Pojašnjenje primjene odredbi vezanih uz standard gradnje „zgrada gotovo nulte energije“ (nZEB)

Dana 28. prosinca 2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 125/19 dana 20. prosinca 2019. godine (dalje u tekstu: ZID ZOG).

Ovim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji usklađuje se nacionalno zakonodavstvo s izmijenjenom Direktivom (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i vijeća od 30. svibnja 2018.o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitost, pojednostavljuju se i ujednačavaju pojedini postupci radi poboljšanja učinkovitosti Zakona o gradnji, te se uvode odredbe vezane za standard gradnje zgrada gotovo nulte energije.

Naime, sukladno Direktivi 2010/31/EU sve države članice osiguravaju da do 31. prosinca 2020. sve nove zgrade budu zgrade gotovo nulte energije, a nakon 31. prosinca 2018. nove zgrade u kojima su smještena tijela javne vlasti odnosno koje su u vlasništvu tijela javne vlasti budu zgrade približno nulte energije.

Primjenu ove odredbe Republika Hrvatska je osigurala u ZID ZOG, a već i  ranije Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18), (u daljnjem tekstu: Tehnički propis).

Prijelaznom odredbom članka 43. podstavka 1. ZID ZOG, propisano je da od 31. prosinca 2020. godine sve nove zgrade moraju biti ,,zgrade gotovo nulte energije“.

ZID ZOG također propisuje da glavni projekt zgrade, koji se prilaže uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole mora biti izrađen u skladu s odredbama za zgrade gotovo nulte energije propisane Tehničkim propisom.

Od ovih obaveza izuzete su zgrade za koje je zahtjev za izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole podnesen prije 31. prosinca 2019., a za zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti ako je zahtjev za izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole podnesen prije 31. prosinca 2017. (Prijelazna odredba članka 38. ZID ZOG).

U praksi to znači da su zgrade za koje je:
 
  • zahtjev za lokacijsku dozvolu podnesen prije 31. prosinca 2019. 
  • zahtjev  za građevinsku dozvolu  podnesen prije  31. prosinca 2019.
  • zahtjev za lokacijsku dozvolu podnesen prije 31. prosinca 2019., a zahtjev za građevinsku dozvolu podnesen nakon 31. prosinca 2019

izuzete od obaveza primjene ,,zgrade gotovo nulte energije“ standarda (dalje u tekstu: nZEB) (engl. nearly zero-energy building).

U smislu ZID ZOG pod novom zgradom podrazumijeva se zgrada za koju je zahtjev za izdavanje lokacijske ili građevinske dozvole podnesen od 31. prosinca 2019. godine.

Primijenjeno zakonsko rješenje predviđa da se kontrola nZEB standarda vrši u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole kada je zgrada još u fazi projektiranja, a ne u trenutku ishođenja uporabne dozvole kada je  zgrada već izgrađena. U protivnom, sve zgrade koje bi od 31.prosinca 2020. ishodile uporabnu dozvolu morale bi  biti  izgrađene kao nZEB. Navedeno bi bilo problematično jer bi zgrade koji nisu projektirane kao nZEB bile izgrađene u neodgovarajućem standardu. To bi značilo da se takve zgrade prije ishođenja uporabne dozvole treba rekonstruirati kako bi se uskladile s propisanim standardom za nZEB.  Opisano rješenje imalo bi za posljedicu financijske štete za investitore te iz istog razloga ono nije primijenjeno u RH.

Na osnovi navedenoga, primijenjeno je rješenje da se kontrola nZEB standarda vrši u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole kada je zgrada još u fazi projekta i nije započeta gradnja te se eventualne preinake događaju na projektima, a ne na izgrađenoj zgradi.

Kako od trenutka predaje zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole do izgradnje nove zgrade prođe određen period vremena, određena je jedna kalendarska godina kao vrijeme potrebno da se od zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dođe do izgrađene zgrade.

Iz navedenoga razloga  propisana  je obveza da glavni projekt zgrade, koji se prilaže uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole koji bude podnesen od  31.12.2019., mora biti izrađen u skladu s odredbama za zgrade gotovo nulte energije propisane Tehničkim propisom.

Ujedno, napominjemo da je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo smjernice za nZEB, koje se nalaze na poveznici:
https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/energetska-ucinkovitost-u-zgradarstvu/zgrade-gotovo-nulte-energije-nzeb/smjernice-za-zgrade-gotovo-nulte-energije/10502

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18) bit će usklađen sa  ZID ZOG do 28. ožujka 2020. godine.