Prostorni planovi županija

Prostorni plan županije je temeljni dokument prostornog uređenja jedinice regionalne samouprave. Njime se razrađuju ciljevi prostornog uređenja i određuje racionalno korištenje prostora u skladu i u najvećoj mogućoj mjeri sa susjednim županijama, prostornim razvojem i zaštitom prostora. Sastavni dio prostornog plana županije, odnosno Grada Zagreba može biti i prostorni plan područja posebnih obilježja za područja prirodnih vrijednosti županijske, odnosno Gradske razine određene prema posebnom zakonu.

Prostorni plan županije, odnosno Grada Zagreba donosi županijska, odnosno Gradska skupština.

Dokumente prostornog uređenja možete potražiti u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU) https://ispu.mgipu.hr/