Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju vozila - listopad 2019

Slika /arhiva-midim//dokumenti/Natjecaj oduzeta imovina/2019-P-2/Vozila_2019_1.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 13. studenog 2019. godine do 10:00 sati.

Na temelju Odluke Klasa: 740-02/19-01/875, Urbroj: 536-02-01-01-01/01-19-01 od 28. listopada 2019. godine Ministarstvo državne imovine objavljuje
 

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju vozila – listopad 2019

 
Republika Hrvatska prodaje slijedeća vozila:
 
R.br. Vozilo Broj šasije Godina proizvodnje Stanje putomjera (u km)
1. Nissan Primera 2.2 dCi Tekna ESP SJNTEAP12U0108163 2003. 204.786
2. Mercedes CL 500 WDD2163711A000431 2006. 176.402
3. Renault Laguna 1.9 dCi Expression VF1KG0G0628211157 2003. 210.729
4. Volkswagen Polo 1.4 TDI Comfortline WVWZZZ9NZ7Y075879 2006. 58.121
5. Mercedes S 500 WDD2210711A031459 2007. 430.792
6. Mercedes B 180 CDI WDD2452071J439298 2009. 258.559
7. Porsche Panamera 4S Diesel WP0ZZZ97ZHL130220 2016. 30.304
 
Početne cijene u javnom natječaju za vozila su:
 
R.br. Vozilo Početna cijena u kn (PDV uključen) Trošak procjene u kn (PDV uključen) Jamčevina u kn (PDV uključen)
1. Nissan Primera 2.2 dCi Tekna ESP 4.425,05 400,00 450,00
2. Mercedes CL 500 63.388,73 400,00 6.500,00
3. Renault Laguna 1.9 dCi Expression 1.665,20 400,00 200,00
4. Volkswagen Polo 1.4 TDI Comfortline 25.439,62 400,00 3.000,00
5. Mercedes S 500 68.779,17 400,00 7.000,00
6. Mercedes B 180 CDI 27.471,32 400,00 3.000,00
7. Porsche Panamera 4S Diesel 1.086.240,45 400,00 100.000,00
 
 
Kupci vozila iz točke I. ove Odluke, osim kupoprodajne cijene, snose i troškove procjene vrijednosti vozila koji su navedeni u prethodnom stavku te eventualne troškove posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima u slučaju registracije vozila pod rednim brojem 2. i 3.
 
Okvirni trošak posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima u slučaju registracije vozila pod rednim brojem 2. iznosi 32.918,90 kn.
 
Okvirni trošak posebnog poreza na motorna vozila i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima u slučaju registracije vozila pod rednim brojem 3. iznosi 6.387,05 kn.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 13. studenog 2019. godine do 10:00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 13. studenog 2019. godine u 10:15 sati.
 
Sva vozila se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO" što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.
 
Vozila se mogu pogledati 6. studenog 2019. godine u vremenu od 10:00 do 12:00 sati na parkirnom prostoru poslovnog centra Zagrepčanka, Zagreb, Savska 41, uz prethodnu najavu na telefon 01/6471 210 ili na e-mail: jan.vnoucek@midim.hr.
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svako vozilo zasebno u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je vozilo u oglasu navedeno uz upozorenje „Ponuda za kupnju vozila – ne otvarati“.
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10000 Zagreb do 13. studenog 2019. godine do 10:00 sati.
 
Kao dan predaje ponuda smatra se dan zaprimanja ponuda u Ministarstvu državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu državne imovine nakon 10:00 sati 13. studenog 2019. godine smatraju se zakašnjelima i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 13. studenog 2019. godine u 10:15 sati.
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Sva vozila se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO" što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu izraženu u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isto vozilo, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju da je dostavljeno više ponuda za isto vozilo s istom najvišom ponuđenom cijenom, najpovoljnijom ponudom će se smatrati ona koja je ranije zaprimljena.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ministarstvo državne imovine zadržava pravo odustati od prodaje vozila u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga.
 
U slučaju da Ministarstvo državne imovine odustane od prodaje vozila izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo državne imovine vratiti će jamčevinu u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja izvršiti uplatu preostalog iznosa kupoprodajne cijene na račun Ministarstva državne imovine, a vozilo može preuzeti tek po uplati istog. U protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.
 
SADRŽAJ PONUDE
 
Ponuda koju ponuditelj dostavlja mora sadržavati:
 
  • kupoprodajnu cijenu u kunama (ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati),
  • podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa),
  • osobni identifikacijski broj (OIB),
  • naziv banke i broj računa u IBAN konstrukciji ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude,
  • fizičke i pravne osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana,
  • fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice
  • pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra
  • dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu navedenom u tablici pod točkom III., na žiro račun Ministarstva državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB PLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti redni broj vozila za koji se uplaćuje jamčevina, odnosno ako se uplaćuje za više vozila, redne brojeve svih vozila.


Pisane vijesti