam ili prodaja neotplaćenih stanova koji su kupljeni u POS programu a definira se kupoprodajnim ugovorom. U slučaju da netko odluči prodati ili iznajmiti POS-ov stan, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN) o svemu obavještava banku u kojoj je dignut kredit za kupnju stana, a banka  mora kredit u cijelosti proglasiti dospjelim i pristupiti prisilnoj naplati. U tom slučaju kupac APN-u mora isplatiti razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i utvrđene tržišne vrijednosti nekretnine na dan sklapanja ugovora. Država, dakle, naplaćuje sve što je uložila u subvenciju, bez obzira na to u kojem se trenutku prije isteka kredita stan ponudi na prodaju ili u najam.  Zabrana otuđenja i davanja u najam POS stanova primjenjuje se i na ugovore o kupoprodaji stanova koji su sklopljeni prije stupanja na snagu tih izmjena Zakona, a za koje od dana njihova sklapanja nije istekao rok od deset godina.


Postupak kupnje POS-ovog stana

Postupak odabira i kupnje stana teče u nekoliko koraka: 
 1. Jedinica lokalne samouprave (JLS) prodovdi provodi anketu o stambenim potrebama ili objavljuje Javni poziv za kupnju stana iz Programa POS-a
 2. Prezentacija Programa POS-a nakon objave natječaja za formiranje Liste reda prvenstva
 3. APN, odnosno javna ustanova i JLS potpisuju Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine iz Programa POS-a te Ugovor o prijenosu prava vlasništva zemljišta za izgradnju građevine
 4. Provedba javnog nadmetanja za odabir projektanta uz sudjelovanje predstavnika Grada, izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za gradnju
 5. Provedba javnog nadmetanja za odabir izvođača radova i nadzora, uz sudjelovanje predstavnika Grada te sklapanje ugovora o građenju i ugovora o obavljanju poslova stručnog nadzora i konzaltinga
 6. Sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine iz Programa POS-a
 7. Izgradnja građevine
 8. Prezentacija stanova kandidatima s Konačne Liste reda prvenstva
 9. Odabir stanova
 10. Sklapanje Predugovora o kupoprodaji stana
 11. Kupci sklapaju Ugovor o kreditu s poslovnom bankom
 12. Završetak izgradnje i ishođenje uporabne dozvole za građevinu
 13. Pregled i primopredaja stanova s kupcima

Izgradnja stanova po programu POS-a već je davno prepoznat program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, koje za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma. Do sada je kroz POS program izgrađeno preko osam tisuća stanova ukupne investicijske vrijednosti veće od 4,3 milijarde kuna za što je Republika Hrvatska putem poticajnih sredstava uložila 1,1 milijardu kuna. 

      

Dodatne informacije: