Izrada Krajobrazne osnove Republike Hrvatske (KORH) - održano 5 radionica sa stručnom javnošću

Slika /Zavod/slike/KORH/2024_2_27_Zagreb7.jpg

Temeljem Zakona o potvrđivanju Konvencije o krajobrazima Vijeća Europe, Zavod za prostorni razvoj pokrenuo je u prosincu 2022. godine izradu Analitičke podloge za izradu Krajobrazne osnove Republike Hrvatske (KORH) s krajobraznim atlasom na makroregionalnoj i regionalnoj razini. Navedeni projekt jedna je od aktivnosti koja se provodi u okviru investicije C2.3. R3-I7 „Unapređenje sustava prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju“.

Tim povodom stručni izrađivač, zajednica ponuditelja koju čine Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Zelena infrastruktura d.o.o. uz podršku podugovaratelja EKOMENA d.o.o., ASK Atelier d.o.o. i drugih vanjskih stručnjaka, izradio je u I. fazi Prijedlog metodološke osnove za identifikaciju i razvrstaj krajobraza na svim razinama te je u II. fazi, pored ostalog, izrađen krajobrazni atlas makroregionalne i regionalne razine.
 
Nakon I. faze, u srpnju 2023. godine provedene su tri radionice s institucionalnim dionicima nacionalne razine kojima je cilj bio provesti raspravu o prijedlogu metodološkog okvira.
 
Budući da identifikacija i vrednovanje krajobraza te posebno određivanje ciljeva kvalitete krajobraza mora biti rezultat participativnog procesa, u okviru II. faze održano je, uz tehničku podršku Urbanex d.o.o., pet radionica diljem Republike Hrvatske kako bi se predstavnicima županijske razine iz redova zavoda za prostorno uređenje u županijama, konzervatorskih odjela, javnih ustanova za zaštitu prirode te upravnih odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša predstavio prijedlog krajobraznih atlasa makroregionalne i regionalne razine te prikupile povratne informacije o pojedinim temama. 

Održane radionice:

 • 27. veljače 2024. u Zagrebu s predstavnicima Grada Zagreba te Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije,
 • 12. ožujka 2024. u Čakovcu, u suorganizaciji sa Zavodom za prostorno uređenje Međimurske županije, s predstavnicima Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke i Varaždinske županije,
 • 22. ožujka 2024. u Puli u okviru Dana arhitekata 8.0 s predstavnicima Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije,
 • 28. ožujka 2024. u Slavonskom Brodu, u suorganizaciji sa Zavodom za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije, s predstavnicima Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije,
 • 10. travnja 2024. u Šibeniku u sklopu Druge stručne konferencije Informacijskog sustava prostornog uređenja s predstavnicima Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije.

Na radionicama je, nakon uvodnih napomena Ingrid Gojević (Zavod za prostorni razvoj, MPGI), izv.prof.dr.sc. Goran Andlar (Agronomski fakultet) objasnio postupak izrade Analitičke podloge za KORH te objasnio metodološku osnovu koja je temelj daljnjeg rada. Stručni izrađivači radionice su usmjeravali na najvažnije teme krajobraznog atlasa regionalne razine za područja okupljenih županija: definiranje granica i nazivlja krajobraznih područja, određivanje kvalitete i vrednovanje prostora te definiranje pritisaka i prijetnji na krajobraz. Rezultati provedenih rasprava bit će dodatno razmotreni, a izrađeni atlas će biti izmijenjen u skladu s prihvaćenim prijedlozima.
 
Metodološkom osnovom predviđena je razrada krajobraza na pet ili prema potrebi šest razina:


 
te je u nastavku rada predviđena izrada krajobrazne osnove, odnosno atlasa mikroregionalne razine.

Krajobrazna osnova RH te krajobrazne osnove za uža područja po svojoj prirodi i sadržaju poslužit će u postupcima izrade:

 • dokumenata prostornog uređenja
 • PUO i SPUO
 • planova upravljanja zaštićenim područjima
 • konzervatorskih podloga
 • stručnih podloga zaštite prirode
 • razvojnih strategija i planova
 • planiranja zelene infrastrukture
 • turističkih itinerera
 • znanstvenih istraživanja
 • strateških i planskih dokumenata gospodarskog razvoja i dr.


Fotogalerije:Pisane vijesti | Informacija | NPOO